Sekcja Operatorów Telekomunikacyjnych KIGEiT (SOT)

Sekcja Operatorów Telekomunikacyjnych Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (SOT), powstała 7 lutego 2003 roku. Sekcję założyło 15 firm – członków KIGEiT. Członkami sekcji są operatorzy stacjonarni i komórkowi, a także operatorzy transmisji danych. Do podstawowych zadań SOT KIGEiT należy:

 • Wspieranie inicjatyw ustawodawczych i organizacyjnych zmierzających do uregulowania oraz wypracowania zasad funkcjonowania działalności w zakresie rynku telekomunikacyjnego.
 • Reprezentowanie i ochrona interesów operatorów telekomunikacyjnych względem osób trzecich, w tym w szczególności wobec organów ustawodawczych i wykonawczych Rzeczpospolitej Polskiej jak i branżowych organizacji międzynarodowych, a także Unii Europejskiej.
 • Przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji.

Sekcja tworzy zespoły i grupy problemowe do rozwiązywania konkretnych zagadnień, które zarząd sekcji uznał za ważne dla branży telekomunikacyjnej. Sekcja przygotowuje stanowiska dla zarządu KIGEiT. Członkiem Sekcji może stać się podmiot będący członkiem KIGEiT, spełniający wymogi stawiane przez Regulamin SOT KIGEiT .

Aktualności SOT

Stanowiska SOT

 • Konsultacje RCB w sprawie powiadomień o zagrożeniach

  Izba otrzymała z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB) informację  o rozpoczęciu procesu konsultacji Projektu Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie współpracy dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa z operatorem
 • Stanowisko KIGEiT ws. częstotliwości dla 5G

  KIGEiT w dniu 8 sierpnia 2018 r. wysłała do UKE wypracowane w ramach Izby stanowisko do opublikowanych przez UKE w dniu 5 lipca 2018 r.
 • Stanowisko KIGEiT ws. regulacji FTR

  W dniu 29 czerwca 2018 r. w nawiązaniu do obwieszczenia Prezesa UKE z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie konsultacji dotyczących projektów decyzji dla
 • Stanowisko KIGEiT do rozporządzenia ws. usług kluczowych

  W dniu 12 czerwca 2018 r. Izba wysłała do Ministerstwa Cyfryzacji przygotowane przez SOT stanowisko do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu usług kluczowych oraz

Opinie Prawne

  Władze Sekcji

  1. Eugeniusz Gaca – Przewodniczący
  2. Janusz Górski – Sekretarz (T-MOBILE POLSKA)
  3. Łukasz Bielak – Wiceprzewodniczący (NETIA)
  4. Radosław Fotyga – Wiceprzewodniczący (NOVUM)
  5. Rafał Pietrzak – Wiceprzewodniczący (AITON CALDWELL)
  6. Andrzej Szczerba – Wiceprzewodniczący (EXATEL)
  7. Jerzy Trzaskowski – Wiceprzewodniczący (MULTIMEDIA POLSKA)
  8. Dariusz Trzeciak – Wiceprzewodniczący (SFERIA)
  9. Małgorzata Zakrzewska – Wiceprzewodnicząca (P4)

  Członkostwo w Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych KIGEiT

  Firma starająca się o członkostwo w Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych musi być członkiem Izby. Firma aby zostać członkiem Sekcji branżowej powinna zapoznać się z regulaminem sekcji  i po jego zaakceptowaniu wypełnić deklarację członkowską, którą po podpisaniu przez osoby upoważnione (do składania oświadczeń woli w imieniu firmy) składa do KIGEiT. Razem z deklaracją członkowską należy złożyć upoważnienie dla osoby, która będzie reprezentowała firmę w sekcji branżowej. Firma może należeć jednocześnie do kilku sekcji branżowych w KIGEiT.

  Posiedzenia Zarządu SOT w kadencji 2018-2021

  III Posiedzenie Zarządu SOT w kadencji 2018-2021 w dniu 11.12.2018 r.

  III posiedzenie odbyło się 11 grudnia 2018 r. w warszawskiej siedzibie Multimedia Polska S.A. Podczas spotkania omówiono zagadnienie powołania funduszu szerokopasmowego, opłat za pas drogowy, podjęto temat przyszłych zmian prawnych wynikających z Kodeksu Łączności Elektronicznej. Ustalono termin wewnętrzny na przygotowanie uwag do projektu nowelizacji Megaustawy. Zastanawiano się nad wpływem na operatorów podwyżki cen energii. Swój dalszy ciąg miały tematy: dostępu do kabli telekomunikacyjnych, certyfikowany mechanizm pomiaru jakości usługi dostępu do sieci Internet oraz temat wewnątrzunijnych połączeń międzynarodowych. Kolejne posiedzenie zarządu zaplanowano na 8 stycznia 2019 r.

  II Posiedzenie Zarządu SOT w kadencji 2018-2021 w dniu 13.11.2018 r.

  II posiedzenie zarządu SOT odbyło się 13 listopada 2018 r. w siedzibie Izby. Posiedzenie poświęcone było omówieniu bieżących spraw, w szczególności związanych z uwalnianiem dostępu do infrastruktury, zapowiedzianą wizytą przedstawicieli KE w ramach przeglądu rynków. Podniesiono również temat wysłanego stanowiska Izby do projektu rozporządzenia w sprawie współpracy dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa z operatorami ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej w celu powiadamiania ludności o zagrożeniu. Kolejne posiedzenie planowane jest w dniu 11 grudnia 2018 r.

  I Posiedzenie Zarządu SOT w kadencji 2018-2021 w dniu 30.10.2018 r.

  I posiedzenie zarządu odbyło się dnia 30 października 2018 r. w przerwie Zgromadzenia Członków Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych KIGEiT. Nowo wybrany zarząd rozpoczął VII kadencję i zdecydował o podziale funkcji. W wyniku uzgodnień skład zarządu SOT przedstawia się następująco:

  1. Eugeniusz Gaca – Przewodniczący
  2. Janusz Górski – Sekretarz (T-MOBILE POLSKA)
  3. Łukasz Bielak – Wiceprzewodniczący (NETIA)
  4. Radosław Fotyga – Wiceprzewodniczący (NOVUM)
  5. Rafał Pietrzak – Wiceprzewodniczący (AITON CALDWELL)
  6. Andrzej Szczerba – Wiceprzewodniczący (EXATEL)
  7. Jerzy Trzaskowski – Wiceprzewodniczący (MULTIMEDIA POLSKA)
  8. Dariusz Trzeciak – Wiceprzewodniczący (SFERIA)
  9. Małgorzata Zakrzewska – Wiceprzewodnicząca (P4)

  Kolejne posiedzenie zarządu zaplanowano na dzień 13 listopada 2018 roku.