Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna jest powołana do prowadzenia bieżących i rocznych kontroli całokształtu działalności Izby, a w szczególności gospodarki finansowej ze szczególnym uwzględnieniem realizacji budżetu KIGEiT oraz zgodności wydatków z działalnością statutową. Kompetencje Komisji Rewizyjnej są opisane szczegółowo w Rozdziale 8 Statutu Izby.

Członkowie Komisji Rewizyjnej

Zgodnie z Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KIGEiT z dnia 21 listopada 2018 r. w kadencji 2018-21 Komisja liczy 5 członków.

  1. Wojciech Gawęda — Przewodniczący (NETINUS)
  2. Przemysław Jurgiel-Żyła — Wiceprzewodniczący (DATARINO GRUPA)
  3. Wojciech Klimek — członek (ELMESS METERING)
  4. Rafał Rodziewicz — członek (TECHNITEL POLSKA)
  5. Jarosław Wojtulewicz — członek (APATOR)

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej Izby w kadencji 2018-2021

III Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 22.05.2019 r.

W dniu 22 maja 2019 r. o godz. 11:00 w siedzibie Izby w Warszawie odbyło się trzecie (w kadencji 2018-21) posiedzenie Komisji Rewizyjnej KIGEiT. Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Zarządu Izby oraz sprawozdaniem finansowym za rok 2018 i po dyskusji oraz uzyskanych wyjaśnieniach od Zarządu – pozytywnie zaopiniowała oba dokumenty. Powyższa pozytywna opinia wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi Izby za 2018 rok zostanie przedłożona Radzie i Walnemu Zgromadzeniu KIGEiT. Następne posiedzenie Komisji Rewizyjnej zaplanowano na 22 listopada 2019 r.

II Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 30.11.2018 r.

W dniu 30 listopada 2018 r. o godz. 11:00 w siedzibie Izby w Warszawie odbyło się drugie (w kadencji 2018-21) posiedzenie Komisji Rewizyjnej KIGEiT. Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z projektem planu działania Izby oraz planem działania Zarządu Izby na rok 2019 i po dyskusji oraz uzyskanych wyjaśnieniach od Zarządu – pozytywnie zaopiniowała oba dokumenty. Rada zapoznała się także z propozycją budżetu Izby przedstawioną przez Zarząd i po dyskusji oraz uzyskaniu wyjaśnień – zaopiniowała go pozytywnie.  Rada zobowiązała Prezydium Komisji do przedstawienia tych opinii Radzie Izby na posiedzeniu Rady w dniu 12 grudnia 2018 r.  Następne posiedzenie Komisji Rewizyjnej zaplanowano na 15 maja 2018 r.

I Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 21.11.2018 r.

W dniu 21 listopada 2018 roku w Warszawie w przerwie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, odbyło się I posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Podczas posiedzenia wybrano Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Następne posiedzenie Komisji Rewizyjnej zaplanowano na 30 listopada 2018 r.