Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna jest powołana do prowadzenia bieżących i rocznych kontroli całokształtu działalności Izby, a w szczególności gospodarki finansowej ze szczególnym uwzględnieniem realizacji budżetu KIGEiT oraz zgodności wydatków z działalnością statutową. Kompetencje Komisji Rewizyjnej są opisane szczegółowo w Rozdziale 8 Statutu Izby.

Członkowie Komisji Rewizyjnej

Zgodnie z Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KIGEiT z dnia 21 listopada 2018 r. w kadencji 2018-21 Komisja liczy do 5 członków.

  1. Wojciech Gawęda — Przewodniczący  (do 8.12.2020†)  (NETINUS)
  2. Przemysław Jurgiel-Żyła — Wiceprzewodniczący (Movens Venture Capital)
  3. Wojciech Klimek — członek (do 27.06.2021†) (ELMESS METERING)
  4. Rafał Rodziewicz — członek (TECHNITEL POLSKA)
  5. Jarosław Wojtulewicz — członek (APATOR)

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej Izby w kadencji 2018-2021

VII Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 23.07.2021 r.

W dniu 23 lipca 2021 r. o godz. 11:00 w siedzibie Izby w Warszawie odbyło się siódme  (w kadencji 2018-21) posiedzenie Komisji Rewizyjnej KIGEiT. Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z planem działań Izby i Zarządu na 2021 r oraz projektem budżetu na 2021 r. po dyskusji oraz uzyskanych wyjaśnieniach od Zarządu pozytywnie zaopiniowała przedstawione dokumenty.

Powyższa pozytywna opinia wraz zostanie przedłożona Radzie na posiedzeniu 18 sierpnia 2021 roku.

VI Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 03.12.2020 r.

W dniu 3 grudnia 2020 r. o godz. 12:06 w trybie zdalnym odbyło się szóste (w kadencji 2018-21) posiedzenie Komisji Rewizyjnej KIGEiT. Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z projektem planu działania Izby oraz planem działania Zarządu Izby na rok 2021 i po dyskusji oraz uzyskanych wyjaśnieniach od Zarządu – pozytywnie zaopiniowała oba dokumenty. Rada zapoznała się także z propozycją budżetu Izby przedstawioną przez Zarząd i po dyskusji oraz uzyskaniu wyjaśnień – zaopiniowała go pozytywnie.  Opinia Komisji Rewizyjnej będzie przedstawiona na najbliższym posiedzeniu Rady Izby w dniu 10.12.2020.

V Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 07.07.2020 r.

W dniu 7 lipca 2020 r. o godz. 11:00 w trybie zdalnym odbyło się piąte (w kadencji 2018-21) posiedzenie Komisji Rewizyjnej KIGEiT. Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Zarządu Izby oraz sprawozdaniem finansowym za rok 2019 i po dyskusji oraz uzyskanych wyjaśnieniach od Zarządu – pozytywnie zaopiniowała oba dokumenty. Powyższa pozytywna opinia wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi Izby za 2019 rok zostanie przedłożona Radzie i Walnemu Zgromadzeniu KIGEiT. Następne posiedzenie Komisji Rewizyjnej zaplanowano na 18 listopada 2020 r.

IV Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 20.11.2019 r

W dniu 20 listopada 2019 r. o godz. 11:00 w siedzibie Izby w Warszawie odbyło się czwarte  (w kadencji 2018-21) posiedzenie Komisji Rewizyjnej KIGEiT. Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z planem działań Izby i Zarządu na 2020 r oraz projektem budżetu na 2020 r. po dyskusji oraz uzyskanych wyjaśnieniach od Zarządu pozytywnie zaopiniowała przedstawione dokumenty.

Powyższa pozytywna opinia wraz zostanie przedłożona Radzie na posiedzeniu 4 grudnia 2019 roku.

Komisja Rewizyjna postanowiła również pozytywnie zaopiniować propozycje zmian do statutu Izby (zmiany dot. kompetencji Komisji Rozjemczej przy rozstrzyganiu sporów i zmiany dotyczą członkostwa w Izbie w przypadku wystąpienia, wykreślenia lub wykluczenia), które Zarząd Izby po zasięgnięciu opinii Rady Izby zaproponuje do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie Członków Izby.

III Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 22.05.2019 r.

W dniu 22 maja 2019 r. o godz. 11:00 w siedzibie Izby w Warszawie odbyło się trzecie (w kadencji 2018-21) posiedzenie Komisji Rewizyjnej KIGEiT. Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Zarządu Izby oraz sprawozdaniem finansowym za rok 2018 i po dyskusji oraz uzyskanych wyjaśnieniach od Zarządu – pozytywnie zaopiniowała oba dokumenty. Powyższa pozytywna opinia wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi Izby za 2018 rok zostanie przedłożona Radzie i Walnemu Zgromadzeniu KIGEiT. Następne posiedzenie Komisji Rewizyjnej zaplanowano na 22 listopada 2019 r.

II Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 30.11.2018 r.

W dniu 30 listopada 2018 r. o godz. 11:00 w siedzibie Izby w Warszawie odbyło się drugie (w kadencji 2018-21) posiedzenie Komisji Rewizyjnej KIGEiT. Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z projektem planu działania Izby oraz planem działania Zarządu Izby na rok 2019 i po dyskusji oraz uzyskanych wyjaśnieniach od Zarządu – pozytywnie zaopiniowała oba dokumenty. Rada zapoznała się także z propozycją budżetu Izby przedstawioną przez Zarząd i po dyskusji oraz uzyskaniu wyjaśnień – zaopiniowała go pozytywnie.  Rada zobowiązała Prezydium Komisji do przedstawienia tych opinii Radzie Izby na posiedzeniu Rady w dniu 12 grudnia 2018 r.  Następne posiedzenie Komisji Rewizyjnej zaplanowano na 15 maja 2018 r.

I Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 21.11.2018 r.

W dniu 21 listopada 2018 roku w Warszawie w przerwie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, odbyło się I posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Podczas posiedzenia wybrano Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Następne posiedzenie Komisji Rewizyjnej zaplanowano na 30 listopada 2018 r.