Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna jest powołana do prowadzenia bieżących i rocznych kontroli całokształtu działalności Izby, a w szczególności gospodarki finansowej ze szczególnym uwzględnieniem realizacji budżetu KIGEiT oraz zgodności wydatków z działalnością statutową. Kompetencje Komisji Rewizyjnej są opisane szczegółowo w Rozdziale 8 Statutu Izby.

Członkowie Komisji Rewizyjnej

Zgodnie z Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KIGEiT z dnia 24 listopada 2021 r. w kadencji 2021-24 Komisja liczy do 5 członków.

  1. Przemysław Jurgiel-Żyła — Przewodniczący (MOVENS VENTURE CAPITAL)
  2. Dariusz Kowalczyk-Tomerski – Wiceprzewodniczący (TP TELTECH)
  3. Piotr Dumania — członek (ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT MIKROELEKTRONIKI I FOTONIKII)
  4. Zdzisław Nowak – członek (SFERISK IDBG POLSKA)
  5. Jarosław Wojtulewicz – członek (APATOR)

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej Izby w kadencji 2021-2024

III Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

W dniu 12 maja 2019 r. o godz. 13:00 w trybie zdalnym odbyło się trzecie (w kadencji 2021-24) posiedzenie Komisji Rewizyjnej KIGEiT. Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Zarządu Izby oraz sprawozdaniem finansowym za rok 2021 i po dyskusji oraz uzyskanych wyjaśnieniach od Zarządu – pozytywnie zaopiniowała oba dokumenty. Powyższa pozytywna opinia wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi Izby za 2021 rok zostanie przedłożona Radzie i Walnemu Zgromadzeniu KIGEiT. Następne posiedzenie Komisji Rewizyjnej zaplanowano na 24 listopada 2022 r.


II Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

W dniu 7 grudnia 2021 r. o godz. 13:00 w trybie zdalnym odbyło się drugie (w kadencji 2021-24) posiedzenie Komisji Rewizyjnej KIGEiT. Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z projektem planu działania Izby oraz planem działania Zarządu Izby na rok 2022 i po dyskusji oraz uzyskanych wyjaśnieniach od Zarządu – pozytywnie zaopiniowała oba dokumenty. Następne posiedzenie Komisji Rewizyjnej zaplanowano na 12 maja 2022 r.


I Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

W dniu 24 listopada 2021 roku w Warszawie odbyło się I posiedzenie Komisji Rewizyjnej (w kadencji 2021-24). Podczas posiedzenia wybrano Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Następne posiedzenie Komisji Rewizyjnej zaplanowano na 7 grudnia 2021 r.