Kadencja 2012-2015

Rada
Andrzej Dulka — Przewodniczący (Prezes Alcatel-Lucent Polska sp. z o.o.)
Marek Wośko — Wiceprzewodniczący (Prezes MAW Telecom International S.A.).
Andrzej Abramczuk — członek (Doradca Aero2 sp. z o.o.)
Marek Bania — członek (Dyrektor Jabil Circuit Poland sp. z o.o.)
Aneta Cielebąk — członek (Dyrektor Dep. NETIA S.A.).
Krzysztof Ducal — członek (Wiceprezes Sygnity S.A.).
Marek Gondzio — członek (Prezes Globema sp. z o.o.).
Wojciech Hałka — członek (Dyrektor Instytut Łączności – PIB)
Marek Huzarewicz — członek (Prezes Philips Polska sp. z o.o.).
Dariusz Jarzyna — członek (Dyrektor ds. Technicznych, Datecs-Polska sp. z o.o.)
Jolanta Jaworska — członek (Dyrektor Programów Publicznych IBM sp. z o.o.).
Jacek Kajut — członek (Prezes VECTOR sp. z o.o.).
Krzysztof Kornacki — członek (Członek Zarządu LoVo TeleKontakt24 sp. z o.o.).
Przemysław Kurczewski — członek (Prezes EmiTel sp. z o.o.).
Krzysztof Kwaczyński — członek (Współwłaściciel SPS Electronics sp. z o.o.).
Jacek Niewęgłowski — członek (Członek Zarządu P4 sp. z o.o.).
Andrzej Ostrowski — członek (Prezes OSTROWSKI sp. z o.o.).
Dariusz Piekarz — członek (Dyrektor Techniczny GTS Poland sp. z o.o.).
Andrzej Rogowski — członek (Prezes Multimedia Polska S.A.).
Ireneusz Smaga — członek (Dyrektor Zarządzający Panasonic w Polsce i Krajach Bałtyckich).
Zbigniew Stanasiuk — członek (Członek Zarządu ZUK ELZAB S.A.).
Rafał Szczap — członek (Prezes SagemCom Poland sp. z o.o.).
Andrzej Szymański — członek (Prezes Landis+Gyr sp. z o.o.).
Andrzej Zarębski — członek (Właścicel A. Zarębski i Wspólnicy sp. z o.o.).
Mariusz Zejdler — członek (Prezes Nordisk Polska sp. z o.o.).
Zarząd:
Stefan Kamiński — Prezes Zarządu KIGEiT
Jarosław Tworóg — Wiceprezes Zarządu (Właścicel CONSULNET).
Krzysztof Chełpiński — członek (Prezes mis24.pl sp. z o.o.).
Dariusz Działkowski — członek (Członek Zarządu Cyfrowy Polsat S.A.).
Józef Gromek — członek (Dyrektor Instytut Tele- i Radiotechniczny).
Dariusz Kowalczyk-Tomerski — członek (Prezes TP Teltech sp. z o.o.).
Jerzy Kuś — członek (Członek Zarządu APATOR S.A.).
Klaudia Markwat — członek (Dyrektor Dep. TELEFONIA DIALOG Sp. z o.o.).
Sebastian Stadnik — członek (Dyrektor Generalny LG Electronics Wrocław sp. z o.o.).
Komisja Rewizyjna:
Przemysław Żyła — Przewodniczący (Dyrektor Rozwoju Biznesu NetSprint.pl sp. z o.o.).
Mirosław Fereniec — Wiceprzewodniczący (Z-ca Dyrektora Instytut Łączności – PIB).
Wojciech Klimek — członek (Prezes Elster Kent Metering sp. z o.o.).
Jarosław Niechcielski — członek (Dyrektor EmiTel sp. z o.o.).
Jarosław Wojtulewicz — członek (Doradca APATOR S.A.).
Komisja Rozjemcza:
Robert Uklański — Przewodniczący (Prezes Instytut Rynku Elektronicznego sp. z o.o.).
Jacek Białobrzeski — Wiceprzewodniczący (Właściciel Kancelaria Radcy Prawnego Jacek Białobrzeski).
Janusz Czarnecki — członek (Prezes Zarządu VARION TELECOM sp. z o.o. ).
Krzysztof Heller — członek (Współwłaściciel InfoStrategia sp.j.).
Tom Ruhan — członek (Członek Zarządu NETIA S.A.).

WALNE ZGROMADZENIA   CZŁONKÓW IZBY   – LATA 2012-2015


Zwyczajne Walne Zgromadzenie KIGEiT 2015

Dnia 24 czerwca 2015 roku odbyło się w Warszawie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby, które po wysłuchaniu sprawozdań organów wybieralnych przyjęło sprawozdanie finansowe wraz z bilansem i rachunkiem zysków i strat oraz udzieliło absolutorium Zarządowi za 2015 r. Zgromadzenie przeznaczyło cały wypracowany zysk na cele statutowe Izby. Członkowie Organów wybieralnych Izby obecni na posiedzeniu otrzymali pamiątkowe dyplomy uznania za pracę na rzecz wzmocnienia pozycji Izby.


Zwyczajne Walne Zgromadzenie KIGEiT 2014

Dnia 25 czerwca 2014 roku odbyło się w Warszawie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby, które po wysłuchaniu sprawozdań organów wybieralnych przyjęło sprawozdanie finansowe wraz z bilansem i rachunkiem zysków i strat oraz udzieliło absolutorium Zarządowi za 2014 r. Zgromadzenie przeznaczyło cały wypracowany zysk na cele statutowe Izby.


Zwyczajne Walne Zgromadzenie KIGEiT 2013

Dnia 26 czerwca 2013 roku odbyło się w Warszawie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby, które po wysłuchaniu sprawozdań organów wybieralnych przyjęło sprawozdanie finansowe wraz z bilansem i rachunkiem zysków i strat oraz udzieliło absolutorium Zarządowi za 2012 r. Zgromadzenie przeznaczyło cały wypracowany zysk na cele statutowe Izby.


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KIGEiT 2013

Dnia 25 lutego 2013 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby, poświęcone uroczystym obchodom XX-lecia Izby. Posiedzenie prowadził Przewodniczący Rady Pan Andrzej Dulka, który wspólnie z Prezesem Izby Panem Stefanem Kamińskim wręczyli obecnym przedstawicielom firm członkowskich pamiątkowe medale XX-lecia KIGEiT.

Fotoreportaż z uroczystości można znaleźć <tutaj> a zestaw fotografii można ściągnąć tu: 16 MB.


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KIGEiT 2012

Dnia 14 listopada 2012 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby, które wybrało nowe Organy Izby na lata 2012-15. W głosowaniu tajnym wybrano: Radę, Komisję Rewizyjną i Rozjemczą. Prezes Zarządu został wybrany bezpośrednio przez Walne Zgromadzenie, natomiast pozostałych członków Zarządu wybrała Rada Izby spośród kandydatów przedstawionych przez Prezesa.


Prezydia wybieralnych Organów Izby w kadencji 2012-15 przedstawiają się następująco:
Prezes Zarządu — Stefan Kamiński.
Wiceprezes Zarządu — Jarosław Tworóg.

Przewodniczący Rady Izby — Andrzej Dulka.
Wiceprzewodniczący Rady Izby — Marek Wośko.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej — Przemysław Jurgiel-Żyła.
Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej — Mirosław Fereniec.

Przewodniczący Komisji Rozjemczej — Robert Uklański.
Wiceprzewodniczący Komisji Rozjemczej — Jacek Białobrzeski.


Walne Zgromadzenie.

Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Izby rozstrzygającą o wszystkich sprawach należących do zakresu jej działania, wynikających z realizacji celów statutowych.

Członkowie Izby uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu poprzez osoby fizyczne będące ich reprezentantami lub pełnomocnikami.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku, nie później jednak niż 30 czerwca.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. uchwalanie wieloletnich kierunków i programów działania Izby oraz ocena ich realizacji;
 2. wybór i odwołanie w głosowaniu tajnym członków Rady, Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozjemczej;
 3. wybór i odwołanie w głosowaniu tajnym Prezesa Zarządu Izby;
 4. udzielanie absolutorium Radzie i Zarządowi Izby na wniosek Komisji Rewizyjnej;
 5. zatwierdzanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozjemczej;
 6. uchwalanie Statutu i jego zmian;
 7. rozpatrywanie odwołań od decyzji innych organów Izby, w przypadkach wskazanych w Statucie;
 8. podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

RADA IZBY   – LATA 2012-2015


Członkowie Rady Izby

Zgodnie z Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KIGEiT z dnia 13 listopada 2012 r. w kadencji 2012-15 Rada liczy 25 członków.


Skład Rady


VII posiedzenie Rady Izby

VII posiedzenie Rady Izby odbyło się dnia 10 czerwca 2015 r. w siedzibie Instytutu Łączności. Rada uznała, że Zarząd Izby wykonał plan rzeczowy i finansowy za 2014 rok oraz upoważniła Zarząd do prowadzenia skutecznej kampanii społecznej na rzecz popularyzacji Programu Rozwoju Cyfrowego Infrastruktury i Przemysłu. Było to ostatnie posiedzenie Rady w tej kadencji.


VI posiedzenie Rady Izby

VI posiedzenie Rady Izby odbyło się dnia 4 grudnia 2014 r. w siedzibie firmy P4 sp. z o.o. w Warszawie. Rada przyjęła plan działania Izby i budżet na 2015 rok oraz zatwierdziła plan działania Zarządu Izby na 2015 r. Wyraziła także zgodę na przystąpienie Izby do Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej. W sprawach różnych zebrani zapoznali się ze stanem przygotowań do VII Forum Gospodarczego TIME. Kolejne posiedzenie zaplanowano na 10 czerwca 2015 r.


V posiedzenie Rady Izby

V posiedzenie Rady Izby odbyło się dnia 4 czerwca 2014 r. w siedzibie firmy Netia S.A. Rada uznała, że Zarząd Izby wykonał plan rzeczowy i finansowy za 2013 rok oraz rozszerzyła zakres działalności gospodarczej prowadzonej przez Izbę. Kolejne posiedzenie zaplanowano na 3 grudnia 2014 r.


IV posiedzenie Rady Izby

IV posiedzenie Rady Izby odbyło się dnia 4 grudnia 2013 r. w siedzibie firmy Globema sp. z o.o. w Warszawie. Rada przyjęła plan działania Izby i budżet na 2014 rok oraz zatwierdziła plan działania Zarządu Izby na 2014 r. W sprawach różnych zebrani zapoznali się ze stanem przygotowań do VI Forum Gospodarczego TIME oraz wysłuchali informacji na temat funduszy europejskich dostępnych w obecnej i przyszłej perspektywie finansowej UE. Kolejne posiedzenie zaplanowano na 4 czerwca 2014 r.


III posiedzenie Rady Izby III posiedzenie Rady Izby odbyło się dnia 5 czerwca 2013 r. w warszawskim biurze firmy Multimedia Polska S.A. Rada uznała, że Zarząd Izby wykonał plan rzeczowy i finansowy za 2012 rok oraz rozszerzyła zakres działalności gospodarczej prowadzonej przez Izbę, wyraziła zgodę na zbycie udziałów IRE i na przystąpienie Izby do ECTA w charakterze Członka Stowarzyszonego. Kolejne posiedzenie zaplanowano na 4 grudnia 2013 r.


II posiedzenie Rady Izby

II posiedzenie Rady Izby odbyło się dnia 5 grudnia 2012 r. w siedzibie firmy Panasonic Marketing Europe GmbH Oddział w Polsce w Warszawie. Rada przyjęła plan działania Izby i budżet na 2013 rok oraz zatwierdziła plan działania Zarządu Izby na 2013 r. W sprawach różnych zebrani zapoznali się ze stanem przygotowań do V Forum Gospodarczego TIME. Kolejne posiedzenie zaplanowano na 5 czerwca 2013 r.


I posiedzenie Rady Izby

I posiedzenie Rady Izby odbyło się dnia 14 listopada 2012 r. w przerwie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków KIGEiT, bezpośrednio po zakończeniu wyborów. Zgodnie ze Statutem przedmiotem I posiedzenia Rady były wybory Prezydium Rady (Przewodniczący i Wiceprzewodniczący) oraz Zarządu Izby.


Rada Izby

Rada jest najwyższą władzą Izby pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami. Do jej kompetencji należy:

 1. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia;

 2. ustalanie rocznych programów działania Izby;

 3. uchwalanie rocznego budżetu Izby oraz dokonywanie zmian w budżecie w trakcie roku, jeśli będą tego wymagały potrzeby Izby;

 4. zatwierdzanie i nadzór nad realizacją planów działania Zarządu;

 5. zatwierdzanie bilansu, rachunku zysków i strat i innych składników rocznego sprawozdania finansowego Izby;

 6. podejmowanie, na wniosek Zarządu, uchwał w sprawie podjęcia, prowadzenia oraz zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez Izbę;

 7. podejmowanie, na wniosek Zarządu, decyzji w sprawach przystępowania do istniejących lub tworzonych z udziałem Izby spółek, spółdzielni, fundacji i innych organizacji, w tym gospodarczych i społecznych;

 8. podejmowanie, na wniosek Zarządu, decyzji w sprawach zbycia i nabycia nieruchomości;

 9. uchwalanie stanowiska Izby w sprawach ważnych dla działalności gospodarczej Członków Izby,

 10. podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia Oddziałów Izby;

 11. podejmowanie decyzji o wstąpieniu lub wystąpieniu Izby do organizacji krajowych lub zagranicznych;

 12. rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Izby z prawem skierowania ich do rozpatrzenia przez Komisję Rozjemczą;

 13. ustalanie zasad wynagradzania Prezesa i Wiceprezesa;

 14. nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z Prezesem i Wiceprezesem na podstawie umowy o pracę;

 15. występowanie do Walnego Zgromadzenia o rozwiązanie Izby;

 16. podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych niniejszym statutem do kompetencji Rady.

Ponadto Rada ma prawo na równi z Walnym Zgromadzeniem do ustalania wysokości składki celowej, jej przeznaczenia, zakresu obowiązywania oraz terminu i trybu jej uiszczenia.

ZARZĄD  IZBY   – LATA 2012-2015


Członkowie Zarządu Izby

Zgodnie z Uchwałą nr 3 Rady KIGEiT z dnia 14 listopada 2012 r. w kadencji 2012-15 Zarząd liczy 9 członków. W skład Zarządu wchodzą:

 1. Prezes

 2. Wiceprezes

 3. Członkowie

Prezes i Wiceprezes są etatowymi pracownikami Izby.
Skład Zarządu


XVIII posiedzenie Zarządu Izby

XVIII posiedzenie Zarządu odbyło się dnia 9 września 2015 r. w siedzibie KIGEiT. Zarząd podjął uchwały o: (1) objęciu patronatem konferencji Globemy, (2) przyjęciu do Izby nowego członka, (3) spisaniu na straty zadłużenia 3 firm i (4) powołaniu Komisji Stautowo-Regulaminowej. Przewodniczący sekcji branżowych i komitetów podzielili się informacjami z prowadzonej działalności. Kolejne posiedzenie Zarządu zaplanowano na 14 października 2015 r.


XVII posiedzenie Zarządu Izby

XVII posiedzenie Zarządu odbyło się dnia 13 maja 2015 r. w siedzibie KIGEiT. Zarząd podjął uchwały o: (1) likwidacji SIE, (2) objęciu patronatem XVI edycji KKRRiT 2016, (3) przyjęciu sprawozdania Zarządu z działalności w 2014 roku, (4) przyjęciu sprawozdania finansowego za 2014 rok i (5) zwołaniu ZWZ KIGEiT na 24 czerwca b.r. Przewodniczący sekcji branżowych i komitetów podzielili się informacjami z prowadzonej działalności. Kolejne posiedzenie Zarządu zaplanowano na 9 września 2015 r.


XVI posiedzenie Zarządu Izby

XVI posiedzenie Zarządu odbyło się dnia 16 marca 2015 r. w siedzibie KIGEiT. Zarząd podjął uchwały o przyjęciu dwóch nowych członków. Przewodniczący sekcji branżowych i komitetów podzielili się informacjami z prowadzonej działalności. Kolejne posiedzenie Zarządu zaplanowano na 13 maja 2015 r.


XV posiedzenie Zarządu Izby

XV posiedzenie Zarządu odbyło się dnia 3 lutego 2015 r. w siedzibie KIGEiT. Zarząd podjął uchwały o umorzeniu i spisaniu na straty zaległości składkowych 5 byłych członków Izby oraz przyjął Stanowisko Izby w sprawie Projektu Wzorcowej Specyfikacji Technicznej AMI <więcej>. Przewodniczący sekcji branżowych i komitetów podzielili się informacjami z prowadzonej działalności. Kolejne posiedzenie Zarządu zaplanowano na 16 marca 2015 r.


XIV posiedzenie Zarządu Izby

XIV posiedzenie Zarządu połączone ze spotkaniem wigilijnym odbyło się dnia 15 grudnia 2014 r. w restauracji „Szklarnia” w Warszawie. Zarząd podjął uchwały o: (1) objęciu patronatem I targów e-telekom, (2) wygaśnięciu mandatu Klaudii Markwat, (3) przyjęciu nowego członka oraz zaakceptował harmonogram posiedzeń organów wybieralnych w 2015 roku, zapoznał się z wynikami VI posiedzenia Rady. Kolejne posiedzenie Zarządu zaplanowano na 3 lutego 2015 r.


XIII posiedzenie Zarządu Izby

XIII posiedzenie Zarządu odbyło się dnia 17 listopada 2014 r. w siedzibie KIGEiT. Zarząd objął patronatem jedną konferencję, zaakceptował przystąpienie do Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej a rakże omówił i zatwierdził projekty planów działania Izby i Zarządu oraz projekt budżetu na przyszły rok oraz omówił tematykę VI posiedzenia Rady Izby. Kolejne posiedzenie Zarządu zaplanowano na 15 grudnia 2014 r.


XII posiedzenie Zarządu Izby

XII posiedzenie Zarządu odbyło się dnia 15 września 2014 r. w siedzibie KIGEiT. Zarząd podjął uchwały o: (1) objęciu patronatem XI Forum Usług Szerokopasmowych, (2) przyjęciu nowego członka, (3) powołaniu Sekcji Energii i Paliw. Przewodniczący sekcji branżowych i komitetów podzielili się informacjami z prowadzonej działalności. Kolejne posiedzenie Zarządu zaplanowano na 17 listopada 2014 r.


XI posiedzenie Zarządu Izby

XI posiedzenie Zarządu odbyło się dnia 23 czerwca 2014 r. w siedzibie KIGEiT. Zarząd podjął uchwały o objęciu patronatem konferencji „M2M Summit – W stronę inteligentnych społeczności”, o przyjęciu 4 nowych członków i o powołaniu Sekcji Ochrony Własności Intelektualnej. Kolejne posiedzenie Zarządu zaplanowano na 15 września 2014 r.


X posiedzenie Zarządu Izby

X posiedzenie Zarządu odbyło się dnia 12 maja 2014 r. w siedzibie KIGEiT. Zarząd podjął uchwały o: (1) objęciu patronatem X wystawy SAT Krak 2014, (2) przyjęciu sprawozdania Zarządu z działalności w 2013 roku, (3) przyjęciu sprawozdania finansowego za 2013 rok i (4) zwołaniu ZWZ KIGEiT na 25 czerwca b.r. Przewodniczący sekcji branżowych i komitetów podzielili się informacjami z prowadzonej działalności. Kolejne posiedzenie Zarządu zaplanowano na 8 września 2014 r.


IX posiedzenie Zarządu Izby

IX posiedzenie Zarządu odbyło się dnia 10 marca 2014 r. w siedzibie KIGEiT. Zarząd podjął uchwały: o spisaniu na straty zadłużenia 11 byłych członków Izby,  o przyjęciu do Izby firmy Lucatel sp. z o.o. oraz o objęciu patronatem uroczystość wręczenia nagród „Złote Asy IT”. Przewodniczący sekcji branżowych i komitetów podzielili się informacjami z prowadzonej działalności. Kolejne posiedzenie Zarządu zaplanowano na 12 maja 2014 r.


VIII posiedzenie Zarządu Izby

VIII posiedzenie Zarządu połączone ze spotkaniem wigilijnym odbyło się dnia 16 grudnia 2013 r. w restauracji „Sorbo Serpico” w Warszawie. Zarząd zaakceptował harmonogram posiedzeń organów wybieralnych w 2014 roku, zapoznał się z wynikami IV posiedzenia Rady i propozycją regulaminu uzgadniania oficjalnych stanowisk Izby. Przewodniczący sekcji branżowych i komitetów podzielili się informacjami z prowadzonej działalności. Kolejne posiedzenie Zarządu zaplanowano na 10 marca 2014 r.


VII posiedzenie Zarządu Izby

VII posiedzenie Zarządu odbyło się dnia 18 listopada 2013 r. w siedzibie KIGEiT. Zarząd omówił i zatwierdził projekty planów działania Izby i Zarządu oraz projekt budżetu na przyszły rok oraz omówił tematykę IV posiedzenia Rady Izby. Kolejne posiedzenie Zarządu zaplanowano na 16 grudnia 2013 r.


VI posiedzenie Zarządu Izby

VI posiedzenie Zarządu odbyło się dnia 9 września  2013 r. w siedzibie firmy mis24.pl sp. z o.o. Zarząd podjął uchwały: o przyjęciu do Izby dwóch nowych członków, o objęciu patronatem IX edycji wystawy i konferencji SAT KRAK 2013 oraz wyraził zgodę na na przystąpienie Izby do Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce w charakterze członka realizującego ideę Porozumienia. Przewodniczący sekcji branżowych i komitetów podzielili się informacjami z prowadzonej działalności. Kolejne posiedzenie Zarządu zaplanowano na 16 września 2013 r.


V posiedzenie Zarządu Izby

V posiedzenie Zarządu odbyło się dnia 13 maja 2013 r. w siedzibie KIGEiT. Zarząd podjął uchwały o: (1) przyjęciu sprawozdania Zarządu z działalności w 2012 roku, (2) przyjęciu sprawozdania finansowego za 2012 rok, (3) przyjęciu projektu programu działania Izby na lata 2013-15 (4) zwołaniu ZWZ KIGEiT na 26 czerwca b.r. Przewodniczący sekcji branżowych i komitetów podzielili się informacjami z prowadzonej działalności. Kolejne posiedzenie Zarządu zaplanowano na 16 września 2013 r.


IV posiedzenie Zarządu Izby

IV posiedzenie Zarządu odbyło się dnia 25 marca 2013 r. w siedzibie firmy mis24.pl sp. z o.o. Zarząd podjął uchwały: o objęciu patronatem cyklu konferencji „Network GigaCon” i KSTiT 2013,  o przyjęciu do Izby trzech nowych członków: Andra sp. z o.o., CSR – Anna Streżyńska i iNET group sp. z o.o. oraz o utworzeniu Komitetu Wspierania e-Umiejętności i rozwiązaniu Komitetu Otwartych Standardów. Przewodniczący sekcji branżowych i komitetów podzielili się informacjami z prowadzonej działalności. Kolejne posiedzenie Zarządu zaplanowano na 13 maja 2013 r.


III posiedzenie Zarządu Izby

III posiedzenie Zarządu połączone ze spotkaniem wigilijnym odbyło się dnia 17 grudnia 2013 r. w restauracji „Chłopskie Jadło” w Warszawie. Zarząd zaakceptował harmonogram posiedzeń organów wybieralnych w 2013 roku i podjął dwie uchwały o przyjęciu do Izby nowych członków: INFRA-TEL sp. z o.o. i Kamstrup sp. z o.o. Przewodniczący sekcji branżowych i komitetów podzielili się informacjami z prowadzonej działalności. Kolejne posiedzenie Zarządu zaplanowano na 11 marca 2013 r.


II posiedzenie Zarządu Izby

II posiedzenie Zarządu odbyło się dnia 20 listopada 2012 r. w siedzibie KIGEiT. Zarząd omówił i zatwierdził projekty planów działania Izby i Zarządu oraz projekt budżetu na przyszły rok oraz omówił tematykę II posiedzenia Rady Izby. Kolejne posiedzenie Zarządu zaplanowano na 17 grudnia 2012 r.


I posiedzenie Zarządu Izby

I posiedzenie Zarządu odbyło się dnia 14 listopada 2012 r. w przerwie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków KIGEiT bezpośrednio po zakończeniu wyboru przez Radę. Zgodnie ze Statutem przedmiotem I posiedzenia Zarządu były wybory Wiceprezesa, którym został ponownie Jarosław Tworóg. Kolejne posiedzenie Zarządu zaplanowano na 19 listopada 2012 r.


Zarząd jest Organem wykonawczym i reprezentującym Izbę. Zarząd reprezentuje Izbę na zewnątrz i kieruje jej bieżącą działalnością, podejmując uchwały we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych Organów Izby. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

 1. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia i Rady Izby;
 2. opracowywanie planów działania Zarządu;
 3. opracowywanie preliminarzy finansowych i projektu budżetu Izby oraz jego zmian w trakcie roku;
 4. sporządzanie bilansu, rachunku zysków i strat oraz innych składników rocznego sprawozdania finansowego Izby;
 5. zarządzanie majątkiem Izby;
 6. prowadzenie działalności gospodarczej Izby;
 7. wydawanie i publiczne prezentowanie informacji, opinii i stanowisk Izby;
 8. prowadzenie promocji działalności Izby;
 9. wyrażanie zgody na patronaty Izby, wykorzystanie logo KIGEiT oraz sponsorowanie imprez przez Izbę;
 10. podejmowanie, na wniosek Prezesa, decyzji o tworzeniu funduszy celowych;
 11. podejmowanie, na wniosek Prezesa, uchwał w sprawie tworzenia Sekcji i Komitetów;
 12. bieżąca współpraca z Sekcjami, Komitetami i innymi organami kolegialnymi;
 13. powoływanie, na wniosek Prezesa, Kolegium Ekspertów i prowadzenie listy Ekspertów i Rzeczoznawców Izby;
 14. zatwierdzanie, na wniosek Prezesa, struktury organizacyjnej Izby;
 15. ustalanie, na wniosek Prezesa, zasad wynagradzania pracowników Biura;
 16. podpisywanie umów z osobami prawnymi i fizycznymi;
 17. rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Izby;
 18. przygotowywanie wniosków i projektów we wszystkich sprawach należących do kompetencji Rady Izby;
 19. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów Izby.

Zasady pracy Zarządu, jak też zadania i obowiązki Prezesa i Wiceprezesa związane z prowadzeniem spraw Izby, zarządzanie jej majątkiem i wykonywaniem zadań statutowych określa regulamin uchwalony przez Zarząd, zatwierdzony przez Radę Izby a dostępny tutaj: (57 kB).

KOMISJA REWIZYJNA   – LATA 2012-2015


Członkowie Komisji Rewizyjnej.

Zgodnie z Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KIGEiT z dnia 14 listopada 2012 r. w kadencji 2012-15.  Komisja liczyła 5 członków.


VII posiedzenie Komisji Rewizyjnej

VII posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się dnia 19 maja 2015 r. w w siedzibie KIGEiT w Warszawie. Komisja zaakceptowała sprawozdanie z działalności Zarządu, sekcji i komitetów za rok 2014. Komisja upoważniła Prezydium do złożenia tych opinii Radzie na posiedzeniu 10 czerwca 2015 r. i Walnym Zgromadzeniu 24 czerwca 2015 r. Było to ostatnie posiedzenie w tej kadencji.


VI posiedzenie Komisji Rewizyjnej

VI posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się dnia 25 listopada 2014 r. w w siedzibie KIGEiT w Warszawie. Komisja oceniła pozytywnie przedstawione przez Prezesa Zarządu Izby projekty planu działania Izby i Zarządu oraz projekt budżetu Izby na rok 2015. Komisja upoważniła Prezydium do złożenia tych opinii Radzie na posiedzeniu 4 grudnia 2014 r. Komisja ustaliła termin następnego posiedzenia na 19 maja 2015 roku.


V posiedzenie Komisji Rewizyjnej

V posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się dnia 20 maja 2014 r. w w siedzibie KIGEiT w Warszawie. Komisja zaakceptowała sprawozdanie z działalności Zarządu, sekcji i komitetów za rok 2013. Komisja upoważniła Prezydium do złożenia tych opinii Radzie na posiedzeniu 4 czerwca 2014 r. i Walnym Zgromadzeniu 25 czerwca 2014 r. Komisja ustaliła termin następnego posiedzenia na 25 listopada 2014 roku.


IV posiedzenie Komisji Rewizyjnej

IV posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się dnia 26 listopada 2013 r. w w siedzibie KIGEiT w Warszawie. Komisja oceniła pozytywnie przedstawione przez Prezesa Zarządu Izby projekty planu działania Izby i Zarządu oraz projekt budżetu Izby na rok 2014. Komisja upoważniła Prezydium do złożenia tych opinii Radzie na posiedzeniu 4 grudnia 2013 r. Komisja ustaliła termin następnego posiedzenia na 20 maja 2014 roku.


III posiedzenie Komisji Rewizyjnej

III posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się dnia 21 maja 2013 r. w w siedzibie KIGEiT w Warszawie. Komisja zaakceptowała sprawozdanie z działalności Zarządu, sekcji i komitetów za rok 2012 oraz pozytywnie zaopiniowała projekt programu działania Izby na lata 2013-15. Komisja upoważniła Prezydium do złożenia tych opinii Radzie na posiedzeniu 5 czerwca 2013 r. i Walnym Zgromadzeniu 26 czerwca 2013 r. Komisja ustaliła termin następnego posiedzenia na 26 listopada 2013 roku.


II posiedzenie Komisji Rewizyjnej

II posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się dnia 23 listopada 2012 r. w w siedzibie KIGEiT w Warszawie. Komisja oceniła pozytywnie przedstawione przez Prezesa Zarządu Izby projekty planu działania Izby i Zarządu oraz projekt budżetu Izby na rok 2013. Komisja upoważniła Prezydium do złożenia tych opinii Radzie na posiedzeniu 5 grudnia 2012 r. Komisja ustaliła termin następnego posiedzenia na 17 maja 2012 roku.


I posiedzenie Komisji Rewizyjnej

I posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się dnia 14 listopada 2012 r. w przerwie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków KIGEiT bezpośrednio po zakończeniu wyborów. Zgodnie ze Statutem przedmiotem I posiedzenia Komisji były wybory Prezydium (Przewodniczący i Wiceprzewodniczący)


Komisja Rewizyjna KIGEiT jest powołana do prowadzenia bieżących i rocznych kontroli całokształtu działalności Izby, a w szczególności gospodarki finansowej ze szczególnym uwzględnieniem realizacji budżetu KIGEiT oraz zgodności wydatków z działalnością statutową. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola realizacji uchwał organów Izby;

 2. kontrola zarządzania majątkiem Izby;

 3. kontrola działalności gospodarczej Izby;

 4. przeprowadzanie bieżących i rocznych kontroli całokształtu działalności Izby, a zwłaszcza jej gospodarki finansowej;

 5. badanie dokumentów rachunkowych i zgodności wydatków z planem finansowym Izby;

 6. przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu i Radzie wniosków i spostrzeżeń dotyczących bieżącej działalności;

 7. wybór biegłego rewidenta dla zbadania sprawozdania finansowego;

 8. weryfikacja bilansu, rachunku zysków i strat oraz innych składników rocznego sprawozdania finansowego Izby i przedstawianie Radzie opinii o sprawozdaniu finansowym;

 9. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swej działalności wraz z wnioskami w sprawie udzielenia absolutorium Radzie i Zarządowi Izby;

 10. wystąpienie do Zgromadzenia o odwołanie Prezesa;

 11. wnioskowanie do Rady Izby o odwołanie członka Zarządu;

 12. występowanie do Walnego Zgromadzenia o rozwiązanie Izby.

KOMISJA ROZJEMCZA- LATA 2015-2018


Członkowie Komisji Rozjemczej.

Zgodnie z Uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KIGEiT z dnia 20 listopada 2015 r. w kadencji 2015-18.  Komisja liczyła 5 członków


IV posiedzenie Komisji Rozjemczej

IV posiedzenie Komisji Rozjemczej odbyło się dnia 19 maja 2018 r. w siedzibie Izby w Warszawie. Komisja przyjęła sprawozdanie na ZWZ 2018.


III posiedzenie Komisji Rozjemczej

III posiedzenie Komisji Rozjemczej odbyło się dnia 19 maja 2017 r. w siedzibie Izby w Warszawie. Komisja przyjęła sprawozdanie na ZWZ 2017 i ustaliła, że następne zwyczajne posiedzenie odbędzie się za rok. Dokładny termin zostanie ustalony w trybie roboczym.


II posiedzenie Komisji Rozjemczej

II posiedzenie Komisji Rozjemczej odbyło się dnia 20 maja 2016 r. w siedzibie Izby w Warszawie. Komisja przyjęła sprawozdanie na ZWZ 2016 i ustaliła, że następne zwyczajne posiedzenie odbędzie się za rok. Dokładny termin zostanie ustalony w trybie roboczym.


I posiedzenie Komisji Rozjemczej

I posiedzenie Komisji Rozjemczej odbyło się dnia 20 listopada 2015 r. w przerwie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków KIGEiT bezpośrednio po zakończeniu wyborów. Zgodnie ze Statutem przedmiotem I posiedzenia Komisji były wybory Prezydium (Przewodniczący i Wiceprzewodniczący).


Komisja Rozjemcza jest powołana do orzekania w sporach zgłaszanych przez członków Izby lub Organy Izby.

Do kompetencji Komisji Rozjemczej należy orzekanie w sprawach naruszania praw i obowiązków członkowskich wynikających ze Statutu oraz naruszania zasad etyki pomiędzy:

 1. Członkami Izby;
 2. członkami Organów Izby;
 3. członkami Organów Izby a Członkami Izby.