Podstawy prawne działalności Izby

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (w skrócie KIGEiT) działa na podstawie ustawy o izbach gospodarczych. Izba “jest uprawniona do wyrażania opinii o projektach rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki oraz może dokonywać ocen wdrażania i funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej” natomiast “Właściwe organy administracji państwowej udzielają izbom gospodarczym informacji niezbędnych do wykonywania ich zadań statutowych“.

Organy Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji działają na podstawie postanowień Statutu KIGEiT oraz Regulaminów przyjętych zgodnie z tym Statutem. Izba jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

 • Numer KRS: 0000200670
 • Numer NIP: 526-00-29-121
 • Numer REGON: 010132136

Dokumenty prawne obowiązujące w KIGEiT

 1. Ustawa o izbach gospodarczych obowiązuje od 30 maja 1989 r.

 2. Statut Izby obowiązuje od 19 października 2006 r.

 3. Regulamin Przyjęć Członków obowiązuje od 01 października 2006 r.

 4. Regulamin Obrad Zgromadzenia Izby obowiązuje od 19 czerwca 2008 r.

 5. Ordynacja Wyborcza Izby obowiązuje od 19 czerwca 2008 r.

 6. Regulamin Rady Izby obowiązuje od 19 czerwca 2008 r.

 7. Regulamin Komisji Rewizyjnej obowiązuje od 19 czerwca 2008 r.

 8. Regulamin Komisji Rozjemczej obowiązuje od 19 czerwca 2008 r.

 9. Regulamin Zarządu Izby obowiązuje od 29 kwietnia 2008 r.

 10. Regulamin Biura Izby obowiązuje od 3 września 2018 r.

 11. Regulamin Komitetu Izby obowiązuje od 24 stycznia 2007 r.

 12. Regulamin Komitetu Etyki w Biznesie obowiązuje od 29 grudnia 2017 r.

 13. Statut Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego – Centrum Szkoleniowe obowiązuje od 8 kwietnia 2016 r.

 14. Regulamin Sekcji Dostawców Fiskalnych Urządzeń Rejestrujących (SDFUR) obowiązuje od 06 lipca 2006 r.

 15. Regulamin Sekcji Elektronicznych Nośników Audiowizualnych (SENA) obowiązuje od 22 listopada 2011 r.

 16. Regulamin Sekcji Ochrony Własności Intelektualnej (SOWI) obowiązuje od 11 czerwca 2014 r.

 17. Regulamin Sekcji Energii i Paliw (SEiP) obowiązuje od 10 lipca 2014 r.

 18. Regulamin Sekcji Producentów Aparatury Elektrycznej (SPAE) obowiązuje od 7 stycznia 2016 r.

 19. Regulamin Sekcji Elektroniki Azotkowej (SEA) obowiązuje od 28 września 2016 r.

 20. Regulamin Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT) obowiązuje od 19 października 2021 r.

 21. Regulamin Sekcji Inteligentnych Sieci – Smart Grids (SIS-SG) obowiązuje od 17 czerwca 2019 r.

 22. Regulamin Sekcji Sportów Elektronicznych (SSE) obowiązuje od 12 grudnia 2017 r.

 23. Regulamin Sekcji Nadawców Telewizji Naziemnej (SNTN) obowiązuje od 2 lipca 2020 r.