Kadencja 2015-2018

Andrzej Dulka — Przewodniczący (Prezes, Alcatel-Lucent Polska sp. z o.o.)
Marek Gondzio — Wiceprzewodniczący (Prezes, Globema sp. z o.o.).
Andrzej Abramczuk — członek (Doradca, Aero2 sp. z o.o.)
Cezary Albrecht — członek (Dyrektor Dep., T-Mobile Polska S.A.)
Mariusz Busiło — członek (Pełnomocnik, Mobyland sp. z o.o.)
Aneta Cielebąk-Zduniak — członek (Dyrektor Dep., NETIA S.A.)
Andrzej Fiedoruk — członek (EMAR sp.j.)
Marek Huzarewicz — członek (Wiceprezes, Philips Lighting Poland sp. z o.o.).
Zbigniew Klonowski — członek (Prezes, TRIAS S.A.)
Krzysztof Kornacki — członek (Członek Zarządu, LoVo TeleKontakt24 sp. z o.o.)
Krzysztof Kwaczyński — członek (Przew. RN, SPS Electronics sp. z o.o.)
Damian Lindner — członek ((Dyrektor, Energetyczne Centrum S.A.)
Jacek Łęgiewicz — członek (Dyrektor, SAMSUNG Electronics Polska sp. z o.o.)
Jacek Niewęgłowski — członek (Członek Zarządu, P4 sp. z o.o.).
Andrzej Ostrowski — członek (Członek Zarządu, OSTROWSKI sp. z o.o.).
Paweł Owczarski — członek (Prezes, Polski Prąd S.A.)
Jan Piotrowski — członek (Dyrektor Gen., Eltel Networks Telecom sp. z o.o.)
Paweł Pisarczyk — członek (Prezes, ATENDE Software sp. z o.o.)
Robert Podsiadło — członek (Menedżer, Screen Network S.A.)
Andrzej Rogowski — członek (Prezes, Multimedia Polska S.A.).
Tom Ruhan — członek (Telefonia DIALOG S.A.)
Zbigniew Stanasiuk — członek (Członek Zarządu, ZUK ELZAB S.A.)
Andrzej Szymański — członek (Prezes, Landis+Gyr sp. z o.o.)
Mariusz Zejdler — członek (Prezes, Nordisk Polska sp. z o.o.)
Jerzy Żurek — członek (Dyrektor, Instytut Łączności – PIB).
Zarząd:
Stefan Kamiński – Prezes Zarządu KIGEiT
Jarosław Tworóg – Wiceprezes Zarządu (Właścicel CONSULNET).
Arkadiusz Bąk – członek
Krzysztof Chełpiński – członek (Prezes mis24.pl sp. z o.o.).
Dariusz Działkowski – członek (Członek Zarządu Cyfrowy Polsat S.A.).
Eugeniusz Gaca – członek
Józef Gromek – członek (Dyrektor Instytut Tele- i Radiotechniczny).
Dariusz Kowalczyk-Tomerski – członek (Prezes TP Teltech sp. z o.o.).
Jerzy Kuś – członek (Członek Zarządu APATOR S.A.).
Agnieszka Nosal – członek
Sebastian Stadnik – członek (Dyrektor Generalny LG Electronics Wrocław sp. z o.o.).
Komisja Rewizyjna:
Wojciech Gawęda – Przewodniczący
Mirosław Fereniec – Wiceprzewodniczący (Z-ca Dyrektora Instytut Łączności – PIB).
Wojciech Klimek – członek (Prezes Elster Kent Metering sp. z o.o.).
Jarosław Wojtulewicz – członek (Doradca APATOR S.A.).
Przemysław Żyła – członek (Dyrektor Rozwoju Biznesu NetSprint.pl sp. z o.o.).
Komisja Rozjemcza:
Robert Uklański – Przewodniczący (Prezes Instytut Rynku Elektronicznego sp. z o.o.).
Jacek Białobrzeski – Wiceprzewodniczący (Właściciel Kancelaria Radcy Prawnego Jacek Białobrzeski).
Piotr Derbis – członek
Krzysztof Heller – członek (Współwłaściciel InfoStrategia sp.j.).

WALNE ZGROMADZENIA CZŁONKÓW IZBY   – LATA 2015-2018


Zwyczajne Walne Zgromadzenie KIGEiT 2018

Dnia 20 czerwca 2018 roku odbyło się w Warszawie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby, które po wysłuchaniu sprawozdań organów wybieralnych przyjęło sprawozdanie finansowe wraz z bilansem i rachunkiem zysków i strat oraz udzieliło absolutorium Zarządowi za 2017 r. Zgromadzenie przeznaczyło cały wypracowany zysk na cele statutowe Izby.


Zwyczajne Walne Zgromadzenie KIGEiT 2017

Dnia 21 czerwca 2017 roku odbyło się w Warszawie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby, które po wysłuchaniu sprawozdań organów wybieralnych przyjęło sprawozdanie finansowe wraz z bilansem i rachunkiem zysków i strat oraz udzieliło absolutorium Zarządowi za 2016 r. Zgromadzenie przeznaczyło cały wypracowany zysk na cele statutowe Izby.


Zwyczajne Walne Zgromadzenie KIGEiT 2016

Dnia 22 czerwca 2016 roku odbyło się w Warszawie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby, które po wysłuchaniu sprawozdań organów wybieralnych przyjęło sprawozdanie finansowe wraz z bilansem i rachunkiem zysków i strat oraz udzieliło absolutorium Zarządowi za 2015 r. Zgromadzenie przeznaczyło cały wypracowany zysk na cele statutowe Izby.


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KIGEiT 2015

Dnia 20 listopada 2015 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby, które wybrało nowe Organy Izby na lata 2015-18. W głosowaniu tajnym wybrano: Radę, Komisję Rewizyjną i Rozjemczą. Prezes Zarządu został wybrany bezpośrednio przez Walne Zgromadzenie, natomiast pozostałych członków Zarządu wybrała Rada Izby spośród kandydatów przedstawionych przez Prezesa.


Prezydia wybieralnych Organów Izby w kadencji 2015-18 przedstawiają się następująco:
Prezes Zarządu — Stefan Kamiński.
Wiceprezes Zarządu — Jarosław Tworóg.

Przewodniczący Rady Izby — Andrzej Dulka.
Wiceprzewodniczący Rady Izby — Marek Gondzio.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej — Wojciech Gawęda.
Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej — Mirosław Fereniec.

Przewodniczący Komisji Rozjemczej — Robert Uklański.
Wiceprzewodniczący Komisji Rozjemczej — Jacek Białobrzeski.

 wyniki Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 2015 roku 


Walne Zgromadzenie.

Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Izby rozstrzygającą o wszystkich sprawach należących do zakresu jej działania, wynikających z realizacji celów statutowych.

Członkowie Izby uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu poprzez osoby fizyczne będące ich reprezentantami lub pełnomocnikami.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku, nie później jednak niż 30 czerwca.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. uchwalanie wieloletnich kierunków i programów działania Izby oraz ocena ich realizacji;
 2. wybór i odwołanie w głosowaniu tajnym członków Rady, Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozjemczej;
 3. wybór i odwołanie w głosowaniu tajnym Prezesa Zarządu Izby;
 4. udzielanie absolutorium Radzie i Zarządowi Izby na wniosek Komisji Rewizyjnej;
 5. zatwierdzanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozjemczej;
 6. uchwalanie Statutu i jego zmian;
 7. rozpatrywanie odwołań od decyzji innych organów Izby, w przypadkach wskazanych w Statucie;
 8. podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

RADA IZBY   – LATA 2015-2018


Członkowie Rady Izby

Zgodnie z Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KIGEiT z dnia 20 listopada 2015 r. w kadencji 2015-18 Rada liczy 25 członków.


VII posiedzenie Rady Izby

VII posiedzenie Rady Izby odbyło się dnia 6 czerwca 2018 r. w siedzibie firmy P4 sp. z o.o. w Warszawie. Rada uznała, że Zarząd Izby wykonał plan rzeczowy i finansowy za 2017 rok, upoważniła Zarząd do wystąpienia z DIGITALEUROPE i przystąpięnia do ORGALIME i uwzględniła odwołanie Lemi-BIS od decyzji Zarządu o wykreśleniu z KIGEiT.


VI posiedzenie Rady Izby

VI posiedzenie Rady Izby odbyło się dnia 6 grudnia 2017 r. w siedzibie firmy Alcatel-Lucent Polska sp. z o.o. (Grupa NOKIA) w Warszawie. Rada przyjęła plan działania Izby i budżet na 2018 rok oraz zatwierdziła plan działania Zarządu Izby na 2018 r. W sprawach różnych zebrani zapoznali się ze stanem przygotowań do X Forum Gospodarczego TIME oraz aktualnym stanem wdrożenia programu sektorowego IUSER. Kolejne posiedzenie zaplanowano na 6 czerwca 2018 r.


V posiedzenie Rady Izby
V posiedzenie Rady Izby odbyło się dnia 7 czerwca 2017 r. w siedzibie Instytutu Tele- i Radiotechnicznego w Warszawie. Rada uznała, że Zarząd Izby wykonał plan rzeczowy i finansowy za 2016 rok i dokonała wyboru Agnieszki Nosal na miejsce Jerzego Kusia, który zrezygnował z funkcji członka Zarządu. Kolejne posiedzenie zaplanowano na 6 grudnia 2017 r.


IV posiedzenie Rady Izby

IV posiedzenie Rady Izby odbyło się dnia 9 grudnia 2016 r. w siedzibie firmy Atende Software sp. z o.o. w Warszawie. Rada przyjęła plan działania Izby i budżet na 2017 rok oraz zatwierdziła plan działania Zarządu Izby na 2017 r. W sprawach różnych zebrani zapoznali się ze stanem przygotowań do IX Forum Gospodarczego TIME oraz aktualnym stanem wdrożenia programu sektorowego IUSER. Kolejne posiedzenie zaplanowano na 7 czerwca 2017 r.


III posiedzenie Rady Izby

III posiedzenie Rady Izby odbyło się dnia 1 czerwca 2016 r. w siedzibie firmy Samsung Electronics Polska sp. z o.o. Rada uznała, że Zarząd Izby wykonał plan rzeczowy i finansowy za 2015 rok oraz potwierdziła wygaśnięcie mandatu Pawła Owczarskiego i dokonała wyboru Arkadiusza Bąka na miejsce Dariusza Kowalczyk-Tomerskego, który zrezygnował z funkcji członka Zarządu. Kolejne posiedzenie zaplanowano na 7 grudnia 2016 r.


II posiedzenie Rady Izby

II posiedzenie Rady Izby odbyło się dnia 9 grudnia 2015 r. w siedzibie firmy Alcatel-Lucent Polska sp. z o.o. w Warszawie. Rada przyjęła plan działania Izby i budżet na 2016 rok oraz zatwierdziła plan działania Zarządu Izby na 2016 r. W sprawach różnych zebrani zapoznali się ze stanem przygotowań do VIII Forum Gospodarczego TIME oraz aktualnym stanem wdrożenia programu sektorowego IUSER. Kolejne posiedzenie zaplanowano na 1 czerwca 2016 r.


I posiedzenie Rady Izby

I posiedzenie Rady Izby odbyło się dnia 20 listopada 2015 r. w przerwie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków KIGEiT, bezpośrednio po zakończeniu wyborów. Zgodnie ze Statutem przedmiotem I posiedzenia Rady były wybory Prezydium Rady (Przewodniczący i Wiceprzewodniczący) oraz Zarządu Izby.


Rada Izby

Rada jest najwyższą władzą Izby pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami. Do jej kompetencji należy:

 1. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia;
 2. ustalanie rocznych programów działania Izby;
 3. uchwalanie rocznego budżetu Izby oraz dokonywanie zmian w budżecie w trakcie roku, jeśli będą tego wymagały potrzeby Izby;
 4. zatwierdzanie i nadzór nad realizacją planów działania Zarządu;
 5. zatwierdzanie bilansu, rachunku zysków i strat i innych składników rocznego sprawozdania finansowego Izby;
 6. podejmowanie, na wniosek Zarządu, uchwał w sprawie podjęcia, prowadzenia oraz zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez Izbę;
 7. podejmowanie, na wniosek Zarządu, decyzji w sprawach przystępowania do istniejących lub tworzonych z udziałem Izby spółek, spółdzielni, fundacji i innych organizacji, w tym gospodarczych i społecznych;
 8. podejmowanie, na wniosek Zarządu, decyzji w sprawach zbycia i nabycia nieruchomości;
 9. uchwalanie stanowiska Izby w sprawach ważnych dla działalności gospodarczej Członków Izby,
 10. podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia Oddziałów Izby;
 11. podejmowanie decyzji o wstąpieniu lub wystąpieniu Izby do organizacji krajowych lub zagranicznych;
 12. rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Izby z prawem skierowania ich do rozpatrzenia przez Komisję Rozjemczą;
 13. ustalanie zasad wynagradzania Prezesa i Wiceprezesa;
 14. nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z Prezesem i Wiceprezesem na podstawie umowy o pracę;
 15. występowanie do Walnego Zgromadzenia o rozwiązanie Izby;
 16. podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych niniejszym statutem do kompetencji Rady.

Ponadto Rada ma prawo na równi z Walnym Zgromadzeniem do ustalania wysokości składki celowej, jej przeznaczenia, zakresu obowiązywania oraz terminu i trybu jej uiszczenia.

ZARZĄD IZBY   – LATA 2015-2018


Członkowie Zarządu Izby

Zgodnie z Uchwałą nr 3 Rady KIGEiT z dnia 20 listopada 2015 r. w kadencji 2015-18 Zarząd liczy 9 członków. W skład Zarządu wchodzą:

 1. Prezes
 2. Wiceprezes
 3. Członkowie

Prezes i Wiceprezes są etatowymi pracownikami Izby.
Skład Zarządu


XVII posiedzenie Zarządu Izby

XVII posiedzenie Zarządu odbyło się dnia 15 października 2018 r. w siedzibie KIGEiT. Zarząd podjął uchwałę o zwołaniu wyborczego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KIGEiT na 21 listopada 2018 r. w Warszawie. Przewodniczący sekcji branżowych i komitetów podzielili się informacjami z prowadzonej działalności.


XVI posiedzenie Zarządu Izby

XVI posiedzenie Zarządu odbyło się dnia 3 września 2018 r. w siedzibie KIGEiT. Zarząd podjął uchwałę o zmianach w Regulaminie Biura Izby i zaakceptował treść informacji o zasadach kampanii wyborczej do Organów wybieralnych Izby w kolejnej kadencji. Przewodniczący sekcji branżowych i komitetów podzielili się informacjami z prowadzonej działalności. Kolejne posiedzenie Zarządu zaplanowano na 15 października 2018 r.


XV posiedzenie Zarządu Izby

XV posiedzenie Zarządu odbyło się dnia 7 maja 2018 r. w siedzibie KIGEiT. Zarząd podjął uchwały o: (1) przyjęciu sprawozdania Zarządu z działalności w 2017 roku, (2) przyjęciu sprawozdania finansowego za 2017 rok, (3) zwołaniu ZWZ KIGEiT na 20 czerwca 2018 .r.(3) o spisanenia jednej z firm i (4) o upoważnieniu Prezesa do wystąpienia z DIGITALEUROPE i przystąpięniu do ORGALIME. Przewodniczący sekcji branżowych i komitetów podzielili się informacjami z prowadzonej działalności. Kolejne posiedzenie Zarządu zaplanowano na 3 września 2018 r.


XIV posiedzenie Zarządu Izby

XIV posiedzenie Zarządu odbyło się dnia 12 marca 2018 r. w siedzibie KIGEiT. Zarząd podjął uchwały o przyjęciu do Izby firmy Sferisk IDBG Polska sp. z o.o., o utworzeniu Sekcji Sportów Elektronicznych oraz o umożeniu i spisaniu na straty nieściągalnych należności a także zapoznał się z rezultatami X FG TIME. Przewodniczący sekcji branżowych i komitetów podzielili się informacjami z prowadzonej działalności. Kolejne posiedzenie Zarządu zaplanowano na 7 maja 2018 r.


XIII posiedzenie Zarządu Izby

XIII posiedzenie Zarządu połączone ze spotkaniem wigilijnym odbyło się dnia 13 grudnia 2017 r. w restauracji „Jack’s Cinema” w Warszawie. Zarząd zaakceptował harmonogram posiedzeń organów wybieralnych w 2018 roku i podjął uchwałę o przyjęciu do Izby 9 nowych członków. Kolejne posiedzenie Zarządu zaplanowano na 12 marca 2018 r.


XII posiedzenie Zarządu Izby

XII posiedzenie Zarządu odbyło się dnia 16 listopada 2017 r. w siedzibie KIGEiT. Zarząd omówił i zatwierdził projekty planów działania Izby i Zarządu oraz projekt budżetu na przyszły rok oraz omówił tematykę VI posiedzenia Rady Izby. Kolejne posiedzenie Zarządu zaplanowano na 13 grudnia 2017 r.


XI posiedzenie Zarządu Izby

XI posiedzenie Zarządu odbyło się dnia 14 września 2017 r. w siedzibie KIGEiT. Zarząd podjął uchwały o objęciu patronatem 3 konferencji, o przyjęciu do Izby  firm: CEZ ESCO Polska sp. z o.o. i WiRan sp. z o.o. oraz o umorzenu lub spisaniu na straty zaległości 6 byłych członków Izby. Przewodniczący sekcji branżowych i komitetów podzielili się informacjami z prowadzonej działalności. Kolejne posiedzenie Zarządu zaplanowano na 15 listopada 2017 r.


X posiedzenie Zarządu Izby

X posiedzenie Zarządu odbyło się dnia 11 maja 2017 r. w siedzibie KIGEiT. Zarząd podjął uchwały o: (1) przyjęciu sprawozdania Zarządu z działalności w 2016 roku, (2) przyjęciu sprawozdania finansowego za 2016 rok, (3) zwołaniu ZWZ KIGEiT na 21 czerwca 2017 .r. Przewodniczący sekcji branżowych i komitetów podzielili się informacjami z prowadzonej działalności. Kolejne posiedzenie Zarządu zaplanowano na 14 września 2017 r.


IX posiedzenie Zarządu Izby

IX posiedzenie Zarządu odbyło się dnia 15 marca 2017 r. w siedzibie KIGEiT. Zarząd podjął uchwały o przyjęciu do Kolegium Ekspertów dwóch osób i o zatwierdzeniu procedury pobierania próbki. oraz zapoznał się z rezultatami IX FG TIME. Przewodniczący sekcji branżowych i komitetów podzielili się informacjami z prowadzonej działalności. Kolejne posiedzenie Zarządu zaplanowano na 11 maja 2017 r.


VIII posiedzenie Zarządu Izby

VIII posiedzenie Zarządu połączone ze spotkaniem wigilijnym odbyło się dnia 14 grudnia 2016 r. w restauracji „Jack’s Cinema” w Warszawie. Zarząd zaakceptował harmonogram posiedzeń organów wybieralnych w 2017 roku i podjął uchwałę o objęciu patronatem seminarium „Wirtualne Elektrownie, Magazyny Energii i Spółdzielnie Energetyczne” i o przyjęciu do Izby S-LAB sp. z o.o. Kolejne posiedzenie Zarządu zaplanowano na 15 marca 2017 r.


VII posiedzenie Zarządu Izby

VII posiedzenie Zarządu odbyło się dnia 16 listopada 2016 r. w siedzibie KIGEiT. Zarząd omówił i zatwierdził projekty planów działania Izby i Zarządu oraz projekt budżetu na przyszły rok oraz omówił tematykę IV posiedzenia Rady Izby. Kolejne posiedzenie Zarządu zaplanowano na 14 grudnia 2016 r.


VI posiedzenie Zarządu Izby

VI posiedzenie Zarządu odbyło się dnia 14 września 2016 r. w siedzibie KIGEiT. Zarząd podjął uchwały o objęciu patronatem konferencji „Wolves Summit” i o przyjęciu do Izby  firm: CEZ Polska sp. z o.o., GT Future Communication sp. z o.o. i INCOTEX Polska sp. z o.o. Przewodniczący sekcji branżowych i komitetów podzielili się informacjami z prowadzonej działalności. Kolejne posiedzenie Zarządu zaplanowano na 16 listopada 2016 r.


V posiedzenie Zarządu Izby

V posiedzenie Zarządu odbyło się dnia 11 maja 2016 r. w siedzibie KIGEiT. Zarząd podjął uchwały o: (1) objęciu patronatem warsztatów dla Europy Centralnej i Wschodniej (2) przyjęciu sprawozdania Zarządu z działalności w 2015 roku, (3) przyjęciu sprawozdania finansowego za 2015 rok, (4) przyjęciu projektu programu działania Izby na lata 2016-18 (5) zwołaniu ZWZ KIGEiT na 22 czerwca 2016 .r. Przewodniczący sekcji branżowych i komitetów podzielili się informacjami z prowadzonej działalności. Kolejne posiedzenie Zarządu zaplanowano na 14 września 2016 r.


IV posiedzenie Zarządu Izby

IV posiedzenie Zarządu odbyło się dnia 16 marca 2016 r. w siedzibie KIGEiT. Zarząd podjął uchwały o objęciu patronatem  „Forum na rzecz bezpieczeństwa w sieciach technologicznych: bezpieczeństwo w systemach transportowu publicznego” i  o przyjęciu do Izby  firmy Enspirion sp. z o.o. oraz zapoznał się z rezultatami VIII FG TIME. Przewodniczący sekcji branżowych i komitetów podzielili się informacjami z prowadzonej działalności. Kolejne posiedzenie Zarządu zaplanowano na 11 maja 2016 r.


III posiedzenie Zarządu Izby

III posiedzenie Zarządu połączone ze spotkaniem wigilijnym odbyło się dnia 18 grudnia 2015 r. w restauracji „Jack’s Cinema” w Warszawie. Zarząd zaakceptował harmonogram posiedzeń organów wybieralnych w 2016 roku i podjął uchwałę o zmianach w Regulaminie Zarządu oraz dwie uchwały o przyjęciu do Izby nowych członków: JEAN MUELLER POLSKA sp. z o.o. i Schneider Electric Polska sp. z o.o. Kolejne posiedzenie Zarządu zaplanowano na 9 marca 2016 r.


II posiedzenie Zarządu Izby

II posiedzenie Zarządu odbyło się dnia 25 listopada 2015 r. w siedzibie KIGEiT. Zarząd omówił i zatwierdził projekty planów działania Izby i Zarządu oraz projekt budżetu na przyszły rok oraz omówił tematykę II posiedzenia Rady Izby. Kolejne posiedzenie Zarządu zaplanowano na 18 grudnia 2015 r.


I posiedzenie Zarządu Izby

I posiedzenie Zarządu odbyło się dnia 20 listopada 2015 r. w przerwie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków KIGEiT bezpośrednio po zakończeniu wyboru przez Radę. Zgodnie ze Statutem przedmiotem I posiedzenia Zarządu były wybory Wiceprezesa, którym został ponownie Jarosław Tworóg. Kolejne posiedzenie Zarządu zaplanowano na 25 listopada 2015 r.


Zarząd jest Organem wykonawczym i reprezentującym Izbę. Zarząd reprezentuje Izbę na zewnątrz i kieruje jej bieżącą działalnością, podejmując uchwały we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych Organów Izby. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

 1. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia i Rady Izby;
 2. opracowywanie planów działania Zarządu;
 3. opracowywanie preliminarzy finansowych i projektu budżetu Izby oraz jego zmian w trakcie roku;
 4. sporządzanie bilansu, rachunku zysków i strat oraz innych składników rocznego sprawozdania finansowego Izby;
 5. zarządzanie majątkiem Izby;
 6. prowadzenie działalności gospodarczej Izby;
 7. wydawanie i publiczne prezentowanie informacji, opinii i stanowisk Izby;
 8. prowadzenie promocji działalności Izby;
 9. wyrażanie zgody na patronaty Izby, wykorzystanie logo KIGEiT oraz sponsorowanie imprez przez Izbę;
 10. podejmowanie, na wniosek Prezesa, decyzji o tworzeniu funduszy celowych;
 11. podejmowanie, na wniosek Prezesa, uchwał w sprawie tworzenia Sekcji i Komitetów;
 12. bieżąca współpraca z Sekcjami, Komitetami i innymi organami kolegialnymi;
 13. powoływanie, na wniosek Prezesa, Kolegium Ekspertów i prowadzenie listy Ekspertów i Rzeczoznawców Izby;
 14. zatwierdzanie, na wniosek Prezesa, struktury organizacyjnej Izby;
 15. ustalanie, na wniosek Prezesa, zasad wynagradzania pracowników Biura;
 16. podpisywanie umów z osobami prawnymi i fizycznymi;
 17. rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Izby;
 18. przygotowywanie wniosków i projektów we wszystkich sprawach należących do kompetencji Rady Izby;
 19. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów Izby.

Zasady pracy Zarządu, jak też zadania i obowiązki Prezesa i Wiceprezesa związane z prowadzeniem spraw Izby, zarządzanie jej majątkiem i wykonywaniem zadań statutowych określa regulamin uchwalony przez Zarząd, zatwierdzony przez Radę Izby a dostępny tutaj: (57 kB).

KOMISJA REWIZYJNA  – LATA 2015-2018


Członkowie Komisji Rewizyjnej.

Zgodnie z Uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KIGEiT z dnia 20 listopada 2015 r. w kadencji 2015-18 . Komisja liczy 5 członków.


VII posiedzenie Komisji Rewizyjnej

VII posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się dnia 17 maja 2018 r. w w siedzibie KIGEiT w Warszawie. Komisja zaakceptowała sprawozdanie z działalności Zarządu, sekcji i komitetów za rok 2017. Komisja upoważniła Prezydium do złożenia tych opinii Radzie na posiedzeniu 6 czerwca 2018 r. i Walnym Zgromadzeniu 20 czerwca 2018 r.


VI posiedzenie Komisji Rewizyjnej

VI posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się dnia 22 listopada 2017 r. w w siedzibie KIGEiT w Warszawie. Komisja oceniła pozytywnie przedstawione przez Prezesa Zarządu Izby projekty planu działania Izby i Zarządu oraz projekt budżetu Izby na rok 2018. Komisja upoważniła Prezydium do złożenia tych opinii Radzie na posiedzeniu 6 grudnia 2017 r. Komisja ustaliła termin następnego posiedzenia na 17 maja 2018 roku.


posiedzenie Komisji Rewizyjnej

V posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się dnia 17 maja 2017 r. w w siedzibie KIGEiT w Warszawie. Komisja zaakceptowała sprawozdanie z działalności Zarządu, sekcji i komitetów za rok 2016. Komisja upoważniła Prezydium do złożenia tych opinii Radzie na posiedzeniu 7 czerwca 2017 r. i Walnym Zgromadzeniu 21 czerwca 2017 r. Komisja ustaliła termin następnego posiedzenia na 22 listopada 2017 roku.


IV posiedzenie Komisji Rewizyjnej

IV posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się dnia 23 listopada 2016 r. w w siedzibie KIGEiT w Warszawie. Komisja oceniła pozytywnie przedstawione przez Prezesa Zarządu Izby projekty planu działania Izby i Zarządu oraz projekt budżetu Izby na rok 2017. Komisja upoważniła Prezydium do złożenia tych opinii Radzie na posiedzeniu 9 grudnia 2016 r. Komisja ustaliła termin następnego posiedzenia na 17 maja 2017 roku.


III posiedzenie Komisji Rewizyjnej

III posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się dnia 17 maja 2016 r. w w siedzibie KIGEiT w Warszawie. Komisja zaakceptowała sprawozdanie z działalności Zarządu, sekcji i komitetów za rok 2015 oraz pozytywnie zaopiniowała projekt programu działania Izby na lata 2016-18. Komisja upoważniła Prezydium do złożenia tych opinii Radzie na posiedzeniu 1 czerwca 2016 r. i Walnym Zgromadzeniu 22 czerwca 2016 r. Komisja ustaliła termin następnego posiedzenia na 22 listopada 2016 roku.


II posiedzenie Komisji Rewizyjnej

II posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się dnia 27 listopada 2015 r. w w siedzibie KIGEiT w Warszawie. Komisja oceniła pozytywnie przedstawione przez Prezesa Zarządu Izby projekty planu działania Izby i Zarządu oraz projekt budżetu Izby na rok 2016. Komisja upoważniła Prezydium do złożenia tych opinii Radzie na posiedzeniu 9 grudnia 2015 r. Komisja ustaliła termin następnego posiedzenia na 17 maja 2016 roku.


I posiedzenie Komisji Rewizyjnej

I posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się dnia 20 listopada 2015 r. w przerwie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków KIGEiT bezpośrednio po zakończeniu wyborów. Zgodnie ze Statutem przedmiotem I posiedzenia Komisji były wybory Prezydium (Przewodniczący i Wiceprzewodniczący).


Komisja Rewizyjna KIGEiT jest powołana do prowadzenia bieżących i rocznych kontroli całokształtu działalności Izby, a w szczególności gospodarki finansowej ze szczególnym uwzględnieniem realizacji budżetu KIGEiT oraz zgodności wydatków z działalnością statutową. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola realizacji uchwał organów Izby;
 2. kontrola zarządzania majątkiem Izby;
 3. kontrola działalności gospodarczej Izby;
 4. przeprowadzanie bieżących i rocznych kontroli całokształtu działalności Izby, a zwłaszcza jej gospodarki finansowej;
 5. badanie dokumentów rachunkowych i zgodności wydatków z planem finansowym Izby;
 6. przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu i Radzie wniosków i spostrzeżeń dotyczących bieżącej działalności;
 7. wybór biegłego rewidenta dla zbadania sprawozdania finansowego;
 8. weryfikacja bilansu, rachunku zysków i strat oraz innych składników rocznego sprawozdania finansowego Izby i przedstawianie Radzie opinii o sprawozdaniu finansowym;
 9. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swej działalności wraz z wnioskami w sprawie udzielenia absolutorium Radzie i Zarządowi Izby;
 10. wystąpienie do Zgromadzenia o odwołanie Prezesa;
 11. wnioskowanie do Rady Izby o odwołanie członka Zarządu;
 12. występowanie do Walnego Zgromadzenia o rozwiązanie Izby.

KOMISJA ROZJEMCZA- LATA 2015-2018


Członkowie Komisji Rozjemczej.

Zgodnie z Uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KIGEiT z dnia 20 listopada 2015 r. w kadencji 2015-18.  Komisja liczyła 5 członków


IV posiedzenie Komisji Rozjemczej

IV posiedzenie Komisji Rozjemczej odbyło się dnia 19 maja 2018 r. w siedzibie Izby w Warszawie. Komisja przyjęła sprawozdanie na ZWZ 2018.


III posiedzenie Komisji Rozjemczej

III posiedzenie Komisji Rozjemczej odbyło się dnia 19 maja 2017 r. w siedzibie Izby w Warszawie. Komisja przyjęła sprawozdanie na ZWZ 2017 i ustaliła, że następne zwyczajne posiedzenie odbędzie się za rok. Dokładny termin zostanie ustalony w trybie roboczym.


II posiedzenie Komisji Rozjemczej

II posiedzenie Komisji Rozjemczej odbyło się dnia 20 maja 2016 r. w siedzibie Izby w Warszawie. Komisja przyjęła sprawozdanie na ZWZ 2016 i ustaliła, że następne zwyczajne posiedzenie odbędzie się za rok. Dokładny termin zostanie ustalony w trybie roboczym.


I posiedzenie Komisji Rozjemczej

I posiedzenie Komisji Rozjemczej odbyło się dnia 20 listopada 2015 r. w przerwie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków KIGEiT bezpośrednio po zakończeniu wyborów. Zgodnie ze Statutem przedmiotem I posiedzenia Komisji były wybory Prezydium (Przewodniczący i Wiceprzewodniczący).


Komisja Rozjemcza jest powołana do orzekania w sporach zgłaszanych przez członków Izby lub Organy Izby.

Do kompetencji Komisji Rozjemczej należy orzekanie w sprawach naruszania praw i obowiązków członkowskich wynikających ze Statutu oraz naruszania zasad etyki pomiędzy:

 1. Członkami Izby;
 2. członkami Organów Izby;
 3. członkami Organów Izby a Członkami Izby.