KOMITET WSPIERANIA e-UMIEJĘTNOŚCI

Zważywszy, że:

 1. e-umiejętności stały się integralnym elementem kompetencji zawodowych we wszystkich niemal branżach;
 2. szybki rozwój techniki w branżach związanych z elektroniką, informatyką i telekomunikacją sprawia, że sektor edukacyjny (w szczególności edukacja formalna) nie nadąża z formułowaniem programów nauczania odpowiadającym potrzebom rynku pracy;
 3. utrzymuje się rozbieżność pomiędzy ofertą sektora edukacyjnego a zapotrzebowaniem rynku pracy;
 4. liczba specjalistów posiadających kwalifikacje wymagane przez firmy w branżach związanych z elektroniką, informatyką i telekomunikacją jest niewystarczająca zarówno w Polsce jak i w całej Europie;
 5. brak specjalistów z zakresu IT ogranicza możliwość podniesienia konkurencyjności gospodarki europejskiej, a co za tym idzie szybkość jej wzrostu;
 6. budowa świadomości odbiorców produktów z zakresu technik informacyjno-komunikacyj­nych (TIK) jest istotnym czynnikiem dynamicznego wzrostu tego rynku;

a jednocześnie:

 • Komisja Europejska silnie wspiera działania mające na celu zapełnienie luki rynkowej spowodowanej niedostatkiem specjalistów z zakresu IT w Europie,
 • wdrażanie europejskich i krajowych ram kwalifikacji wymaga aktywnego zaangażowania przedstawicieli rynku pracy w tworzenie Krajowego Systemu Kwalifikacji, w szczególności weryfikacji jakości definiowanych w tym Systemie kwalifikacji z zakresu TIK, co ma największe znaczenie małych i średnich firm na rynku nowych technologii,
 • istnieje pilna potrzeba uświadomienia młodzieży znaczenia e-umiejętności i kwalifikacji z zakresu TIK dla ich późniejszej kariery zawodowej i możliwości znalezienia pracy,

to należy podjąć w Izbie działania na rzecz:

 • promowania wśród szerokiej grupy interesariuszy – włączając w to administrację i przedsiębiorców – znaczenia umiejętności wykorzystywania technik cyfrowych,
 • stworzenia mechanizmów stałej współpracy sektora edukacji z przedstawicielami rynku pracy mającej na celu pozyskanie kadry specjalistów o oczekiwanych przez przedsiębiorców kwalifikacjach,
 • eliminacji problemu wykluczenia cyfrowego jako kluczowych warunków rozwoju gospodarki europejskiej opartej na wiedzy, a uczynienie przemysłu wykorzystującego techniki informacyjno-komunikacyjne motorem wzrostu i siłą napędową całej gospodarki.
 • W tym celu powołuje się Komitet Wspierania e-Umiejętności KIGEiT (KWe-U) z poniższym zakresem obowiązków:
 • długookresowe współdziałanie pomiędzy władzami publicznymi, przedstawicielami rynku pracy , sektorem edukacyjnym i stowarzyszeniami w obszarze rozwoju e-umiejętności w celu zlikwidowania deficytu kwalifikacji z zakresu TIK na rynku pracy oraz przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu,
 • podejmowanie skoordynowanych działań w powyższych obszarach, w tym organizowanie polskiej edycji Tygodnia e-Umiejętności,
 • przedstawienie młodzieży, rodzicom i nauczycielom zalet posiadania kwalifikacji z zakresu e-umiejętności dla przyszłej kariery zawodowej młodych ludzi,
 • współdziałanie w zakresie zapewnienia właściwej reprezentacji przedsiębiorców z branż związanych z elektroniką, informatyką i telekomunikacją w ciałach tworzących i utrzymujących Krajowy System Kwalifikacji,
 • współpracę przy przygotowaniu powszechnie dostępnych programów szkolenia ustawicznego w zakresie e-umiejętności wykorzystujących nowoczesne techniki takie jak np. e-learning,
 • wspierania działań na rzecz opracowania narzędzi do identyfikacji i uznawania kompetencji specjalistów i użytkowników TIK, powiązanych z Europejskimi Ramami Kwalifikacji oraz EUROPASS.

Aktualności KWe-U

 • Zespół KIGEiT doceniony za popularyzację kompetencji cyfrowych

  Zespół KIGEiT (w składzie: Krzysztof Chełpiński, Krzysztof Lemiech i Dorota Sapija) otrzymał Recognition Award, nagrodę przyznawaną corocznie przez DIGITALEUROPE. Wyróżniono zaangażowanie KIGEiT we wspieranie rozwoju kompetencji cyfrowych młodych ludzi w
  Czytaj więcej
 • Inauguracja inicjatywy Euromentors

  Bruksela, 18 listopada - EYIF, EBN, Deloitte i DIGITALEUROPE mają przyjemność poinformować, że założyły Stowarzyszenie Euromentorów dla Przedsiębiorców Cyfrowych (The Euromentors Association for Digital Entrepreneurs). Organizacja rozpoczęła działalność w dniu
  Czytaj więcej

W skład komitetu wchodzą następujące osoby:

Krzysztof Chełpiński – mis24.pl – Przewodniczący,
Jacek Drabik – Motorola Solutions Polska,
Krzysztof Ducal – Sygnity,
Andrzej Dulka – Alcatel-Lucent Polska,
Józef Gromek – Instytut Tele- i Radiotechniczny,
Wojciech Hałka – Instytut Łączności,
Jolanta Jaworska – IBM Polska,
Andrzej Ruciński – Unizeto,
Rafał Rodziewicz – Technitel Polska,
Bożena Skibicka – MIS S.A.,
Jarosław Tworóg – KIGEiT.