KOMITET WSPIERANIA e-UMIEJĘTNOŚCI

E-umiejętności stały się integralnym elementem kompetencji zawodowych we wszystkich niemal branżach. Szybki rozwój techniki w branżach związanych z elektroniką, informatyką i telekomunikacją sprawia, że sektor edukacyjny (w szczególności edukacja formalna) nie nadąża z formułowaniem programów nauczania odpowiadającym potrzebom rynku pracy Zauważamy, że utrzymuje się rozbieżność pomiędzy ofertą sektora edukacyjnego a zapotrzebowaniem rynku pracy. Liczba specjalistów posiadających kwalifikacje wymagane przez firmy w branżach związanych z elektroniką, informatyką i telekomunikacją jest niewystarczająca zarówno w Polsce jak i w całej Europie a brak specjalistów z zakresu IT ogranicza możliwość podniesienia konkurencyjności gospodarki europejskiej, a co za tym idzie szybkość jej wzrostu.

W ramach Komitetu e-Umiejętności podejmujemy w Izbie działania na rzecz:

 • promowania wśród szerokiej grupy interesariuszy – włączając w to administrację i przedsiębiorców – znaczenia umiejętności wykorzystywania technik cyfrowych oraz stworzenia mechanizmów stałej współpracy sektora edukacji z przedstawicielami rynku pracy mającej na celu pozyskanie kadry specjalistów o oczekiwanych przez przedsiębiorców kwalifikacjach,
 • eliminacji problemu wykluczenia cyfrowego jako kluczowych warunków rozwoju gospodarki europejskiej opartej na wiedzy, a uczynienie przemysłu wykorzystującego techniki informacyjno-komunikacyjne motorem wzrostu i siłą napędową całej gospodarki,
 • długookresowego współdziałania pomiędzy władzami publicznymi, przedstawicielami rynku pracy, sektorem edukacyjnym i stowarzyszeniami w obszarze rozwoju e-umiejętności w celu zlikwidowania deficytu kwalifikacji z zakresu TIK na rynku pracy oraz przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu, a także przedstawienia młodzieży, rodzicom i nauczycielom zalet posiadania kwalifikacji z zakresu e-umiejętności dla przyszłej kariery zawodowej młodych ludzi,
 • współdziałania w zakresie zapewnienia właściwej reprezentacji przedsiębiorców z branż związanych z elektroniką, informatyką i telekomunikacją w ciałach tworzących i utrzymujących Krajowy System Kwalifikacji oraz współpracy przy przygotowaniu powszechnie dostępnych programów szkolenia ustawicznego w zakresie e-umiejętności wykorzystujących nowoczesne techniki takie jak np. e-learning,
 • wspierania działań na rzecz opracowania narzędzi do identyfikacji i uznawania kompetencji specjalistów i użytkowników TIK, powiązanych z Europejskimi Ramami Kwalifikacji oraz EUROPASS.

Aktualności KWe-U

Skład Komitetu:

 1. Krzysztof Chełpiński – Przewodniczący (STB24(do 15.05.2022†)
 2. Jacek Drabik – członek (MOTOROLA SOLUTIONS POLSKA)
 3. Wojciech Hałka – członek (INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI – PIB)
 4. Stefan Kamiński – członek (KIGEiT)
 5. Rafał Rodziewicz – członek (TECHNITEL POLSKA)
 6. Dorota Sapija – członek (OMEGA COMMUNICATION)
 7. Jarosław Tworóg członek (KIGEiT)

Kontakt do Komitetu: kweu@kigeit.org.pl