Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, od 22 listopada 2016 roku  ma akredytację Samorządu Województwa Mazowieckiego do świadczenia usług prorozwojowych jako Mazowiecka Instytucja Otoczenia Biznesu  – ośrodek szkoleniowo-doradczy. Zainteresowane podmioty zapraszamy do współpracy! 

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji świadczy usługi doradcze w zakresie:

 • Restrukturyzacji przedsiębiorstw branży elektronicznej w tym biznesplanów, doradztwa inwestycyjnego, opracowywania studium wykonalności, wyszukiwania miejsc pod nowe inwestycje, pozyskiwanie funduszy na inwestycje i rozwój firmy, analiz pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa, realizacji przedsięwzięć innowacyjnych, przygotowywania raportów informacyjnych o firmach.
 • Projektów finansowych i technicznych (ocena linii technologicznych, wdrażanie nowych technologii i usług itp.).
 • Przygotowywania firm do korzystania z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w tym przygotowywania wniosków i aplikacji.
 • Badania rynku elektronicznego i telekomunikacyjnego, raportów z różnych segmentów tego rynku.
 • Prawa telekomunikacyjnego, prawa celnego, dyrektyw i norm Unii Europejskiej, systemów jakości, znaku CE, utylizacji sprzętu elektronicznego, nowych technologii oraz innych aktów prawnych związanych z elektroniką i telekomunikacją.
 • Organizacji imprez kooperacyjnych i misji handlowych, wyszukiwania partnerów do współpracy, zagospodarowywania wolnych mocy produkcyjnych.
 • Cen dumpingowych, odpowiedzialności producenta (importera) za właściwą jakość sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego, w tym właściwych atestów i świadectw, odpowiedzialności producenta (importera) za obsługę serwisową i gwarancyjną klienta.
 • Produkcji, importu i handlu wyrobami elektronicznymi i telekomunikacyjnymi w tym analiz dotyczących klasyfikacji sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego, stawek celnych, klasyfikacji PKD i SWW.
 • Współpracy pomiędzy polskimi producentami i dystrybutorami sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz firmami świadczącymi usługi w tym zakresie.
 • Przygotowania firm z przemysłu elektronicznego i telekomunikacyjnego do wymogów wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej w tym wdrażania przepisów i dyrektyw Unii Europejskiej.
 • Rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego lub pojednawczego pomiędzy firmami.
 • Statystycznych i ekonometrycznych analiz danych.
 • Analiz kontrolingowych i finansowych.
 • Budowy modeli biznesowych dla inwestycji i biznesplanów w MS Excel.
 • Optymalizacji BoM-ów produkcyjnych (na innowacyjnej platformie).
 • Zobowiązań prawnoautorskich, tzw. opłat od czystych nośników.
 • Optymalizacja BOM’ów produkcyjnych

Część usług oferowana jest nieodpłatnie dla członków KIGEiT.
W celu uzyskania szczegółowych informacji o usługach prosimy kontaktować się z nami pod adresem: kigeit@kigeit.org.pl