Sekcja Sportów Elektronicznych KIGEiT (SSE)

Sekcja Sportów Elektronicznych Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (SSE) powstała 12 grudnia 2017.roku. Sekcję założyło 16 firm – członków KIGEiT. Główne zagadnienia, którymi zajmuje się SSE to:

 • uzgodnienie warunków prawnych w zakresie funkcjonowania branży na rynku polskim, w tym m.in. ustawę o sporcie (w tym elektronicznym),
 • działania na rzecz rozwoju rynku sportów elektronicznych,
 • integracja firm zainteresowanych rozwojem rynku sportów elektronicznych,
 • podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie działalności firm na rynku sportów elektronicznych,
 • działania edukacyjne określające kierunek rozwoju branży,
 • prace badawcze, które mają na celu wyjaśnienie podstawowych zagadnień w zakresie działalności sportów elektronicznych,
 • odpowiedzialność społeczna podmiotów realizujących wdrożenia marketingowe na rynku sportów elektronicznych.

Do głównych problemów z jakimi spotykają się firmy z tej branży zaliczono:

 • brak rozwiązań prawnych i organizacyjnych w zakresie sportów elektronicznych,
 • niska świadomość społeczna znaczenia sportów elektronicznych na rynku oraz jego rozwoju,
 • rozproszenie inicjatyw w tym zakresie,
 • brak wykwalifikowanej kadry,
 • brak badań i opracowań naukowych.

Powyższe problemy określają w jaki sposób brak świadomości społecznej uniemożliwia prawidłowy rozwój rynku sportów elektronicznych w Polsce. Izba dostrzegając krajowy potencjał w zakresie rozwoju branży sportów elektronicznych podejmuje szeroko zakrojone działania na rzecz rozwoju tej branży wraz z towarzyszącą jej edukacją na temat prawidłowego rozwoju i funkcjonowania. Skupiamy się na przygotowaniu i promocji odpowiednich uwarunkowań prawnych umożliwiających rozwój branży. Sekcja planuje również tworzyć partnerstwa z innymi instytucjami, które przejawiają chęć rozwoju branży i określania kierunku jej rozwoju.

Sekcja tworzy zespoły i grupy problemowe do rozwiązywania konkretnych zagadnień, które zarząd sekcji uznał za ważne dla branży esportowej. Sekcja przygotowuje stanowiska dla zarządu KIGEiT. Członkiem Sekcji może stać się podmiot będący członkiem KIGEiT, spełniający wymogi stawiane przez Regulamin SSE.

Aktualności SSE

Władze Sekcji

 1. Justyna Oracz – Przewodnicząca
 2. Paweł Łuczak – Wiceprzewodniczący (CYFROWY POLSAT)
 3. Jakub Paluch – Wiceprzewodniczący

CZŁONKOSTWO W SEKCJI SPORTÓW ELEKTRONICZNYCH

Firma starająca się o członkostwo w Sekcji musi być członkiem Izby. Aby firma mogła zostać członkiem Sekcji branżowej powinna zapoznać się z regulaminem sekcji i po jego zaakceptowaniu wypełnić deklarację członkowską, którą po podpisaniu przez osoby upoważnione (do składania oświadczeń woli w imieniu firmy) składa do KIGEiT. Razem z deklaracją członkowską należy złożyć upoważnienie dla osoby, która będzie reprezentowała firmę w sekcji branżowej. Firma może należeć jednocześnie do kilku sekcji branżowych.

Posiedzenia Zarządu Sekcji Sportów Elektronicznych w kadencji 2021-2024

I Posiedzenie Zarządu SSE w kadencji 2021-2024 w dniu 19.10.2021 r.

W dniu 19 października 2021 r. podczas przerwy w Zgromadzeniu Członków Sekcji Sportów Elektronicznych odbyło się pierwsze spotkanie nowo wybranego zarządu, na którym zdecydowano o podziale funkcji. W kadencji 2021-1024 podział funkcji w Zarządzie SSE przedstawia się następująco:

 1. Justyna Oracz – Przewodnicząca  (FANTASYEXPO)
 2. Paweł Łuczak – Wiceprzewodniczący (CYFROWY POLSAT)
 3. Jakub Paluch – Wiceprzewodniczący

Posiedzenia Zarządu Sekcji Sportów Elektronicznych w kadencji 2018-2021

VI Posiedzenie Zarządu SSE w kadencji 2018-2021 w dniu 14.11.2019 r.

V Posiedzenie Zarządu SSE w kadencji 2018-2021 w dniu 27.05.2019 r.

W dniu 27 maja 2019 r. odbyło się kolejne spotkanie zarządu Sekcji Sportów Elektronicznych. Spotkanie miało charakter zamknięty i dotyczyło spraw bieżących w tym m. in. podsumowania udziału SSE w Ogólnopolskiej Konferencji Operatorów Komunikacji Elektronicznej PIKE w dniach 20-22 maja 2019 roku. Następne posiedzenie zarządu sekcji planowane jest w listopadzie 2019 roku.

IV Posiedzenie Zarządu SSE w kadencji 2018-2021 w dniu 13.05.2019 r.

W dniu 13 maja 2019 r. odbyło się spotkanie zarządu Sekcji Sportów Elektronicznych. Posiedzenie w całości poświęcone było przygotowaniom stoiska i udziale członków sekcji oraz SSE na  Ogólnopolskiej Konferencji Operatorów Komunikacji Elektronicznej PIKE w dniach 20-22 maja 2019 roku. Następne posiedzenie zarządu sekcji planowane jest w dniu 27 maja 2019 roku.

III Posiedzenie Zarządu SSE w kadencji 2018-2021 w dniu 18.02.2019 r.

W dniu 18 lutego 2019 r. odbyło się spotkanie zarządu Sekcji Sportów Elektronicznych. Spotkanie miało charakter zamknięty. Poświęcone było omówieniu postępu wybranych działań dla SSE w 2019 roku w tym:

 •     Spotkanie z KRRiT – kontynuacja prac nad samoregulacją branży, prace nad Kodeksem Dobrych Praktyk
 •     Utworzenie nowych zawodów – decyzja o kontynuacji działań.
 •     Powstanie programu sektorowego dla branży esportowej.

II Posiedzenie Zarządu SSE w kadencji 2018-2021 w dniu 13.12.2018 r.

W dniu 13 grudnia 2018 r. odbyło się pierwsze w kadencji 2018-2021, otwarte posiedzenie zarządu Sekcji Sportów Elektronicznych. Posiedzenie poświęcone było omówieniu planu działań Sekcji na rok 2019. Omówiono także przygotowania do spotkania z przedstawicielami Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie wypracowania zasad samoregulacji branży. Spotkanie z KRRiT planowane jest 17 grudnia 2018 r. i weźmie w nim udział 9 osobowa reprezentacja członków SSE. Następne posiedzenie zarządu sekcji planowane jest po Nowym Roku.

I Posiedzenie Zarządu SSE w kadencji 2018-2021 w dniu 07.11.2018 r.

W dniu 7 listopada 2018 r. podczas przerwy w Zgromadzeniu Członków Sekcji Sportów Elektronicznych odbyło się pierwsze spotkanie nowo wybranego zarządu, na którym zdecydowano o podziale funkcji. W kadencji 2018-1021 podział funkcji w Zarządzie SSE przedstawia się następująco: