CELE I DZIAŁALNOŚĆ IZBY

GŁÓWNE CELE IZBY:

  • reprezentowanie i obrona interesów gospodarczych zrzeszonych firm, w szczególności wobec organów władzy ustawodawczej, wykonawczej oraz regulacyjnej oraz udział w inicjatywach i działaniach związanych z kreowaniem strategii rozwoju gospodarczego Państwa,
  • kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej w tym przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji, nierzetelności kupieckiej oraz nieuczciwej reklamie,
  • wspieranie kształcenia zawodowego i podnoszenie kwalifikacji osób pracujących w naszym sektorze oraz prowadzenie kampanii edukacyjnych związanych z umiejętnościami cyfrowymi.

DZIAŁALNOŚĆ IZBY:

  • współpraca z organami władzy ustawodawczej, wykonawczej i regulacyjnej poprzez udział w procesach przygotowywania i opiniowania projektów aktów prawnych oraz oceny funkcjonowania prawa,
  • przygotowywanie stanowisk w zakresie oceny i kształtowania polityki celnej i podatkowej dla sektora elektronicznego, elektrotechnicznego i telekomunikacyjnego,
  • współpraca z instytucjami odpowiedzialnymi za normy i certyfikaty dla sprzętu elektronicznego, elektrotechnicznego i telekomunikacyjnego,
  • przygotowanie opinii, projektów, analiz i opracowań o charakterze naukowym i naukowo-technicznym, a także przez zlecanie przygotowania takich opinii, projektów, analiz i opracowań innym podmiotom,
  • ustanawianie ekspertów i rzeczoznawców Izby m.in. w dziedzinach: towaroznawstwa, techniki, prawa, wydawania zezwoleń, certyfikatów, kontroli i ochrony rynku w zakresie pozostającym w związku z obrotem krajowym a także wskazywanie podmiotom gospodarczym krajowym i zagranicznym ekspertów w poszczególnych dziedzinach,
  • przygotowywanie i świadczenie usług informacyjnych (w tym Biuletynów), szkoleniowych i doradczych. Organizujemy imprezy kooperacyjne i misje handlowe. Współpracujemy przy planowaniu i realizacji inwestycji oferując usługi eksperckie.