Zarząd Izby

Zarząd jest Organem wykonawczym reprezentującym Izbę na zewnątrz i kieruje jej bieżącą działalnością, podejmując uchwały we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych Organów Izby. Kompetencji Zarządu są opisane szczegółowo w Rozdziale 7 Statutu Izby.
Zasady pracy Zarządu, jak też zadania i obowiązki Prezesa i Wiceprezesa związane z prowadzeniem spraw Izby, zarządzanie jej majątkiem i wykonywaniem zadań statutowych określa Regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Izby. Prezes i Wiceprezes są etatowymi pracownikami Izby.

Członkowie Zarządu Izby

Zgodnie z Uchwałą Rady KIGEiT z dnia 24 listopada 2021 r. w kadencji 2021-24 Zarząd liczy 9 członków. W skład Zarządu wchodzą:


  1. Stefan Kamiński — Prezes (KIGEiT)
  2. Jarosław Tworóg — Wiceprezes (KIGEiT)
  3. Krzysztof Chełpiński — członek (STB24) (do 15.05.2022†)
  4. Sławomir Chmielewski — członek (TP TELTECH)
  5. Dariusz Działkowski — członek (CYFROWY POLSAT)
  6. Eugeniusz Gaca — członek
  7. Jacek Łukaszewski –  członek (SCHNEIDER ELECTRIC POLSKA)
  8. Janusz Sitek — członek (ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT TELE- I RADIOTECHNICZNY)
  9. Michał  Wieczerzycki — członek (JABIL POLAND)

Posiedzenia Zarządu Izby w kadencji 2021-2024