Zarząd Izby

Zarząd jest Organem wykonawczym reprezentującym Izbę na zewnątrz i kieruje jej bieżącą działalnością, podejmując uchwały we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych Organów Izby. Kompetencji Zarządu są opisane szczegółowo w Rozdziale 7 Statutu Izby.
Zasady pracy Zarządu, jak też zadania i obowiązki Prezesa i Wiceprezesa związane z prowadzeniem spraw Izby, zarządzanie jej majątkiem i wykonywaniem zadań statutowych określa Regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Izby. Prezes i Wiceprezes są etatowymi pracownikami Izby.

Członkowie Zarządu Izby

Zgodnie z Uchwałą nr 3 Rady KIGEiT z dnia 21 listopada 2018 r. w kadencji 2018-21 Zarząd liczy 9 członków. W skład Zarządu wchodzą:


  1. Stefan Kamiński — Prezes (KIGEiT)
  2. Jarosław Tworóg — Wiceprezes (KIGEiT)
  3. Artur Bratkowski — Członek (APATOR)
  4. Krzysztof Chełpiński — Członek (STB24)
  5. Sławomir Chmielewski — Członek (TP TELTECH)
  6. Dariusz Działkowski — Członek (CYFROWY POLSAT)
  7. Eugeniusz Gaca — Członek
  8. Andrzej Nowakowski — Członek (INSTYTUT TELE- I RADIOTECHNICZNY)
  9. Sebastian Stadnik — Członek (LG ELECTRONICS WROCŁAW)

Posiedzenia Zarządu Izby w kadencji 2018-2021

V posiedzenie Zarządu Izby w kadencji 2018-2021 w dniu 11.03.2019 r.

V posiedzenie Zarządu odbyło się dnia 15 maja 2019 r. w Warszawie. Zarząd omówił i przyjął sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie rzeczowe za 2018 rok. Uchwałą Zarządu zwołano Zwyczajne Walne Zgromadzenie KIGEiT w pierwszym terminie w dniu 25 czerwca 2019 roku o godz. 11:30 w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie. Drugi termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KIGEiT ustalono w tym samym miejscu, w tym samym dniu, ale o godz. 12:00 (zgodnie z § 19 ust. 4 Statutu KIGEiT). Zarząd zapoznał się też ze sprawozdaniem przedstawicieli KIGEiT, którzy reprezentują naszą Izbę w Zespole ds. Inteligentnego Opomiarowania działającego w ramach Ministerstwa Energii. Podczas posiedzenia podsumowano działania podejmowane przez sekcje SOT (sprawy związane z uwalnianiem dostępu do infrastruktury, poziomy PEM, wykorzystanie środków z POPC) oraz SEiP (plany przygotowania wizji przyszłej energetyki i strategii Sekcji, zmiany w regulaminie SIS SG). Kolejne posiedzenie Zarządu odbędzie się 14 września 2019 roku.

IV posiedzenie Zarządu Izby w kadencji 2018-2021 w dniu 11.03.2019 r.

IV posiedzenie Zarządu odbyło się dnia 11 marca 2019 r. w siedzibie Izby. Zarząd omówił wstępne sprawozdanie finansowe oraz przygotowania do sporządzenia sprawozdania rzeczowego za 2018 rok. Podsumowano wyniki XI edycji Forum Gospodarczego TIME oraz omówiono przygotowania do Forum polsko-niemieckiego w dniu 18 marca 2019 r. w Berlinie. Zarząd zapoznał się też ze sprawozdaniem przedstawicieli KIGEiT, którzy reprezentują naszą Izbę w Zespole ds. Inteligentnego Opomiarowania działającego w ramach Ministerstwa Energii. Zarząd omówił rekomendacje w sprawie propozycji zmian zapisów w statucie Izby jak i Regulaminie Komisji Rozjemczej (sprawa będzie przekazana do prawników aby zaproponowali odpowiednie modyfikacje statutu i regulaminu). Zarząd przyznał patronat V Konferencji „Inteligentna Energetyka” – Standardy łączności bezprzewodowej dla energetyki”. Omówiono działania podejmowane przez sekcje SOT (sprawy związane z uwalnianiem dostępu do infrastruktury, poziomy PEM, wykorzystanie środków z POPC) oraz SEiP (sytuacja członków sekcji wynikająca z niekontrolowanego wzrostu cen hurtowych energii elektrycznej, brak wydania rozporządzeń wykonawczych do ustawy o cenach ee w 2019 roku). Kolejne posiedzenie Zarządu odbędzie się 15 maja 2018 roku.

III posiedzenie Zarządu Izby w kadencji 2018-2021 w dniu 17.12.2018 r.

III posiedzenie Zarządu połączone ze spotkaniem świątecznym odbyło się dnia 17 grudnia 2018 r. w restauracji Jack’s Cinema. Zarząd podjął uchwałę, o udzieleniu patronatu dla dwóch imprez: “Trudne odbiory generujące roszczenia“, organizowanego przez Grupę Doradczą KZP w dniu 10 stycznia 2019 r. oraz “Targów Pracy i Praktyk dla Informatyków i Elektroników“, organizowanych przez WEiTI Politechniki Warszawskiej w dniach 4-5 marca i 14-15 października 2019 r. Zarząd podjął uchwałę o wykreśleniu z Izby firmy LG Electronics Polska sp. z o.o. oraz zapoznał się z relacją z II posiedzenia Rady Izby, które odbyło się 12.12.2018 r. Pan działań Izby wraz z budżetem zaproponowanym przez Zarząd, został przyjęty przez Radę Izby. Omówiono także bieżącą sytuację w sekcjach i komitetach, które przedstawili Przewodniczący SOT, SSE, SEiP, SPAE oraz KW-eU. Ustalono także plan posiedzeń Zarządu na 2019 rok. W 2019 roku odbędzie się 5 posiedzeń Zarządu. Wiceprezes Izby p. Jarosław Tworóg przedstawił stan przygotowań do 11 edycji Forum Gospodarczego TIME. Przyszłoroczna edycja organizowana we współpracy z PIIT, PIKE, KIKE, DigitalPoland oraz ZVEI, będzie poświęcona sprawom sieci 5G oraz Przemysłowi 4.0. Trwają prace nad ustalaniem szczegółów paneli, których będzie osiem. Konferencja będzie miała charakter międzynarodowy. Oprócz gości z UE będą zapraszani także przedsiębiorcy i organizacje z rejonu Europy Środkowo-Wschodniej. Kolejne posiedzenie Zarządu odbędzie się 11 marca 2019 roku.

II posiedzenie Zarządu Izby w kadencji 2018-2021 w dniu 28.11.2018 r.

II posiedzenie Zarządu odbyło się dnia 28 listopada 2018 r. w siedzibie Izby. Zarząd podjął uchwałę, która rekomenduje wystąpienie Izby z ECTA (na wniosek SOT). Decyzję o wystąpieniu z tej organizacji podejmować będzie Rada Izby. Przyjęto plany działania Izby i Zarządu oraz budżet na rok 2019, które zostaną przedłożone Radzie Izby do zatwierdzenia na posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2018 roku.  Omówiono także wykonanie budżetu Izby za III kwartały 2018 roku. Budżet jest realizowany bez przekroczeń i zagrożeń. Omówiono działania podejmowane przez sekcje SOT (sprawy związane z uwalnianiem dostępu do infrastruktury, stawki FTR, poziomy PEM) oraz SEiP (skutki niekontrolowanego wzrostu cen energii elektrycznej i ich wpływ na kondycję firm, udział przedstawicieli Izby w Zespole Ministra Energii ds. AMI – Izbę będą reprezentowały 2 osoby: Wiceprezes Zarządu Jarosław Tworóg oraz Przewodniczący SEiPRadosław Fotyga). Kolejne posiedzenie Zarządu odbędzie się 17 grudnia 2018 roku i będzie miało charakter spotkania świątecznego.

I posiedzenie Zarządu Izby w kadencji 2018-2021 w dniu 21.11.2018 r.

I posiedzenie Zarządu odbyło się dnia 21 listopada 2018 r. w przerwie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków KIGEiT bezpośrednio po zakończeniu wyboru przez Radę Izby. Zgodnie ze Statutem przedmiotem I posiedzenia Zarządu były wybory Wiceprezesa, którym został ponownie Jarosław Tworóg. Kolejne posiedzenie Zarządu zaplanowano na 28 listopada 2018 r.