Zarząd Izby

Zarząd jest Organem wykonawczym reprezentującym Izbę na zewnątrz i kieruje jej bieżącą działalnością, podejmując uchwały we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych Organów Izby. Kompetencji Zarządu są opisane szczegółowo w Rozdziale 7 Statutu Izby.
Zasady pracy Zarządu, jak też zadania i obowiązki Prezesa i Wiceprezesa związane z prowadzeniem spraw Izby, zarządzanie jej majątkiem i wykonywaniem zadań statutowych określa Regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Izby. Prezes i Wiceprezes są etatowymi pracownikami Izby.

Członkowie Zarządu Izby

Zgodnie z Uchwałą nr 3 Rady KIGEiT z dnia 21 listopada 2018 r. w kadencji 2018-21 Zarząd liczy 9 członków. W skład Zarządu wchodzą:


  1. Stefan Kamiński — Prezes (KIGEiT)
  2. Jarosław Tworóg — Wiceprezes (KIGEiT)
  3. Artur Bratkowski — Członek (APATOR)
  4. Krzysztof Chełpiński — Członek (STB24)
  5. Sławomir Chmielewski — Członek (TP TELTECH)
  6. Dariusz Działkowski — Członek (CYFROWY POLSAT)
  7. Eugeniusz Gaca — Członek
  8. Andrzej Nowakowski — Członek (INSTYTUT TELE- I RADIOTECHNICZNY)
  9. Sebastian Stadnik — Członek (LG ELECTRONICS WROCŁAW)

Posiedzenia Zarządu Izby w kadencji 2018-2021

II posiedzenie Zarządu Izby w kadencji 2018-2021 w dniu 28.11.2018 r.

II posiedzenie Zarządu odbyło się dnia 28 listopada 2018 r. w siedzibie Izby. Zarząd podjął uchwałę, która rekomenduje wystąpienie Izby z ECTA (na wniosek SOT). Decyzję o wystąpieniu z tej organizacji podejmować będzie Rada Izby. Przyjęto plany działania Izby i Zarządu oraz budżet na rok 2019, które zostaną przedłożone Radzie Izby do zatwierdzenia na posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2018 roku.  Omówiono także wykonanie budżetu Izby za III kwartały 2018 roku. Budżet jest realizowany bez przekroczeń i zagrożeń. Omówiono działania podejmowane przez sekcje SOT (sprawy związane z uwalnianiem dostępu do infrastruktury, stawki FTR, poziomy PEM) oraz SEiP (skutki niekontrolowanego wzrostu cen energii elektrycznej i ich wpływ na kondycję firm, udział przedstawicieli Izby w Zespole Ministra Energii ds. AMI – Izbę będą reprezentowały 2 osoby: Wiceprezes Zarządu Jarosław Tworóg oraz Przewodniczący SEiPRadosław Fotyga). Kolejne posiedzenie Zarządu odbędzie się 17 grudnia 2018 roku i będzie miało charakter spotkania świątecznego.

I posiedzenie Zarządu Izby w kadencji 2018-2021 w dniu 21.11.2018 r.

I posiedzenie Zarządu odbyło się dnia 21 listopada 2018 r. w przerwie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków KIGEiT bezpośrednio po zakończeniu wyboru przez Radę Izby. Zgodnie ze Statutem przedmiotem I posiedzenia Zarządu były wybory Wiceprezesa, którym został ponownie Jarosław Tworóg. Kolejne posiedzenie Zarządu zaplanowano na 28 listopada 2018 r.