Zarząd Izby

Zarząd jest Organem wykonawczym reprezentującym Izbę na zewnątrz i kieruje jej bieżącą działalnością, podejmując uchwały we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych Organów Izby. Kompetencji Zarządu są opisane szczegółowo w Rozdziale 7 Statutu Izby.
Zasady pracy Zarządu, jak też zadania i obowiązki Prezesa i Wiceprezesa związane z prowadzeniem spraw Izby, zarządzanie jej majątkiem i wykonywaniem zadań statutowych określa Regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Izby. Prezes i Wiceprezes są etatowymi pracownikami Izby.

Członkowie Zarządu Izby

Zgodnie z Uchwałą Rady KIGEiT z dnia 24 listopada 2021 r. w kadencji 2021-24 Zarząd liczy 9 członków. W skład Zarządu wchodzą:


  1. Stefan Kamiński — Prezes (KIGEiT)
  2. Jarosław Tworóg — Wiceprezes (KIGEiT)
  3. Krzysztof Chełpiński — członek (STB24) (do 15.05.2022†)
  4. Sławomir Chmielewski — członek (TP TELTECH)
  5. Dariusz Działkowski — członek (CYFROWY POLSAT)
  6. Eugeniusz Gaca — członek
  7. Jacek Łukaszewski –  członek (SCHNEIDER ELECTRIC POLSKA)
  8. Janusz Sitek — członek (ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT TELE- I RADIOTECHNICZNY)
  9. Michał  Wieczerzycki — członek (JABIL POLAND)

Posiedzenia Zarządu Izby w kadencji 2021-2024

III posiedzenie Zarządu Izby

III posiedzenie Zarządu odbyło się dnia 27 kwietnia 2022 r. w Warszawie (w trybie hybrydowym).

Zarząd przyjął sprawozdanie rzeczowe i finansowe Izby za 2021 rok, które zostanie przedstawione Radzie do zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu tj. 26 maja 2022 roku.

Podczas posiedzenia podjęto uchwałę o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków, które odbędzie się dnia 22 czerwca 2022 w Warszawie. Omówiono działania podejmowane przez sekcje SIS-SG, SNTN i SOT. Kolejne posiedzenie Zarządu odbędzie się 7 września 2022 roku.


II posiedzenie Zarządu Izby

II posiedzenie Zarządu odbyło się dnia 3 grudnia 2021 r. w trybie zdalnym. Przyjęto plany działania Izby i Zarządu oraz budżet na rok 2022, które zostaną przedłożone Radzie Izby do zatwierdzenia na posiedzeniu w dniu 21 grudnia 2021 roku.  Omówiono także wykonanie budżetu Izby za III kwartały 2021 roku. Budżet jest realizowany bez przekroczeń i zagrożeń. Omówiono działania podejmowane przez sekcje SOT, SEE, SNTN. Kolejne posiedzenie Zarządu odbędzie się 27 kwietnia 2022.


I posiedzenie Zarządu Izby

I posiedzenie Zarządu odbyło się dnia 24 listopada 2021 r. , zgodnie ze statutem w dniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków KIGEiT bezpośrednio po zakończeniu wyboru przez Radę Izby. Przedmiotem I posiedzenia Zarządu były wybory Wiceprezesa, którym został ponownie Jarosław Tworóg. Kolejne posiedzenie Zarządu zaplanowano na 3 grudnia 2021 r.