Zarząd Izby

Zarząd jest Organem wykonawczym reprezentującym Izbę na zewnątrz i kieruje jej bieżącą działalnością, podejmując uchwały we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych Organów Izby. Kompetencji Zarządu są opisane szczegółowo w Rozdziale 7 Statutu Izby.
Zasady pracy Zarządu, jak też zadania i obowiązki Prezesa i Wiceprezesa związane z prowadzeniem spraw Izby, zarządzanie jej majątkiem i wykonywaniem zadań statutowych określa Regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Izby. Prezes i Wiceprezes są etatowymi pracownikami Izby.

Członkowie Zarządu Izby

Zgodnie z Uchwałą Rady KIGEiT z dnia 24 listopada 2021 r. w kadencji 2021-24 Zarząd liczy 9 członków. W skład Zarządu wchodzą:


  1. Stefan Kamiński — Prezes (KIGEiT)
  2. Jarosław Tworóg — Wiceprezes (KIGEiT)
  3. Krzysztof Chełpiński — członek (STB24) (do 15.05.2022†)
  4. Sławomir Chmielewski — członek (TP TELTECH)
  5. Dariusz Działkowski — członek (CYFROWY POLSAT)
  6. Eugeniusz Gaca — członek
  7. Jacek Łukaszewski –  członek (SCHNEIDER ELECTRIC POLSKA)
  8. Janusz Sitek — członek (ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT TELE- I RADIOTECHNICZNY)
  9. Michał  Wieczerzycki — członek (JABIL POLAND)

Posiedzenia Zarządu Izby w kadencji 2021-2024

X posiedzenie Zarządu Izby

X posiedzenie Zarządu odbyło się 15 listopada 2023 roku w trybie zdalnym. Zarząd przyjął projekt programu działań Izby i Zarządu na 2024 rok oraz projekt budżetu Izby na rok 2024. Podczas spotkana rozmawiano o działaniach poszczególnych Sekcji. W ramach SNTN podsumowano proces refarmingu w Polsce. Sekcja SOT zaangażowanana jest w tworzenie programu przyszłorocznego Forum Gospodarczego TIME.  W kręgu zainteresowań i tematów ciągle aktualnych dla Sekcji są m.in. POPC, FERC, KPO, PKE  oraz Raport o stanie Cyfrowej Dekady 2030 i perspektywy 2030. Sekcja SPAE realizuje swoje działania edukacyjne, obecnie zaangażowana w Kampanii Bezpieczna Elektryczność, która KIGEiT objeł patronatem. Natomiast w ramach Komitetu Polityki Handlowej (KPH) toczą się rozmowy dot. nowej klasyfikacji dla obwodów drukowanych, która może być zagrożeniem dla firm zajmujących się montażem elektronicznym.

Kolejne posiedzenie Zarządu odbędzie się 14 grudnia 2023 roku.


IX posiedzenie Zarządu Izby

IX posiedzenie Zarządu odbyło się 6 września 2023 r. w trybie zdalnym.

Podczas posiedzenia omówiono działania podejmowane przez sekcje SOT i SPAE oraz plany związane z organizacją 16-tej edycji Forum Gospodarczego TIME, które odbędzie się w marcu 2023 roku w Hotelu AIRPORT Okęcie w Warszawie. Wiceprezes J. Tworóg przedstawił tematykę przewodnią przyszłorocznego Forum, która będzie oscylować wokół budowy warunków prawnych do rozwoju inteligencji sieciowej.

Kolejne posiedzenie Zarządu odbędzie się 15 listopada 2023 roku.


VIII posiedzenie Zarządu Izby

VIII posiedzenie Zarządu odbyło się 10 maja 2023 roku w trybie zdalnym.

Zarząd przyjął sprawozdanie rzeczowe i finansowe Izby za 2022 rok, które zostanie przedstawione Radzie do zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu tj. 30 maja 2023 roku.

Podczas posiedzenia podjęto uchwałę o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków, które odbędzie się dnia 21 czerwca 2023 w Warszawie. Omówiono działania podejmowane przez sekcje SIS-SG, SNTN i SOT. Kolejne posiedzenie Zarządu odbędzie się 6 września 2023 roku.


VII posiedzenie Zarządu Izby

VII posiedzenie Zarządu odbyło się 28 marca 2023 roku w trybie zdalnym.

Zarząd zatwierdził protokół z VI posiedzenia.  Podczas posiedzenia przyjęto wniosek o patronat dot. Światowego dnia Telekomunikacji, imprezy organizowanej przez Polskie Towarzystwo Informatyczne oraz drugi wniosek dot. objęcia patronatem studiów magisterskich „Technologie finansowe” organizowanych przez Uczelnię Łazarskiego.

Omówiono działania podejmowane przez sekcje SIS-SG, SNTN i SOT. Kolejne posiedzenie Zarządu odbędzie się 10 maja 2023 roku.


VI posiedzenie Zarządu Izby

VI posiedzenie Zarządu odbyło się 24 stycznia 2023 roku w trybie zdalnym.

Zarząd zatwierdził protokół z V posiedzenia. Przedmiotem obrad była pezentacja dot. Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2481 z dnia 14 grudnia 2022 r. ustanawiająca program polityki „Droga ku cyfrowej dekadzie” do 2030 r. Omówiono wpływ tej Decyzji na plan działania Izby w 2023 roku. Kolejne posiedzenie Zarządu odbędzie się 28 marca 2023 roku.


V posiedzenie Zarządu Izby

V posiedzenie Zarządu odbyło się 16 listopada 2022 roku w trybie zdalnym.

Zarząd przyjął projekt programu działań Izby i Zarządu na 2023 rok oraz projekt budżetu Izby na rok 2023. Uchwalono przyjęcie w poczet członków KIGEiT firmy PREMIUM MOBILE. Postanowiono również objąć patronatem Międzynarodowe Forum Gospodarcze.

Podczas posiedzenia dyskutowano na temat intensyfikacji działań na poziomie europejskim i wizji dalszej współpracy z DIGITALEUROPE. Ustalono, że prace na tym poziomie wymagają zarówno nakładów finansowych, jak i dodatkowych zasobów, które należałoby zaangażować do realizacji zamierzonych celów dot. szeroko rozumianego przemysłu 4.0.

Kolejne posiedzenie Zarządu odbędzie się 14 grudnia 2022 roku.


IV posiedzenie Zarządu Izby

IV posiedzenie Zarządu odbyło się 8 września 2022 r. w trybie zdalnym.

Zarząd zatwierdził protokół z III posiedzenia. Omówiono działania podejmowane przez sekcje SIS-SG, SNTN i SOT oraz plany związane z organizacją 15-tej edycji Forum Gospodarczego TIME, które odbędzie się w marcu 2023 roku w Hotelu AIRPORT Okęcie w Warszawie.

Kolejne posiedzenie Zarządu odbędzie się 16 listopada 2022 roku.


III posiedzenie Zarządu Izby

III posiedzenie Zarządu odbyło się 27 kwietnia 2022 r. w Warszawie (w trybie hybrydowym).

Zarząd przyjął sprawozdanie rzeczowe i finansowe Izby za 2021 rok, które zostanie przedstawione Radzie do zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu tj. 26 maja 2022 roku.

Podczas posiedzenia podjęto uchwałę o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków, które odbędzie się dnia 22 czerwca 2022 w Warszawie. Omówiono działania podejmowane przez sekcje SIS-SG, SNTN i SOT. Kolejne posiedzenie Zarządu odbędzie się 7 września 2022 roku.


II posiedzenie Zarządu Izby

II posiedzenie Zarządu odbyło się 3 grudnia 2021 r. w trybie zdalnym. Przyjęto plany działania Izby i Zarządu oraz budżet na rok 2022, które zostaną przedłożone Radzie Izby do zatwierdzenia na posiedzeniu w dniu 21 grudnia 2021 roku.  Omówiono także wykonanie budżetu Izby za III kwartały 2021 roku. Budżet jest realizowany bez przekroczeń i zagrożeń. Omówiono działania podejmowane przez sekcje SOT, SEE, SNTN. Kolejne posiedzenie Zarządu odbędzie się 27 kwietnia 2022.


I posiedzenie Zarządu Izby

I posiedzenie Zarządu odbyło się 24 listopada 2021 r. , zgodnie ze statutem w dniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków KIGEiT bezpośrednio po zakończeniu wyboru przez Radę Izby. Przedmiotem I posiedzenia Zarządu były wybory Wiceprezesa, którym został ponownie Jarosław Tworóg. Kolejne posiedzenie Zarządu zaplanowano na 3 grudnia 2021 r.