Kadencja 2009-2012

Rada:
Ewa PORĘBSKA — Przewodnicząca
Marek WOŚKO — Wiceprzewodniczący
Cezary ALBRECHT — członek
Marek BANIA — członek
Aneta CIELEBĄK — członek
Wiesław CIEPLIŃSKI — członek
Andrzej DULKA — członek
Mirosław FERENIEC — członek
Marek HUZAREWICZ — członek
Dariusz JARZYNA — członek
Michał KIELAN — członek
Krzysztof KORNACKI — członek
Tymon KULCZYCKI — członek
Przemysław KURCZEWSKI — członek
Kazimierz MONKIEWICZ — członek
Anna Katarzyna NIETYKSZA — członek
Jacek NIEWĘGŁOWSKI — członek
Piotr NOWAKOWSKI — członek
Andrzej OSTROWSKI — członek
Dariusz PIEKARZ — członek
Andrzej ROGOWSKI — członek
Zbigniew STANASIUK — członek
Piotr STANISZEWSKI — członek
Andrzej ZARĘBSKI — członek
Zarząd:
Stefan Kamiński — Prezes
Jarosław Tworóg — Wiceprezes
Jerzy Biernat — członek
Dariusz Działkowski — członek
Krzysztof Chełpiński — członek
Eugeniusz Gaca — członek
Józef Gromek — członek
Agnieszka Sieg-Trafalska — członek
Komisja Rewizyjna:
Przemysław Żyła — Przewodniczący
Dariusz Bogucki — Wiceprzewodniczący
Jacek Drabik — członek
Jarosław Niechcielski — członek
Mariusz Zejdler — członek
Komisja Rozjemcza:
Robert Uklański — Przewodniczący
Zdzisław Kleszcz — Wiceprzewodniczący
Marcin Czapski — członek
Krzysztof Heller — członek
Tom Ruhan — członek

WALNE ZGROMADZENIA   CZŁONKÓW IZBY   – LATA 2009-2012


Zwyczajne Walne Zgromadzenie KIGEiT 2011

Dnia 21 czerwca 2011 roku odbyło się w Warszawie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby, które po wysłuchaniu sprawozdań organów wybieralnych przyjęło sprawozdanie finansowe wraz z bilansem i rachunkiem zysków i strat oraz udzieliło absolutorium Zarządowi za 2010 r. Zgromadzenie przeznaczyło cały wypracowany zysk na cele statutowe Izby.


Zwyczajne Walne Zgromadzenie KIGEiT 2010

Dnia 23 czerwca 2010 roku odbyło się w Warszawie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby, które po wysłuchaniu sprawozdań organów wybieralnych przyjęło sprawozdanie finansowe wraz z bilansem i rachunkiem zysków i strat oraz udzieliło absolutorium Zarządowi za 2009 r. Zgromadzenie przeznaczyło cały wypracowany zysk na cele statutowe Izby.


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KIGEiT 2009

Dnia 17 listopada 2009 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby, które wybrało nowe Organy Izby na lata 2009-2012. W głosowaniu tajnym wybrano: Radę, Komisję Rewizyjną i Rozjemczą. Prezes Zarządu został wybrany bezpośrednio przez Walne Zgromadzenie, natomiast pozostałych członków Zarządu wybrała Rada Izby spośród kandydatów przedstawionych przez Prezesa.

Prezydia wybieralnych Organów Izby w kadencji 2009-2012 przedstawiają się następująco:
Prezes Zarządu — Stefan Kamiński.
Wiceprezes Zarządu — Jarosław Tworóg.

Przewodnicząca Rady Izby — Ewa Porębska.
Wiceprzewodniczący Rady Izby — Marek Wośko.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej — Przemysław Żyła.
Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej — Dariusz Bogucki.

Przewodniczący Komisji Rozjemczej — Robert Uklański.
Wiceprzewodniczący Komisji Rozjemczej — Zdzisław Kleszcz.


Walne Zgromadzenie.

Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Izby rozstrzygającą o wszystkich sprawach należących do zakresu jej działania, wynikających z realizacji celów statutowych.

Członkowie Izby uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu poprzez osoby fizyczne będące ich reprezentantami lub pełnomocnikami.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku, nie później jednak niż 30 czerwca.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. uchwalanie wieloletnich kierunków i programów działania Izby oraz ocena ich realizacji;
 2. wybór i odwołanie w głosowaniu tajnym członków Rady, Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozjemczej;
 3. wybór i odwołanie w głosowaniu tajnym Prezesa Zarządu Izby;
 4. udzielanie absolutorium Radzie i Zarządowi Izby na wniosek Komisji Rewizyjnej;
 5. zatwierdzanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozjemczej;
 6. uchwalanie Statutu i jego zmian;
 7. rozpatrywanie odwołań od decyzji innych organów Izby, w przypadkach wskazanych w Statucie;
 8. podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

RADA IZBY –  LATA  2009-2012


Członkowie  Rady Izby

 1. Ewa PORĘBSKA — Przewodnicząca
 2. Marek WOŚKO — Wiceprzewodniczący
 3. Cezary ALBRECHT — członek
 4. Marek BANIA — członek
 5. Aneta CIELEBĄK — członek
 6. Wiesław CIEPLIŃSKI — członek
 7. Andrzej DULKA — członek
 8. Mirosław FERENIEC — członek
 9. Marek HUZAREWICZ — członek
 10. Dariusz JARZYNA — członek
 11. Michał KIELAN — członek
 12. Krzysztof KORNACKI — członek
 13. Tymon KULCZYCKI — członek
 14. Przemysław KURCZEWSKI — członek
 15. Kazimierz MONKIEWICZ — członek
 16. Anna Katarzyna NIETYKSZA — członek
 17. Jacek NIEWĘGŁOWSKI — członek
 18. Piotr NOWAKOWSKI — członek
 19. Andrzej OSTROWSKI — członek
 20. Dariusz PIEKARZ — członek
 21. Andrzej ROGOWSKI — członek
 22. Zbigniew STANASIUK — członek
 23. Piotr STANISZEWSKI — członek
 24. Andrzej ZARĘBSKI — członek

ZARZĄD   IZBY  – LATA 2009 – 2012


Członkowie Zarządu Izby

Zgodnie z Uchwałą nr 3 Rady KIGEiT z dnia 17 listopada 2009 r. w kadencji 2009-2012 Zarząd liczy 8 członków. W skład Zarządu wchodzą:

 1. Prezes

 2. Wiceprezes

 3. Członkowie

Prezes i Wiceprezes są etatowymi pracownikami Izby.
Skład Zarządu


XIX posiedzenie Zarządu Izby

XIX posiedzenie Zarządu  odbyło się dnia 8 października 2012 r. w siedzibie KIGEiT. Zarząd podjął uchwały o: (1) przyjęciu 2 nowych członków do Kolegium Ekspertów,, (2) przyjęciu trzech nowych członków Izby, (3) objęcie patronatem warsztatów, (4) zwołaniu NWZ KIGEiT na 14 listopada b.r. Było to ostanie posiedzenie Zarządu w tej kadencji.

 


XVIII posiedzenie Zarządu Izby

XVIII posiedzenie Zarządu  odbyło się dnia 3 września 2012 r. w siedzibie KIGEiT. Zarząd podjął uchwały o: (1) przyjęciu do Izby nowego członka, (2) objęciu patronatem XXIV edycji targów INTERTETLECOM 2013, (3) objęciu patronatem konferencji „IT w Telekomunikacji GigaCon” oraz zaaprobował kalendarz wyborów organów Izby. Kolejne posiedzenie Zarządu zaplanowano na 8 października 2012 r.

 


XVII posiedzenie Zarządu Izby

XVII posiedzenie Zarządu  odbyło się dnia 14 maja 2012 r. w siedzibie KIGEiT. Zarząd podjął uchwały o: (1) przyjęciu 5 nowych członków do Kolegium Ekspertów, (2) przyjęciu sprawozdania Zarządu z działalności w 2011 roku, (3) przyjęciu sprawozdania finansowego za 2011 rok, (4) zwołaniu ZWZ KIGEiT na 27 czerwca b.r. Kolejne posiedzenie Zarządu zaplanowano na 3 września 2012 r.


XVI posiedzenie Zarządu Izby

XVI posiedzenie Zarządu  odbyło się dnia 19 marca 2012 r. w siedzibie KIGEiT. Zarząd podjął uchwały o: (1) przyjęciu 5 nowych członków do Kolegium Ekspertów, (2) udzieleniu patronatu Kongresowi Infotela, (3) przyjęciu do Izby 3 nowych członków. Kolejne posiedzenie Zarządu zaplanowano na 14 maja 2012 r.


XV posiedzenie Zarządu Izby

XV posiedzenie Zarządu połączone ze spotkaniem wigilijnym odbyło się dnia 19 grudnia 2011 r. w restauracji „U Aktorów” w Warszawie. Zarząd podjął uchwałę o przyjęciu do Izby firmy Pracownia Informatyczna NUMERON sp. z o.o. i o powołaniu nowej sekcji branżowej – Elektronicznych Nośników Audiowizualnych. Kolejne posiedzenie Zarządu zaplanowano na 14 maja 2012 r.


XIV posiedzenie Zarządu Izby

XIV posiedzenie Zarządu odbyło się dnia 21 listopada 2011 r. w siedzibie KIGEiT. Zarząd podjął uchwały o przyjęciu do Izby dziewięciu nowych członków. Ponadto zatwierdził projekty planów działania Izby i Zarządu oraz projekt budżetu na przyszły rok oraz omówił tematykę VIII posiedzenia Rady Izby. Przewodniczący sekcji branżowych podzielili się informacjami z prowadzonej działalności. Kolejne posiedzenie Zarządu zaplanowano na 19 grudnia 2011 r.


XIII posiedzenie Zarządu Izby

XIII posiedzenie Zarządu odbyło się dnia 26 września 2011 r. w siedzibie KIGEiT. Zarząd podjął uchwały o przyjęciu do Izby trzech nowych członków: PPH Promaco sp. z o.o., Elster Kent Metering sp. z o.o. i Landis+Gyr sp. z o.o. Przewodniczący sekcji branżowych podzielili się informacjami z prowadzonej działalności. Następne posiedzenie zaplanowano na 21 listopada 2011 r. w Warszawie.


XII posiedzenie Zarządu Izby

XII posiedzenie Zarządu Izby odbyło się dnia 10 maja 2011 r. w Ossie. Zarząd podjął uchwały: (1) o powołaniu Sekcji Inteligentnych Sieci – Smart Grids, (2) o objęciu patronatem cyklu warsztatów dla jednostek samorządu terytorialnego, branży energetycznej i zakładów użyteczności publicznej pod nazwą „Światłowodowa sieć szerokopasmowa krok po kroku – od planowania po utrzymanie. Aspekty techniczne i ekonomiczne” organizowanych w maju i czerwcu 2011 r. przez naszego członka FCA sp. z o.o., (3) o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności w 2010 r. oraz (4) o zwołaniu ZWZ KIGEiT 2011 dnia 21 czerwca 2011 r. Przewodniczący sekcji branżowych i komitetów podzielili się informacjami z prowadzonej działalności. Następne posiedzenie zaplanowano na 12 września 2011 r. w Warszawie.


XI Posiedzenie Zarządu Izby

XI posiedzenie Zarządu odbyło się dnia 11 kwietnia 2011 r. w siedzibie KIGEiT. Zarząd podjął uchwały: o przyjęciu bilansu i rachunku wyników Izby za 2010 rok oraz o przyjęciu do Izby trzech nowych członków: APATOR S.A., Globema sp. z o.o. i ELECO-POWER sp. z o.o. Omówiono tematykę VI posiedzenia Rady. Przewodniczący sekcji branżowych podzielili się informacjami z prowadzonej działalności. Następne posiedzenie zaplanowano na 10 maja 2011 r. w Ossie.


X Posiedzenie Zarządu Izby

X posiedzenie Zarządu Izby odbyło się dnia 9 marca 2011 r. w siedzibie firmy NETIA S.A. Zarząd podjął dwie uchwały o przyjęciu do Izby nowych członków: Elmontaż sp. z o.o. i SPS Klima sp. z o.o. Przewodniczący sekcji branżowych i komitetów podzielili się informacjami z prowadzonej działalności.
Kolejne posiedzenie Zarządu zaplanowano na 11 kwietnia 2011 r.


IX Posiedzenie Zarządu Izby

IX posiedzenie Zarządu połączone ze spotkaniem wigilijnym odbyło się dnia 20 grudnia 2010 r. w restauracji St. Antonio w Warszawie. Zarząd zatwierdził wysokość opłaty rejestracyjnej i cenę pojedynczego hologramu znaku „D” oraz wysłuchał relacji Pana J. Łęgiewicza z prac Zarządu DIGITALEUROPE. Kolejne posiedzenie Zarządu zaplanowano na 24 stycznia 2011 r.


VIII Posiedzenie Zarządu Izby

VIII posiedzenie Zarządu odbyło się dnia 22 listopada 2010 r. w siedzibie KIGEiT. Zarząd omówił i zatwierdził projekty planów działania Izby i Zarządu oraz projekt budżetu na przyszły rok oraz omówił tematykę V posiedzenia Rady Izby. Przewodniczący sekcji branżowych podzielili się informacjami z prowadzonej działalności.  Kolejne posiedzenie Zarządu zaplanowano na 20 grudnia 2010 r.


VII Posiedzenie Zarządu Izby

VII posiedzenie Zarządu Izby odbyło się dnia 20 września 2010 r. w Warszawie. Zarząd podjął uchwałę powołującą Kolegium Ekspertów Izby i zatwierdzającą jego regulamin. Przewodniczący sekcji branżowych i komitetów podzielili się informacjami z prowadzonej działalności. Następne posiedzenie zaplanowano na 22 listopada 2010 r. w Warszawie.


VI Posiedzenie Zarządu Izby

VI posiedzenie Zarządu Izby odbyło się dnia 10 maja 2010 r. w Warszawie. Zarząd podjął uchwałę o objęciu patronatem konferencji „Mobility”, o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności w 2009 r., o przyjęciu projektu programu działania Izby na lata 2010-12 oraz o zwołaniu ZWZ KIGEiT 2010 dnia 23 czerwca 2010 r. Przewodniczący sekcji branżowych i komitetów podzielili się informacjami z prowadzonej działalności. Następne posiedzenie zaplanowano na 13 września 2010 r. w Warszawie.


V Posiedzenie Zarządu Izby

V posiedzenie Zarządu Izby odbyło się dnia 19 kwietnia 2010 r. w siedzibie KIGEiT. Zarząd zapoznał się z nowymi zasadami prowadzenia księgowości w Izbie i zdecydował o przyjęciu sprawozdania finansowego za 2009 r. w trybie obiegowym. Przewodniczący sekcji branżowych podzielili się informacjami z prowadzonej działalności. Kolejne posiedzenie Zarządu zaplanowano na 10 maja 2010 r.


IV Posiedzenie Zarządu Izby

IV posiedzenie Zarządu Izby odbyło się dnia 8 marca 2010 r. w siedzibie KIGEiT. Zarząd podjął dwie uchwały o objęciu patronatem dwóch konferencji telekomunikacyjnych, zatwierdził listę odpowiedzialnych za wykonanie zadań nałożonych na Zarząd uchwałą nr 3 Rady Izby z dnia 9 grudnia 2009 r. oraz zapoznał się z zestawem dokumentów wyznaczających ramy dla strategii przygotowywanej przez Komitet Polityki Przemysłowej. Przewodniczący sekcji branżowych podzielili się informacjami z prowadzonej działalności. Kolejne posiedzenie Zarządu zaplanowano na 12 kwietnia 2010 r.


III Posiedzenie Zarządu Izby

III posiedzenie Zarządu połączone ze spotkaniem wigilijnym odbyło się dnia 21 grudnia 2009 r. w restauracji StAntonio w Warszawie. Zarząd umorzył zobowiązania finasowe jednej z firm wobec Izby oraz zatwierdził wysokość opłaty rejestracyjnej i cenę pojedynczego hologramu znaku „D”. Kolejne posiedzenie Zarządu zaplanowano na 22 lutego 2010 r.


II posiedzenie Zarządu Izby

II posiedzenie Zarządu odbyło się dnia 23 listopada 2009 r. w siedzibie KIGEiT. Zarząd omówił i zatwierdził projekty planów działania Izby i Zarządu oraz projekt budżetu na przyszły rok oraz omówił tematykę II posiedzenia Rady Izby. Przewodniczący sekcji branżowych podzielili się informacjami z prowadzonej działalności.
Kolejne posiedzenie Zarządu zaplanowano na 21 grudnia 2009 r.


I posiedzenie Zarządu Izby

I posiedzenie Zarządu odbyło się dnia 17 listopada 2009 r. w przerwie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków KIGEiT bezpośrednio po zakończeniu wyboru przez Radę. Zgodnie ze Statutem przedmiotem I posiedzenia Zarządu były wybory Wiceprezesa, którym został ponownie Jarosław Tworóg. Kolejne posiedzenie Zarządu zaplanowano na 23 listopada 2009 r.


Zarząd jest Organem wykonawczym i reprezentującym Izbę. Zarząd reprezentuje Izbę na zewnątrz i kieruje jej bieżącą działalnością, podejmując uchwały we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych Organów Izby. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

 1. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia i Rady Izby;
 2. opracowywanie planów działania Zarządu;
 3. opracowywanie preliminarzy finansowych i projektu budżetu Izby oraz jego zmian w trakcie roku;
 4. sporządzanie bilansu, rachunku zysków i strat oraz innych składników rocznego sprawozdania finansowego Izby;
 5. zarządzanie majątkiem Izby;
 6. prowadzenie działalności gospodarczej Izby;
 7. wydawanie i publiczne prezentowanie informacji, opinii i stanowisk Izby;
 8. prowadzenie promocji działalności Izby;
 9. wyrażanie zgody na patronaty Izby, wykorzystanie logo KIGEiT oraz sponsorowanie imprez przez Izbę;
 10. podejmowanie, na wniosek Prezesa, decyzji o tworzeniu funduszy celowych;
 11. podejmowanie, na wniosek Prezesa, uchwał w sprawie tworzenia Sekcji i Komitetów;
 12. bieżąca współpraca z Sekcjami, Komitetami i innymi organami kolegialnymi;
 13. powoływanie, na wniosek Prezesa, Kolegium Ekspertów i prowadzenie listy Ekspertów i Rzeczoznawców Izby;
 14. zatwierdzanie, na wniosek Prezesa, struktury organizacyjnej Izby;
 15. ustalanie, na wniosek Prezesa, zasad wynagradzania pracowników Biura;
 16. podpisywanie umów z osobami prawnymi i fizycznymi;
 17. rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Izby;
 18. przygotowywanie wniosków i projektów we wszystkich sprawach należących do kompetencji Rady Izby;
 19. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów Izby.

Zasady pracy Zarządu, jak też zadania i obowiązki Prezesa i Wiceprezesa związane z prowadzeniem spraw Izby, zarządzanie jej majątkiem i wykonywaniem zadań statutowych określa regulamin uchwalony przez Zarząd, zatwierdzony przez Radę Izby a dostępny tutaj: (57 kB).

KOMISJA REWIZYJNA  – LATA 2009 -2012


Członkowie Komisji Rewizyjnej.

Zgodnie z Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KIGEiT z dnia 17 listopada 2009 r. w kadencji 2009-2012 Komisja liczy 5 członków.


IX posiedzenie Komisji Rewizyjnej

IX posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się dnia 18 maja 2012 r. w siedzibie KIGEiT w Warszawie. Komisja zaakceptowała sprawozdanie z działalności Zarządu, sekcji i komitetów za rok 2011. Komisja upoważniła Prezydium do złożenia tych opinii Radzie na posiedzeniu 30 maja 2012 r. i Walnym Zgromadzeniu 27 czerwca 2012 r. Komisja ustaliła termin ostatniego w tej kadencji posiedzenia na 19 października 2012 roku.


VIII posiedzenie Komisji Rewizyjnej

VIII posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się dnia 25 listopada 2011 r. w w siedzibie KIGEiT w Warszawie. Komisja oceniła pozytywnie przedstawione przez Prezesa Zarządu Izby projekty planu działania Izby i Zarządu oraz projekt budżetu Izby na rok 2012. Komisja upoważniła Prezydium do złożenia tych opinii Radzie na posiedzeniu 6 grudnia 2011 r. Komisja ustaliła termin następnego posiedzenia na 18 maja 2012 roku.


VII posiedzenie Komisji Rewizyjnej

VII posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się dnia 27 maja 2011 r. w siedzibie KIGEiT w Warszawie. Komisja zaakceptowała sprawozdanie z działalności Zarządu, sekcji i komitetów za rok 2010. Komisja upoważniła Prezydium do złożenia tych opinii Radzie na posiedzeniu 20 czerwca 2011 r. i Walnym Zgromadzeniu 21 czerwca 2011 r. Komisja ustaliła termin następnego posiedzenia na 25 listopada 2011 roku.


VI posiedzenie Komisji Rewizyjnej 

VI posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się dnia 15 kwietnia 2011 r. w w siedzibie KIGEiT w Warszawie. Komisja zaakceptowała bilans, rachunek zysków i strat Izby za 2010 r. oraz upoważniła Prezydium Komisji do złożenia Radzie i Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania wraz z wnioskiem, aby cały wypracowany zysk przeznaczyć na cele statutowe Izby. Komisja ustaliła termin następnego posiedzenia na 20 maja 2011 roku.


V posiedzenie Komisji Rewizyjnej

V posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się dnia 26 listopada 2010 r. w w siedzibie KIGEiT w Warszawie. Komisja oceniła pozytywnie przedstawione przez Prezesa Zarządu Izby projekty planu działania Izby i Zarządu oraz projekt budżetu Izby na rok 2011. Komisja upoważniła Prezydium do złożenia tych opinii Radzie na posiedzeniu 7 grudnia 2010 r. Komisja ustaliła termin następnego posiedzenia na 15 kwietnia 2011 roku.


IV posiedzenie Komisji Rewizyjnej

IV posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się dnia 21 maja 2010 r. w siedzibie KIGEiT w Warszawie. Komisja zaakceptowała sprawozdanie z działalności Zarządu, sekcji i komitetów za rok 2009 oraz projekt programu działania Izby na lata 2010-12. Komisja upoważniła Prezydium do złożenia tych opinii Radzie na posiedzeniu 22 czerwca 2010 r. i Walnym Zgromadzeniu 23 czerwca 2010 r. Komisja ustaliła termin następnego posiedzenia na 26 listopada 2010 roku.


III posiedzenie Komisji Rewizyjnej

III posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się dnia 22 kwietnia 2010 r. w w siedzibie KIGEiT w Warszawie. Komisja zaakceptowała bilans, rachunek zysków i strat Izby za 2009 r. oraz upoważniła Prezydium Komisji do złożenia Radzie i Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania wraz z wnioskiem, aby cały wypracowany zysk przeznaczyć na cele statutowe Izby. Komisja ustaliła termin następnego posiedzenia na 19 maja 2010 roku.


II posiedzenie Komisji Rewizyjnej

II posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się dnia 27 listopada 2009 r. w w siedzibie KIGEiT w Warszawie. Komisja oceniła pozytywnie przedstawione przez Prezesa Zarządu Izby projekty planu działania Izby i Zarządu oraz projekt budżetu Izby na rok 2010. Komisja upoważniła Prezydium do złożenia tych opinii Radzie na posiedzeniu 9 grudnia 2009 r. Komisja ustaliła termin następnego posiedzenia na 16 kwietnia 2010 roku.


I posiedzenie Komisji Rewizyjnej

I posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się dnia 17 listopada 2009 r. w przerwie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków KIGEiT bezpośrednio po zakończeniu wyborów. Zgodnie ze Statutem przedmiotem I posiedzenia Komisji były wybory Prezydium (Przewodniczący i Wiceprzewodniczący)


Komisja Rewizyjna KIGEiT jest powołana do prowadzenia bieżących i rocznych kontroli całokształtu działalności Izby, a w szczególności gospodarki finansowej ze szczególnym uwzględnieniem realizacji budżetu KIGEiT oraz zgodności wydatków z działalnością statutową. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola realizacji uchwał organów Izby;
 2. kontrola zarządzania majątkiem Izby;
 3. kontrola działalności gospodarczej Izby;
 4. przeprowadzanie bieżących i rocznych kontroli całokształtu działalności Izby, a zwłaszcza jej gospodarki finansowej;
 5. badanie dokumentów rachunkowych i zgodności wydatków z planem finansowym Izby;
 6. przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu i Radzie wniosków i spostrzeżeń dotyczących bieżącej działalności;
 7. wybór biegłego rewidenta dla zbadania sprawozdania finansowego;
 8. weryfikacja bilansu, rachunku zysków i strat oraz innych składników rocznego sprawozdania finansowego Izby i przedstawianie Radzie opinii o sprawozdaniu finansowym;
 9. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swej działalności wraz z wnioskami w sprawie udzielenia absolutorium Radzie i Zarządowi Izby;
 10. wystąpienie do Zgromadzenia o odwołanie Prezesa;
 11. wnioskowanie do Rady Izby o odwołanie członka Zarządu;
 12. występowanie do Walnego Zgromadzenia o rozwiązanie Izby.

KOMISJA ROZJEMCZA – LATA 2009-2012


Członkowie Komisji Rozjemczej.

Zgodnie z Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KIGEiT z dnia 17 listopada 2009 r. w kadencji 2009-2012 Komisja liczy 5 członków.


IV posiedzenie Komisji Rozjemczej

IV posiedzenie Komisji Rozjemczej odbyło się dnia 5 czerwca 2012 r. w siedzibie Izby w Warszawie. Komisja przyjęła sprawozdanie na ZWZ 2012 i ustaliła, że ostatnie posiedzenie odbędzie się we wrześniu b.r.. Dokładny termin zostanie ustalony w trybie roboczym.


III posiedzenie Komisji Rozjemczej

III posiedzenie Komisji Rozjemczej odbyło się dnia 26 maja 2011 r. w siedzibie Izby w Warszawie. Komisja przyjęła sprawozdanie na ZWZ 2011 i ustaliła, że następne zwyczajne posiedzenie odbędzie się za rok. Dokładny termin zostanie ustalony w trybie roboczym.


II posiedzenie Komisji Rozjemczej

II posiedzenie Komisji Rozjemczej odbyło się dnia 26 maja 2010 r. w siedzibie Izby w Warszawie. Komisja przyjęła sprawozdanie na ZWZ 2010 i ustaliła, że następne zwyczajne posiedzenie odbędzie się za rok. Dokładny termin zostanie ustalony w trybie roboczym.


I posiedzenie Komisji Rozjemczej

I posiedzenie Komisji Rozjemczej odbyło się dnia 17 listopada 2009 r. w przerwie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków KIGEiT bezpośrednio po zakończeniu wyborów. Zgodnie ze Statutem przedmiotem I posiedzenia Komisji były wybory Prezydium (Przewodniczący i Wiceprzewodniczący).


Komisja Rozjemcza jest powołana do orzekania w sporach zgłaszanych przez członków Izby lub Organy Izby.

Do kompetencji Komisji Rozjemczej należy orzekanie w sprawach naruszania praw i obowiązków członkowskich wynikających ze Statutu oraz naruszania zasad etyki pomiędzy:

 1. Członkami Izby;
 2. członkami Organów Izby;
 3. członkami Organów Izby a Członkami Izby.