WPISOWE I SKŁADKI

Jak wyliczyć składkę?

Składka członkowska w KIGEiT jest sumą dwóch elementów A i B. Element A zależy od zatrudnienia i jest obliczany wg siedmiostopniowej skali, natomiast element B zależy od przychodów firmy w roku poprzednim i jest obliczany wg ośmiostopniowej skali. Zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia KIGEiT z dnia 22 czerwca 2006 roku obowiązują następujące stawki składek i wpisowego.

A – Liczba etatów

Składka (zł/mies)

A1 nie więcej niż 10 30
A2 powyżej 10 ale nie więcej niż 25 60
A3 powyżej 25 ale nie więcej niż 50 120
A4 powyżej 50 ale nie więcej niż 250 200
A5 powyżej 250 ale nie więcej niż 500 300
A6 powyżej 500 ale nie więcej niż 1 000 500
A7 więcej niż 1 000 1 000

 

B – Przychody (mln/rok)

Składka (zł/mies)

B1 nie więcej niż 1 30
B2 powyżej 1 ale nie więcej niż 5 60
B3 powyżej 5 ale nie więcej niż 10 120
B4 powyżej 10 ale nie więcej niż 50 200
B5 powyżej 50 ale nie więcej niż 100 300
B6 powyżej 100 ale nie więcej niż 200 500
B7 powyżej 200 ale nie więcej niż 500 800
B8 więcej niż 500 1 000

Jak wyliczyć wpisowe?

Wysokość wpisowego ustala się w wysokości czteromiesięcznej składki.

Jak płacić składki?

Składki członkowskie płacone są kwartalnie, na podstawie wystawianych przez KIGEiT not statutowych. Od stycznia 2003 roku składki członkowskie w KIGEiT można wliczać w koszt uzyskania przychodu na takich samych zasadach, jak w przypadku składek za przynależność do organizacji pracodawców. Podstawą prawną jest art. 16 ust. 1 pkt 37c) ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (wg stanu prawnego na 21.10.2009 r.) oraz art. 23 ust. 1 pkt 30b) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307). Jak wynika z obu ustaw w koszty uzyskania przychodów można wliczyć składki na rzecz organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców, działających na podstawie odrębnych ustaw — do wysokości łącznie nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty odpowiadającej 0,15% kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym, stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. Jeżeli przedsiębiorca nie wypłacał tych wynagrodzeń, kwota składek zaliczana do kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej kwocie 15% najniższego wynagrodzenia za pracę, ogłaszanego na podstawie odrębnych przepisów, za grudzień roku poprzedzającego rok podatkowy.