Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Izby rozstrzygającą o wszystkich sprawach należących do zakresu jej działania, wynikających z realizacji celów statutowych. Kompetencje Walnego Zgromadzenia są opisane w Rozdziale 5 Statutu Izby. Członkowie Izby uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu poprzez osoby fizyczne będące ich reprezentantami lub pełnomocnikami. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku, nie później jednak niż 30 czerwca.

Walne Zgromadzenia w kadencji 2021-2024

W dniu 21 czerwca 2023 roku w Warszawie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby. Podczas posiedzenia przyjęto uchwały o udzieleniu absolutorium dla Zarządu i Rady Izby oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozjemczej.

Walne Zgromadzenie uchwaliło również zmianę wysokości składek członkowskich, która będzie obowiązywać od 1 stycznia 2024 roku.


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków 2022

W dniu 22 czerwca 2022 roku w Warszawie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby. W obradach uczestniczyli przedstawiciele 15 firm członkowskich. Przyjęto uchwały o udzieleniu absolutorium dla Zarządu i Rady Izby oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozjemczej.

Walne Zgromadzenie przyjęło również program działania Izby na lata 2022-2024.


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków 2021

W dniu 24 listopada 2021 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby, które wybrało nowe Organy Izby na lata 2021-24. W głosowaniu tajnym wybrano Radę Izby a w jawnym Komisję Rewizyjną i Rozjemczą. Prezes Zarządu został wybrany bezpośrednio przez Walne Zgromadzenie, natomiast pozostałych członków Zarządu wybrała Rada Izby spośród kandydatów przedstawionych przez Prezesa. Prezydia wybieralnych Organów Izby w kadencji 2021-24 przedstawiają się następująco:

Przewodniczący Rady Izby — Andrzej Abramczuk

Wiceprzewodniczący Rady Izby — Ryszard Rybus

Prezes Zarządu — Stefan Kamiński

Wiceprezes Zarządu — Jarosław Tworóg

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej — Przemysław Jurgiel-Żyła

Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej — Dariusz Kowalczyk-Tomerski

Przewodniczący Komisji Rozjemczej — Robert Uklański

Wiceprzewodniczący Komisji Rozjemczej — Maciej Pabisiak


Walne Zgromadzenie.

Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Izby rozstrzygającą o wszystkich sprawach należących do zakresu jej działania, wynikających z realizacji celów statutowych.

Członkowie Izby uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu poprzez osoby fizyczne będące ich reprezentantami lub pełnomocnikami.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku, nie później jednak niż 30 czerwca.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

  • uchwalanie wieloletnich kierunków i programów działania Izby oraz ocena ich realizacji;
  • wybór i odwołanie w głosowaniu tajnym członków Rady, Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozjemczej;
  • wybór i odwołanie w głosowaniu tajnym Prezesa Zarządu Izby;
  • udzielanie absolutorium Radzie i Zarządowi Izby na wniosek Komisji Rewizyjnej;
  • zatwierdzanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozjemczej;
  • uchwalanie Statutu i jego zmian;
  • rozpatrywanie odwołań od decyzji innych organów Izby, w przypadkach wskazanych w Statucie;
  • podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia.