Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Izby rozstrzygającą o wszystkich sprawach należących do zakresu jej działania, wynikających z realizacji celów statutowych. Kompetencje Walnego Zgromadzenia są opisane w Rozdziale 5 Statutu Izby. Członkowie Izby uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu poprzez osoby fizyczne będące ich reprezentantami lub pełnomocnikami. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku, nie później jednak niż 30 czerwca.

Walne Zgromadzenia w kadencji 2018-2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków - 14.09.2021

W dniu 14 września 2021 roku w Warszawie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby. W obradach uczestniczyli przedstawiciele 51 firm członkowskich. Przyjęto uchwały o udzieleniu absolutorium dla Zarządu i Rady Izby oraz przyjęto sprawozdania Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozjemczej.

Walne Zgromadzenie dokonało zmian w statucie Izby dotyczących kompetencji Komisji Rozjemczej przy rozstrzyganiu sporów. Proponowane zmiany wynikają z wniosku Komisji Rozjemczej, która nie mogła z przyczyn formalnych zająć się wnioskiem, który został skierowany przez jednego z członków na uchwałę podjętą przez Zarząd sekcji. Sekcja nie jest wymieniona wśród organów Izby, więc nie było podstawy do zajmowania się sporami, które wynikały z podejmowanych uchwał przez sekcje. Przyjęcie zaproponowanych poszerzy katalog sytuacji, którymi będzie mogła zajmować się Komisja Rozjemcza.

Walne Zgromadzenie dokonało także zmian dotyczących członkostwa w Izbie w przypadku wystąpienia, wykreślenia lub wykluczenia. Proponowane zmiany służą do lepszego planowania budżetu Izby. Dotychczas planowane przychody ze składek na kolejny rok budżetowy były oparte o prognozę na podstawie wystawionych składek w IV kwartale roku bieżącego. Tak zaplanowany budżet był przedstawiany Radzie Izby do zatwierdzenia w pierwszej dekadzie grudnia z mocą obowiązywania od stycznia następnego roku. Zaproponowany system rezygnacji z członkostwa w Izbie (do 30 listopada) obowiązuje w większości organizacji tego typu w UE. Takie rozwiązanie pozwoli na stabilizację budżetu w danym roku.

Walne Zgromadzenie przyjęło również program działania Izby na lata 2021-2022.

Zostało zapowiedziane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 24 listopada 2021 roku.  Proponowany porządek obrad obejmuje wybory na Prezesa Izby oraz członków organów statutowych (Rada Izby, Komisja Rewizyjna i Komisja Rozjemcza). Rada Izby będzie składała się z 25 członków, 17 z nich będzie zgłoszonych po prawyborach z sekcji SDFUR (4 osoby), SIS-SG (4 osoby), SOT (3 osoby), SOWI (3 osoby), SSE (3 osoby). Reszta wolnych miejsc będzie obsadzona z kandydatów zgłaszanych podczas NWZ.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków - 26.08.2020

W dniu 26 sierpnia 2020 roku w trybie zdalnym odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby. W obradach uczestniczyli przedstawiciele 74 firm członkowskich. Przyjęto uchwały o udzieleniu absolutorium dla Zarządu i Rady Izby oraz przyjęto sprawozdania Komisji Rewizyjnej i Komisji RozjemczejWalne Zgromadzenie przyjęło również program działania Izby na lata 2020-2021. Zostało zapowiedziane Nadzwyczajne Walne Zgromadzeniektóre odbędzie się w październiku 2020 roku i będzie poświęcone zmianom w Statucie IzbyPodczas wolnych wniosków, Pani Ewa Mikos z firmy Siemens poinformowała o planach powołania we wrześniu 2020 roku nowej sekcji w IzbieBędzie to Sekcja Przemysłu 4.0. Wyjaśniła główne cele dla nowej sekcji i zaprosiła wszystkich zainteresowanych do aktywności w tym obszarze.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków - 21.11.2018

W dniu 21 listopada 2018 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby, które wybrało nowe Organy Izby na lata 2018-21. W głosowaniu tajnym wybrano Radę Izby a w jawnym Komisję Rewizyjną i Rozjemczą. Prezes Zarządu został wybrany bezpośrednio przez Walne Zgromadzenie, natomiast pozostałych członków Zarządu wybrała Rada Izby spośród kandydatów przedstawionych przez Prezesa. Prezydia wybieralnych Organów Izby w kadencji 2018-21 przedstawiają się następująco:

  1. Przewodnicząca Rady Izby — Dominika Bettman
  2. Wiceprzewodniczący Rady Izby — Marek Gondzio
  3. Prezes Zarządu — Stefan Kamiński
  4. Wiceprezes Zarządu — Jarosław Tworóg
  5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej — Wojciech Gawęda
  6. Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej — Przemysław Jurgiel-Żyła
  7. Przewodniczący Komisji Rozjemczej — Robert Uklański
  8. Wiceprzewodniczący Komisji Rozjemczej — Maciej Pabisiak