Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Izby rozstrzygającą o wszystkich sprawach należących do zakresu jej działania, wynikających z realizacji celów statutowych. Kompetencje Walnego Zgromadzenia są opisane w Rozdziale 5 Statutu Izby. Członkowie Izby uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu poprzez osoby fizyczne będące ich reprezentantami lub pełnomocnikami. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku, nie później jednak niż 30 czerwca.

Walne Zgromadzenia w kadencji 2018-2021

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków - 21.11.2018

W dniu 21 listopada 2018 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby, które wybrało nowe Organy Izby na lata 2018-21. W głosowaniu tajnym wybrano Radę Izby a w jawnym Komisję Rewizyjną i Rozjemczą. Prezes Zarządu został wybrany bezpośrednio przez Walne Zgromadzenie, natomiast pozostałych członków Zarządu wybrała Rada Izby spośród kandydatów przedstawionych przez Prezesa. Prezydia wybieralnych Organów Izby w kadencji 2018-21 przedstawiają się następująco:

  1. Przewodnicząca Rady Izby — Dominika Bettman
  2. Wiceprzewodniczący Rady Izby — Marek Gondzio
  3. Prezes Zarządu — Stefan Kamiński
  4. Wiceprezes Zarządu — Jarosław Tworóg
  5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej — Wojciech Gawęda
  6. Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej — Przemysław Jurgiel-Żyła
  7. Przewodniczący Komisji Rozjemczej — Robert Uklański
  8. Wiceprzewodniczący Komisji Rozjemczej — Maciej Pabisiak