Forum Gospodarcze TIME

Wydarzenia organizowane we współpracy

Gospodarka sieciowa, sieci 5G, przemysł 4.0, cyfrowy system finansowy i sztuczna inteligencja otworzyły kolejny etap w cyfryzacji sieci i przemysłu. Rozwój gospodarki sieciowej oznacza konieczność reformy otoczenia regulacyjnego. Motorem napędowym jest dążenie do zwiększania efektywności wykorzystania zasobów. XII Forum Gospodarcze TIME to spotkanie osób zainteresowanych udziałem w tworzeniu nowego prawa gospodarczego.

W obecnej kadencji władz Unii Europejskiej opracowane zostaną kluczowe dyrektywy, które określą ramy prawne funkcjonowania gospodarki sieciowej. Powstające modele biznesowe dają przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwom gotowym do współpracy w ramach przemysłu 4.0, ale na przeszkodzie stoją regulacje dotyczące ochrony konkurencji. Działające w EU platformy I 4.0 zdefiniowały problemy i przygotowane są do dialogu wewnątrz swych krajów i z Komisją Europejską. Ich zadaniem jest opisanie i uzasadnienie koniecznych zmian. Konieczne jest otwarcie prawa na nowe modele biznesowe. Technika cyfrowe pozwala na bardziej efektywne zarządzanie zasobami w ramach łańcuchów wartości łączących się obecnie w globalną sieć gospodarczą. Rosnące znaczenie ekonomii skali i możliwości lepszego wykorzystania potencjału firm zachęcają do budowania nowych relacji.

Przemysł 4.0 jest faktem gospodarczym w sektorze firm prowadzących działalność w skali globalnej. Warunkiem utrzymania konkurencyjności gospodarki UE jest danie tych samych możliwości MŚP. Misją organizatorów Forum jest poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Do dyskusji zapraszamy przedsiębiorców, ekspertów, naukowców i przedstawicieli administracji. Wyniki obrad wykorzystane zostaną przez organizacje przedsiębiorstw w ich statutowej działalności. XI FG TIME było miejscem europejskiej dyskusji na temat potrzeb inwestycyjnych i infrastrukturalnych gospodarki sieciowej. Podsumowaniem było włączenie do dyskusji o przyspieszenie procesów modernizacyjnych szerszego grona interesariuszy. W tym celu wydaliśmy napisaną prostym językiem broszurę o istocie transformacji, w której żyjemy. Więcej miejsca poświęciliśmy informacjom na temat skutków społecznych obecnej transformacji.