Imprezy KIGEiT

FGTIME-11 baner 1200x1200 FB zarejestruj 150dpi RGB

11 Forum Gospodarcze TIME 2019

Powstające modele biznesowe dają przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwom bardziej otwartym na współdziałanie i współpracę. Celem jest uruchamianie mechanizmów pozwalających na opłacalne współdzielenie zasobów z podmiotami zewnętrznymi. Rosnące znaczenie ekonomii skali w połączeniu z możliwościami lepszego wykorzystania potencjału firm zachęcają do budowania nowych relacji. Misją organizatorów Forum jest poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Do dyskusji zapraszamy przedsiębiorców, ekspertów, naukowców i przedstawicieli administracji. Wyniki obrad wykorzystane zostaną przez organizacje przedsiębiorstw w ich statutowej działalności.

X-te FG TIME było miejscem europejskiej dyskusji nad konsekwencjami wspomnianych powyżej zmian. Podsumowaniem ubiegłorocznych dyskusji był apel o przyspieszenie procesów modernizacyjnych. Nowa technika i związane z nią technologie najszybciej rozwijają się na największych rynkach. Rozmiar rynku UE jest zasobem, który daje krajom członkowskim nowe szanse rozwojowe. Jednak skorzystanie z nich wymaga ścisłej współpracy i szybkiej modernizacji ram regulacyjnych jednolitego rynku UE. W czasie ubiegłorocznych obrad zwrócono uwagę na szereg zagadnień o dużym ciężarze gatunkowym. Zebrane postulaty i przemyślenia wykorzystywaliśmy w dyskusjach, jakie toczą się obecnie we wszystkich krajach UE. Apelowaliśmy o jak najszybsze podejmowanie praktycznych działań konsolidacyjnych i harmonizacyjnych. Szczegółowe wnioski z dyskusji przedstawiliśmy w oddzielnych raportach i dokumentach, które wykorzystujemy w czasie konsultacji na temat potrzeb regulacyjnych dotyczących sieci 5G i przemysłu 4.0.

fbst

Forum Bezpieczeństwa Sieci Technologicznych 2019

IV Forum Bezpieczeństwa Sieci Technologicznych (FBST) jest kontynuacją działań Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT)  na rzecz tworzenia przyjaznych warunków wymiany doświadczeń dla rozwoju cyberbezpieczeństwa sieci technologicznych w obszarze ICT-OT. IV Forum odbędzie się 15 listopada 2018 roku w siedzibie Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. (PSE S.A.) Operatora Systemu Przesyłowego (OSP) zapewniającego bezpieczeństwo pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) jako części wspólnego europejskiego systemu elektroenergetycznego. Ta kluczowa rola PSE S.A. w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym w tym odpowiedzialność za tworzenie infrastruktury technicznej dla działania hurtowego rynku energii elektrycznej, wymaga zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa ochrony systemów i sieci technologicznych.

Główne zagadnienia IV Forum są dedykowane do Infrastruktury Krytycznej i obejmować będą aspekty zapewnienia cyberbezpieczeństwa nie tylko w odniesieniu do danych ale również do działania systemów i sieci technologicznych. Sieci w wyniku zakłócenia czy uszkodzenia stają się niedostępne co w przypadku sieci Infrastruktury Krytycznej uderza w społeczne i ekonomiczne warunki funkcjonowania społeczeństwa a w skrajnych przypadkach również wpływa na zapewnienie bezpieczeństwa narodowego. Zaopatrzenie w energię i wodę a także działający transport i systemy finansowe oraz dostępność sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych są kluczowe dla prawidłowego działania Infrastruktury Krytycznej. Użytkowane systemy technologiczne wymagają wprowadzania stale doskonalonych rozwiązań teleinformatycznych, zapewniających nie tylko bezpieczeństwo danych  ale również bezpieczeństwo ciągłości poprawnego działania systemów technologicznych.

Imprezy organizowane we współpracy