Sekcja Elektroniki Azotkowej KIGEiT (SEA)

Sekcja Elektroniki Azotkowej Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (SEA) powstała 28 września 2016 roku.

Sekcję założyło 5 firm – członków KIGEiT.

Członkami sekcji są przedsiębiorcy prowadzący działalność badawczą, produkcyjną lub usługową w dziedzinie wykorzystania związków półprzewodnikowych na bazie azotku galu i azotków innych pierwiastków grupy III.

Do podstawowych zadań SEA KIGEiT należy:

 • Koordynowanie wspólnych przedsięwzięć organizacyjnych, badawczych, komercjalizacyjnych i produkcyjnych w dziedzinie materiałów i struktur azotkowych, przyrządów półprzewodnikowych na bazie azotków oraz szeroko pojętej elektroniki wykorzystującej te elementy;

 • Wspieranie inicjatyw ustawodawczych i organizacyjnych zmierzających do rozwoju badań, komercjalizacji i produkcji w zakresie półprzewodników azotkowych i elektroniki wykorzystującej związki półprzewodnikowe na bazie azotku galu i azotków innych pierwiastków grupy III;

 • Reprezentowanie i ochrona interesów członków Sekcji względem osób trzecich, w tym w szczególności wobec organów ustawodawczych i wykonawczych Rzeczypospolitej Polskiej jak i branżowych organizacji międzynarodowych, a także Unii Europejskiej;

 • Przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji.

Dlaczego założyliśmy tę sekcję?

W chwili obecnej Polska dysponuje przełomową technologią wytwarzania nowej, gwałtownie zyskującej na znaczeniu, grupy materiałów półprzewodnikowych, będących związkami azotu z galem i innymi metalami grupy III, potocznie nazywanymi „azotkami”. Technologia ta dotyczy otrzymywania unikalną w skali światowej metodą kryształów azotkowych, jak również technologii źródeł światła i technologii tranzystorów, czyli podstawowych elementów, na bazie których można budować polski innowacyjny przemysł o znaczeniu zarówno cywilnym, jak i strategicznym dla bezpieczeństwa narodowego Polski.
Wagę dziedziny azotkowej podkreśla przyznana w 2014 r. Nagroda Nobla dla Japończyków „za wynalezienie efektywnej niebieskiej diody elektroluminescencyjnej, która może być źródłem jasnego i energooszczędnego światła białego”. Dioda ta szybko weszła do powszechnego użycia i na diodach tego typu oparte są wszechobecne dziś żarówki LED.
Światowe prognozy wskazują, że przed azotkami – poza diodami LED – otwierają się też inne strategiczne obszary zastosowań, takie jak telekomunikacja i przemysł oświetleniowy, wykorzystujące wysokowydajne lasery azotkowe dużej mocy, energoelektronika i radiolokacja rozwijana na bazie tranzystorów azotkowych; systemy radionawigacyjne, łączności bezprzewodowej oraz skanowania w domenie promieniowania terahercowego generowanego w strukturach azotkowych. Dynamiczny rozwój w dziedzinie azotkowej na świecie, jak i prognozy dalszych zastosowań wskazują, że w XXI wieku azotki odegrają cywilizacyjną rolę podobnie jak krzem, który w ubiegłym wieku dał podstawę powstania współczesnej cywilizacji informacyjnej.
Wejście azotków do przemysłu półprzewodnikowego związane było z poważnymi barierami technologicznymi, z których wiele zostało przełamanych właśnie w Polsce, co daje nam dobrą podstawę do podjęcia konkurencji światowej. Przykładem polskiej przewagi konkurencyjnej jest umiejętność otrzymywania dużych, litych kryształów azotku galu doskonałej jakości, bez których rozwój wspomnianych nowych obszarów zastosowań tego materiału jest bardzo ograniczony.
Polskie środowisko fizyków, elektroników i technologów w dziedzinie półprzewodników azotkowych liczy obecnie około 300 osób, zgrupowanych w 11 jednostkach badawczych i 3 firmach o charakterze produkcyjnym. Ponadto dwa lata temu dwie duże grupy przemysłowe z wiodącym udziałem Skarbu Państwa rozpoczęły prace przygotowawcze do podjęcia produkcji urządzeń azotkowych.
W Polsce najbardziej zaawansowana z omawianego obszaru jest technologia i jej zastosowania w zakresie optoelektroniki azotkowej. W odniesieniu do technologii związanej z tranzystorami wielkiej częstotliwości i wielkiej mocy oraz urządzeń wykorzystujących promieniowanie terahercowe wskazane jest przejście do badań przemysłowych i organizowania produkcji seryjnej.
Na podstawie dzisiejszego stanu wiedzy oraz stanu technologii można wytypować następujące obszary, w których produkcja mogłaby być podjęta w Polsce w przewidywalnym przedziale czasu:

 • podłoża GaN o bardzo niskiej koncentracji dyslokacji,
 • lasery krawędziowe oparte na strukturach GaAlInN,
 • źródła światła ultrafioletowego – moduły i lampy,
 • laserowe lampy oświetleniowe,
 • projektory laserowe,
 • tranzystory azotkowe dla energoelektroniki,
 • tranzystory azotkowe dla radiolokacji,
 • azotkowe konwertery energetyczne,
 • radary z azotkowymi źródłami promieniowania,
 • tranzystory do generacji i detekcji promieniowania terahercowego,
 • terahercowe skanery bezpieczeństwa i kontroli przemysłowej,
 • terahecowe kamery wizyjne.

Mamy nadzieję, że powstanie Sekcji Elektroniki Azotkowej Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji posłuży integracji środowiska zaangażowanego w obszarze technologii, badań i zastosowań materiałów azotkowych i przełoży się na powstanie krajowego innowacyjnego przemysłu w Polsce.

Aktualności SEA

Władze Sekcji

 1. Andrzej Taube – Przewodniczący (IMiF).
 2. Sylwester Porowski – Wiceprzewodniczacy (UIF S.A.).
 3. Mariusz Sochacki – Sekretarz (SEMICON).

CZŁONKOSTWO W SEKCJI ELEKTRONIKI AZOTKOWEJ

Firma starająca się o członkostwo w Sekcji musi być członkiem Izby. Aby firma mogła zostać członkiem Sekcji branżowej powinna zapoznać się z regulaminem sekcji (63 kB) i po jego zaakceptowaniu wypełnić deklaracja członkowska (26 kB), którą po podpisaniu przez osoby upoważnione w firmie składa do KIGEiT. Razem z deklaracją członkowską należy złożyć upoważnienie (27 kB) dla osoby, która będzie reprezentowała firmę w sekcji branżowej. Firma może należeć jednocześnie do kilku sekcji branżowych.