KOMITET ETYKI W BIZNESIE

Komitet Etyki w Biznesie (KEB) został powołany uchwałą nr 2 Zarządu KIGEiT z dnia 29 grudnia 2017 r.

Na pierwszego Przewodniczącego KEB Zarząd powołał Radosława Fotygę (Novum S.A.) a na pierwszego Wiceprzewodniczącego Wojciecha Świątka (Schneider Electric Polska sp. z o.o.).

KEB został powołany w celu wdrażania i propagowania różnego typu norm zarówno regulacyjnych, jak i społeczno-kulturowych opisywanych jako zasady odpowiedzialnego biznesu (ang. Corporate Social Responsibility – CSR), pozwalające na prowadzenie działań przynoszących maksymalne zyski przy jednoczesnym respektowaniu interesów społecznych. W różnych przedsiębiorstwach tworzone są tzw. kodeksy etyczne, w których ustala się standardy postępowania w biznesie. Normy te w dużej mierze zależą od uwarunkowań społecznych i kultury danego społeczeństwa.
Jednak działania prowadzone indywidualnie przez pojedynczych przedsiębiorców, czy nawet Kodeksy Dobrych Praktyk akceptowane przez małe grupy przedsiębiorców nie wprowadzą żadnej większej zmiany jakościowej na rynku. Dlatego należy podjąć szersze działania o większym zasięgu. KIGEIT zrzeszający obecnie ponad 190 członków z różnych rynków jest idealnym miejscem na powołanie ponad branżowego ciała (Komitetu), który wypracuje i rozpropaguje standardy etyczne jako samoregulację rynkową.

Głównymi kierunkami działań Komitetu Etyki w Biznesie (KEB) będzie propagowanie świadomości podmiotów działających na polskim rynku w kierunkach takich jak:

  1. odpowiedzialność, która oznacza, że firma jest gotowa wziąć na siebie odpowiedzialność za wpływ, jaki wywiera na otoczenie oraz gotowość do zmian oraz do wycofania się z błędnych decyzji oraz wzięcie odpowiedzialności za powstałą szkodę,
  2. przejrzystość, czyli udostępnianie informacji o decyzjach oraz  działaniach związanych z tymi aspektami funkcjonowania firmy, które mają związek ze społeczeństwem,
  3. etyczne zachowanie, gdy wszelkie decyzje są podejmowane i wykonywane w sposób uczciwy, rzetelny, wiarygodny oraz bez przyjmowania i wręczania nielegalnych korzyści. Etyczne postępowanie to także osobiste wartości i poczucie odpowiedzialności właściciela firmy, gotowość do traktowania innych osób jak równych sobie, uczciwość i zaangażowanie,
  4. aktywna obecność w środowisku, czyli świadomość, ze firma nie działa w oderwaniu od otoczenia. Ważne jest współdziałanie  i aktywność lokalna.

Do zadań Komitetu należą w szczególności:

  • promocja etyki w działalności gospodarczej, rozumianej jako zespół norm rzetelnego postępowania we wzajemnych relacjach między przedsiębiorcami, przedsiębiorców z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami oraz społecznością lokalną, władzą lokalną i państwową, działań zgodnych z obowiązującym prawem i powszechnie przyjętymi normami społecznymi i etycznymi;
  • wspieranie rozwoju gospodarczego przez promowanie przedsięwzięć i przedsiębiorców działających zgodnie z prawem i zasadami etyki;
  • poprawianie wizerunku przedsiębiorstw poprzez promowanie przekazu tych, którzy rzetelnie, zgodnie z zasadami etyki, prowadzą działalność gospodarczą;
  • zachęcanie przedsiębiorców do zachowań etycznych i wprowadzania stosownych zmian w wewnętrznej organizacji pracy oraz podjęcia szkoleń w tym zakresie;
  • promowanie inicjatyw, o których mowa w literach powyżej na rynku krajowym.
  • opracowanie kodeksu etyki w biznesie, zawierających rekomendowane środki, procedury i zachowania stanowiące realizację celów, o których mowa powyżej.

Szczegółowe informacje na temat KEB można znaleźć w Regulaminie KEB (52 kB).