Kadencja 2018-2021

RADA – kadencja 2018-2021

 1. Dominika BETTMAN — Przewodnicząca (SIEMENS)
 2. Marek GONDZIO — Wiceprzewodniczący (GLOBEMA)
 3. Andrzej Abramczuk — członek (NETIA)
 4. Cezary Albrecht — członek (T-MOBILE POLSKA)
 5. Mariusz Busiło — członek (AERO 2)
 6. Piotr Dumania — członek (INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ)
 7. Wojciech Hałka — członek (INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI – PIB)
 8. Wojciech Jeznach — członek (FANTASYEXPO)
 9. Piotr Kaczmarek — członek (NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS)
 10. Mirosław Klepacki — członek (APATOR)
 11. Zbigniew Klonowski — członek (TRIAS)
 12. Krzysztof Kornacki — członek (LOVO TELEKONTAKT24)
 13. Adrian Kostrzębski — członek (do 24.11.2020)
 14. Piotr Kuriata — członek (P4)
 15. Jerzy Kuś — członek (VECTOR)
 16. Krzysztof Kwaczyński — członek
 17. Jacek Łukaszewski — członek (SCHNEIDER ELECTRIC POLSKA)
 18. Andrzej Ostrowski — członek (OSTROWSKI)
 19. Robert Podsiadło — członek (SCREEN NETWORK)
 20. Janusz Sitek — członek (INSTYTUT TELE- I RADIOTECHNICZNY)
 21. Zbigniew Stanasiuk — członek (ELZAB)
 22. Andrzej Szymański — członek (LANDIS+GYR)
 23. Piotr Ślęzak — członek (POSNET POLSKA)
 24. Lidia Zamecka — członek (CYFROWY POLSAT)
 25. Mariusz Zejdler — członek

ZARZĄD – kadencja 2018-2021

 1. Stefan Kamiński — Prezes (KIGEiT)
 2. Jarosław Tworóg — Wiceprezes (KIGEiT)
 3. Artur Bratkowski — członek (APATOR)
 4. Krzysztof Chełpiński — członek (STB24)
 5. Sławomir Chmielewski — członek (TP TELTECH)
 6. Dariusz Działkowski — członek (CYFROWY POLSAT)
 7. Eugeniusz Gaca — członek
 8. Andrzej Nowakowski — członek (INSTYTUT TELE- I RADIOTECHNICZNY)
 9. Sebastian Stadnik — członek (LG ELECTRONICS WROCŁAW)

KOMISJA REWIZYJNA – kadencja 2018-2021

 1. Wojciech Gawęda — Przewodniczący  (do 8.12.2020†)  (NETINUS)
 2. Przemysław Jurgiel-Żyła — Wiceprzewodniczący (Movens Venture Capital)
 3. Wojciech Klimek — członek (do 27.06.2021†) (ELMESS METERING)
 4. Rafał Rodziewicz — członek (TECHNITEL POLSKA)
 5. Jarosław Wojtulewicz — członek (APATOR)

KOMISJA ROZJEMCZA – kadencja 2018-2021

 1. Robert Uklański — Przewodniczący (INSTYTUT RYNKU ELEKTRONICZNEGO)
 2. Maciej Pabisiak — Wiceprzewodniczący
 3. Piotr Derbis — członek (LANDIS+GYR)
 4. Krzysztof Heller — członek (INFOSTRATEGIA)
 5. Jacek Tomaszewski — członek (SEMICON)

WALNE ZGROMADZENIA CZŁONKÓW IZBY   – LATA 2018-2021


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków 2021

W dniu 14 września 2021 roku w Warszawie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby. W obradach uczestniczyli przedstawiciele 51 firm członkowskich. Przyjęto uchwały o udzieleniu absolutorium dla Zarządu i Rady Izby oraz przyjęto sprawozdania Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozjemczej.

Walne Zgromadzenie dokonało zmian w statucie Izby dotyczących kompetencji Komisji Rozjemczej przy rozstrzyganiu sporów. Proponowane zmiany wynikają z wniosku Komisji Rozjemczej, która nie mogła z przyczyn formalnych zająć się wnioskiem, który został skierowany przez jednego z członków na uchwałę podjętą przez Zarząd sekcji. Sekcja nie jest wymieniona wśród organów Izby, więc nie było podstawy do zajmowania się sporami, które wynikały z podejmowanych uchwał przez sekcje. Przyjęcie zaproponowanych poszerzy katalog sytuacji, którymi będzie mogła zajmować się Komisja Rozjemcza.

Walne Zgromadzenie dokonało także zmian dotyczących członkostwa w Izbie w przypadku wystąpienia, wykreślenia lub wykluczenia. Proponowane zmiany służą do lepszego planowania budżetu Izby. Dotychczas planowane przychody ze składek na kolejny rok budżetowy były oparte o prognozę na podstawie wystawionych składek w IV kwartale roku bieżącego. Tak zaplanowany budżet był przedstawiany Radzie Izby do zatwierdzenia w pierwszej dekadzie grudnia z mocą obowiązywania od stycznia następnego roku. Zaproponowany system rezygnacji z członkostwa w Izbie (do 30 listopada) obowiązuje w większości organizacji tego typu w UE. Takie rozwiązanie pozwoli na stabilizację budżetu w danym roku.

Walne Zgromadzenie przyjęło również program działania Izby na lata 2021-2022.

Zostało zapowiedziane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 24 listopada 2021 roku.  Proponowany porządek obrad obejmuje wybory na Prezesa Izby oraz członków organów statutowych (Rada Izby, Komisja Rewizyjna i Komisja Rozjemcza). Rada Izby będzie składała się z 25 członków, 17 z nich będzie zgłoszonych po prawyborach z sekcji SDFUR (4 osoby), SIS-SG (4 osoby), SOT (3 osoby), SOWI (3 osoby), SSE (3 osoby). Reszta wolnych miejsc będzie obsadzona z kandydatów zgłaszanych podczas NWZ.


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków 2020

W dniu 26 sierpnia 2020 roku w trybie zdalnym odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby. W obradach uczestniczyli przedstawiciele 74 firm członkowskich. Przyjęto uchwały o udzieleniu absolutorium dla Zarządu i Rady Izby oraz przyjęto sprawozdania Komisji Rewizyjnej i Komisji RozjemczejWalne Zgromadzenie przyjęło również program działania Izby na lata 2020-2021. Zostało zapowiedziane Nadzwyczajne Walne Zgromadzeniektóre odbędzie się w październiku 2020 roku i będzie poświęcone zmianom w Statucie IzbyPodczas wolnych wniosków, Pani Ewa Mikos z firmy Siemens poinformowała o planach powołania we wrześniu 2020 roku nowej sekcji w IzbieBędzie to Sekcja Przemysłu 4.0. Wyjaśniła główne cele dla nowej sekcji i zaprosiła wszystkich zainteresowanych do aktywności w tym obszarze.


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków 2018

W dniu 21 listopada 2018 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby, które wybrało nowe Organy Izby na lata 2018-21. W głosowaniu tajnym wybrano Radę Izby a w jawnym Komisję Rewizyjną i Rozjemczą. Prezes Zarządu został wybrany bezpośrednio przez Walne Zgromadzenie, natomiast pozostałych członków Zarządu wybrała Rada Izby spośród kandydatów przedstawionych przez Prezesa. Prezydia wybieralnych Organów Izby w kadencji 2018-21 przedstawiają się następująco:

 1. Przewodnicząca Rady Izby — Dominika Bettman
 2. Wiceprzewodniczący Rady Izby — Marek Gondzio
 3. Prezes Zarządu — Stefan Kamiński
 4. Wiceprezes Zarządu — Jarosław Tworóg
 5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej — Wojciech Gawęda
 6. Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej — Przemysław Jurgiel-Żyła
 7. Przewodniczący Komisji Rozjemczej — Robert Uklański
 8. Wiceprzewodniczący Komisji Rozjemczej — Maciej Pabisiak

Walne Zgromadzenie.

Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Izby rozstrzygającą o wszystkich sprawach należących do zakresu jej działania, wynikających z realizacji celów statutowych.

Członkowie Izby uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu poprzez osoby fizyczne będące ich reprezentantami lub pełnomocnikami.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku, nie później jednak niż 30 czerwca.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. uchwalanie wieloletnich kierunków i programów działania Izby oraz ocena ich realizacji;
 2. wybór i odwołanie w głosowaniu tajnym członków Rady, Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozjemczej;
 3. wybór i odwołanie w głosowaniu tajnym Prezesa Zarządu Izby;
 4. udzielanie absolutorium Radzie i Zarządowi Izby na wniosek Komisji Rewizyjnej;
 5. zatwierdzanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozjemczej;
 6. uchwalanie Statutu i jego zmian;
 7. rozpatrywanie odwołań od decyzji innych organów Izby, w przypadkach wskazanych w Statucie;
 8. podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

POSIEDZENIA RADY IZBY W KADENCJI 2018-2021


VII posiedzenie Rady Izby

W dniu 19 sierpnia 2021 roku odbyło się VII posiedzenie Rady, które poprowadził Wiceprzewodniczący Rady p. Marek Gondzio (GLOBEMA). Podczas posiedzenia przyjęto plan działania Izby na 2021 rok, zatwierdzenie plan działania Zarządu Izby na 2021 rok oraz przyjęto budżet Izby na 2021 rok. Następne posiedzenie Rady zaplanowano na 8 grudnia 2021 r.


VI posiedzenie Rady Izby

W dniu 10 grudnia 2020 roku odbyło się VI posiedzenie Rady, które poprowadziła Przewodnicząca Rady p. Dominika Bettman (SIEMENS). Podczas posiedzenia przyjęto plan działania Izby na 2021 rok, zatwierdzenie plan działania Zarządu Izby na 2020 rok oraz przyjęto budżet Izby na 2021 rok. Następne posiedzenie Rady zaplanowano na 19 sierpnia 2021 r.


V posiedzenie Rady Izby

W dniu 23 lipca 2020 roku odbyło się V posiedzenie Rady, które poprowadziła Przewodnicząca Rady p. Dominika Bettman (SIEMENS). Podczas posiedzenia przyjęto sprawozdanie Rady za 2019 rok na ZWZ KIGEiT. Zatwierdzono również sprawozdanie finansowe i roczne sprawozdanie z działalności Zarządu za 2019 rok, które zostały pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rewizyjną. Podczas spotkania zaprezentowano tematykę „Znaczenia standaryzacji ICT w procesie transformacji ustrojowej UE”. Następne posiedzenie Rady zaplanowano na 10 grudnia 2020 r.


IV posiedzenie Rady Izby

W dniu 4 grudnia 2019 roku odbyło się IV posiedzenie Rady, które poprowadziła Przewodnicząca Rady p. Dominika Bettman (SIEMENS). Podczas posiedzenia przyjęto plan działania Izby na 2020 rok, zatwierdzenie plan działania Zarządu Izby na 2020 rok oraz przyjęto budżet Izby na 2020 rok. Rada pozytywnie zaopiniowała zmiany w statucie i regulaminach KIGEiT oraz zmiany w wysokości opłat z tytułu członkostwa w KIGEiT. Następne posiedzenie Rady zaplanowano na 23 lipca 2020 r.


III posiedzenie Rady Izby

W dniu 6 czerwca 2019 roku w Warszawie odbyło się III posiedzenie Rady, które poprowadziła Przewodnicząca Rady p. Dominika Bettman (SIEMENS). Podczas posiedzenia przyjęto sprawozdanie Rady za 2018 rok na ZWZ KIGEiT. Zatwierdzono również sprawozdanie finansowe i roczne sprawozdanie z działalności Zarządu za 2018 rok, które zostały pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rewizyjną. Następne posiedzenie Rady zaplanowano na 4 grudnia 2019 r.


II posiedzenie Rady Izby

W dniu 12 grudnia 2018 roku w Warszawie odbyło się II posiedzenie Rady, które poprowadziła nowa Przewodnicząca Rady p. Dominika Bettman (SIEMENS). Podczas posiedzenia przyjęto plan działania Izby oraz Zarządu na 2019 rok. Omówiono realizację budżetu Izby za 3 kwartały 2018 roku, który jest realizowany zgodnie z planem. Rada przyjęła także plan budżetu na 2019 rok, który został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rewizyjną. W 2019 roku przychody Izby planowane są na poziomie 1 254 372 zł, a wydatki na poziomie 1 236 209 zł przy rezerwie na poziome 18 163 zł (wszystkie pozycje jako brutto). Rada wyraziła także zgodę na wystąpienie Izby z organizacji ECTA (na wniosek SOT). Omówiono przygotowania do 11 edycji Forum Gospodarczego TIME, które jest planowane w dniach 4-5 marca 2019 roku. Następne posiedzenie Rady zaplanowano na 29 maja 2019 r.


I posiedzenie Rady Izby

W dniu 21 listopada 2018 roku w Warszawie odbyło się I posiedzenie Rady. Podczas posiedzenia wybrano Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady. Rada wybrała także Zarząd Izby spośród kandydatów przedstawionych przez Prezesa. Następne posiedzenie Rady zaplanowano na 12 grudnia 2018 r.

POSIEDZENIA ZARZĄDU IZBY W KADENCJI 2018-2021


XII posiedzenie Zarządu Izby

XII posiedzenie Zarządu odbyło się dnia 19 września 2021 r.
Uchwałą Zarządu zwołano Zwyczajne Walne Zgromadzenie KIGEiT w pierwszym terminie w dniu 24 listopada 2021 roku o godz. 11:30 w Warszawie. Proponowany porządek obrad obejmuje wybory na Prezes Izby oraz członków organów statutowych (Rada Izby, Komisja Rewizyjna i Komisja Rozjemcza). Kolejne posiedzenie Zarządu odbędzie się dnia 24 listopada 2021 roku.


XI posiedzenie Zarządu Izby

XI posiedzenie Zarządu odbyło się dnia 22 lipca 2021 r. Zarząd omówił i przyjął sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie rzeczowe za 2020 rok. Uchwałą Zarządu zwołano Zwyczajne Walne Zgromadzenie KIGEiT w pierwszym terminie w dniu 14 września 2021 roku o godz. 11:30 w Warszawie (Trębacka 4). Drugi termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KIGEiT ustalono w tym samym miejscu, w tym samym dniu, ale o godz. 12:00 (zgodnie z § 19 ust. 4 Statutu KIGEiT). Podczas posiedzenia podsumowano działania podejmowane przez sekcje SNTN i SOT. Kolejne posiedzenie Zarządu odbędzie się 14 września 2021 roku.


X posiedzenie Zarządu Izby

X posiedzenie Zarządu odbyło się dnia 25 listopada 2020 roku w trybie zdalnym. Zarząd KIGEiT przyjął projekt programu działania Izby i Zarządu oraz plan budżetu na rok 2020. Dokumenty zostaną przedłożone Radzie Izby do zatwierdzenia na posiedzeniu w dniu 10 grudnia 2020 roku. Omówiono przygotowania związane z przyszłoroczną 13. edycją Forum Gospodarczego TIME. Kolejne posiedzenie Zarządu zostało zaplanowane w maju 2021 roku.


IX posiedzenie Zarządu Izby

IX posiedzenie Zarządu odbyło się dnia 30 czerwca 2020 roku w trybie zdalnym. Zarząd KIGEiT przyjął sprawozdanie rzeczowe i finansowe za 2019 r. Dokumenty zostaną przedłożone Radzie Izby do zatwierdzenia na posiedzeniu w dniu 23 lipca 2020 roku. Zarząd podjął również uchwałę o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 sierpnia 2020 roku.

Wiceprezes Izby p. Jarosław Tworóg przedstawił informacje o pracach DIGITALEUROPE. W związku z trwającą pandemią organizacja opracowała wnioski z przeprowadzonej ankiety nt. skutków Covid-19 – zagregowane i przeanalizowane dane trafiły do KE. Równolegle trwają również prace nad realizacją strategii European Union Green Deal. Kolejne posiedzenie Zarządu odbędzie się 7 września 2020 roku.


VIII posiedzenie Zarządu Izby

VIII posiedzenie Zarządu połączone ze spotkaniem świątecznym odbyło się dnia 18 grudnia 2019 r. w restauracji Jack’s Cinema. Zarząd podjął uchwałę o wykreśleniu z listy członków KIGEiT firm DIGITAL CASE Sp. z o.o. i UWRC Sp. z o.o. i zapoznał się z relacją z II posiedzenia Rady Izby, które odbyło się 4 grudnia 2019 roku. Plan działań Izby wraz z budżetem zaproponowanym przez Zarząd, został przyjęty przez Radę Izby.  Omówiono także bieżącą sytuację w sekcjach i komitetach, które przedstawili Przewodniczący SOTSISSSESEiPSPAE. Ustalono także plan posiedzeń Zarządu na 2020 rok. W 2020 roku odbędzie się 5 posiedzeń Zarządu. Prezes Izby p. Stefan Kamiński przedstawił stan przygotowań do 12 edycji Forum Gospodarczego TIME. Przyszłoroczna edycja będzie poświęcona sprawom sieci 5G oraz Przemysłowi 4.0 i Finansom. Konferencja będzie miała charakter międzynarodowy. Kolejne posiedzenie Zarządu odbyło się 16 marca 2020 roku.


VII posiedzenie Zarządu Izby

VII posiedzenie Zarządu odbyło się dnia 6 listopada 2019 roku w Warszawie. Zarząd KIGEiT przyjął projekt programu działania Izby i Zarządu oraz plan budżetu na rok 2020. Dokumenty zostaną przedłożone Radzie Izby do zatwierdzenia na posiedzeniu w dniu 4 grudnia 2019 roku. Omówiono stan prac w MPiT oraz UE dotyczących prowadzonych prac legislacyjnych w zakresie Przemysłu 4.0. Omówiono także prace związane z przyszłoroczną edycją Forum Gospodarczego TIME. Kolejne posiedzenie Zarządu zostało zaplanowane na 18 grudnia 2019 roku.


VI posiedzenie Zarządu Izby

VI posiedzenie Zarządu odbyło się dnia 9 września 2019 r. w Warszawie. Zarząd debatował nad propozycjami zmian do statutu Izby, które zostaną przedstawione do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie Członków Izby. Zarząd zapoznał się również z propozycją zmian do Regulaminu Komisji Rozjemczej oraz zmian dot. członkostwa w Izbie w przypadku wystąpienia, wykreślenia lub wykluczenia. Omówiono przygotowania do organizowanego wspólnie z DIGITAL POLAND tygodnia cyfrowego. Jedna z inicjatyw w ramach tego tygodnia polega na otwieraniu swoich firm, aby pokazać jak funkcjonują (na wzór tzw. Nocy muzeów). Planowana jest także debata publiczna z politykami na temat cyfryzacji. Omówiono stan prac w UE dotyczących inicjatyw legislacyjnych w zakresie Przemysłu 4.0. Reforma będzie dotyczyło specyfikacji technicznych związanych z I4.0 oraz IoT.  Omówiono także prace związane z przyszłoroczną edycją Forum Gospodarczego TIME. Kolejne posiedzenie Zarządu zostało zaplanowane na 6 listopada 2019 roku.


V posiedzenie Zarządu Izby

V posiedzenie Zarządu odbyło się dnia 15 maja 2019 r. w Warszawie. Zarząd omówił i przyjął sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie rzeczowe za 2018 rok. Uchwałą Zarządu zwołano Zwyczajne Walne Zgromadzenie KIGEiT w pierwszym terminie w dniu 25 czerwca 2019 roku o godz. 11:30 w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie. Drugi termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KIGEiT ustalono w tym samym miejscu, w tym samym dniu, ale o godz. 12:00 (zgodnie z § 19 ust. 4 Statutu KIGEiT). Zarząd zapoznał się też ze sprawozdaniem przedstawicieli KIGEiT, którzy reprezentują naszą Izbę w Zespole ds. Inteligentnego Opomiarowania działającego w ramach Ministerstwa Energii. Podczas posiedzenia podsumowano działania podejmowane przez sekcje SOT (sprawy związane z uwalnianiem dostępu do infrastruktury, poziomy PEM, wykorzystanie środków z POPC) oraz SIS-SG (plany przygotowania wizji przyszłej energetyki i strategii Sekcji, zmiany w regulaminie SIS SG). Kolejne posiedzenie Zarządu odbędzie się 14 września 2019 roku.


IV posiedzenie Zarządu Izby

IV posiedzenie Zarządu odbyło się dnia 11 marca 2019 r. w siedzibie Izby. Zarząd omówił wstępne sprawozdanie finansowe oraz przygotowania do sporządzenia sprawozdania rzeczowego za 2018 rok. Podsumowano wyniki XI edycji Forum Gospodarczego TIME oraz omówiono przygotowania do Forum polsko-niemieckiego w dniu 18 marca 2019 r. w Berlinie. Zarząd zapoznał się też ze sprawozdaniem przedstawicieli KIGEiT, którzy reprezentują naszą Izbę w Zespole ds. Inteligentnego Opomiarowania działającego w ramach Ministerstwa Energii. Zarząd omówił rekomendacje w sprawie propozycji zmian zapisów w statucie Izby jak i Regulaminie Komisji Rozjemczej (sprawa będzie przekazana do prawników aby zaproponowali odpowiednie modyfikacje statutu i regulaminu). Zarząd przyznał patronat V Konferencji „Inteligentna Energetyka” – Standardy łączności bezprzewodowej dla energetyki”. Omówiono działania podejmowane przez sekcje SOT (sprawy związane z uwalnianiem dostępu do infrastruktury, poziomy PEM, wykorzystanie środków z POPC) oraz SEiP (sytuacja członków sekcji wynikająca z niekontrolowanego wzrostu cen hurtowych energii elektrycznej, brak wydania rozporządzeń wykonawczych do ustawy o cenach ee w 2019 roku). Kolejne posiedzenie Zarządu odbędzie się 15 maja 2018 roku.


III posiedzenie Zarządu Izby

III posiedzenie Zarządu połączone ze spotkaniem świątecznym odbyło się dnia 17 grudnia 2018 r. w restauracji Jack’s Cinema. Zarząd podjął uchwałę, o udzieleniu patronatu dla dwóch imprez: “Trudne odbiory generujące roszczenia“, organizowanego przez Grupę Doradczą KZP w dniu 10 stycznia 2019 r. oraz “Targów Pracy i Praktyk dla Informatyków i Elektroników“, organizowanych przez WEiTI Politechniki Warszawskiej w dniach 4-5 marca i 14-15 października 2019 r. Zarząd podjął uchwałę o wykreśleniu z Izby firmy LG Electronics Polska sp. z o.o. oraz zapoznał się z relacją z II posiedzenia Rady Izby, które odbyło się 12.12.2018 r. Pan działań Izby wraz z budżetem zaproponowanym przez Zarząd, został przyjęty przez Radę Izby. Omówiono także bieżącą sytuację w sekcjach i komitetach, które przedstawili Przewodniczący SOT, SSE, SEiP, SPAE oraz KW-eU. Ustalono także plan posiedzeń Zarządu na 2019 rok. W 2019 roku odbędzie się 5 posiedzeń Zarządu. Wiceprezes Izby p. Jarosław Tworóg przedstawił stan przygotowań do 11 edycji Forum Gospodarczego TIME. Przyszłoroczna edycja organizowana we współpracy z PIIT, PIKE, KIKE, DigitalPoland oraz ZVEI, będzie poświęcona sprawom sieci 5G oraz Przemysłowi 4.0. Trwają prace nad ustalaniem szczegółów paneli, których będzie osiem. Konferencja będzie miała charakter międzynarodowy. Oprócz gości z UE będą zapraszani także przedsiębiorcy i organizacje z rejonu Europy Środkowo-Wschodniej. Kolejne posiedzenie Zarządu odbędzie się 11 marca 2019 roku.


II posiedzenie Zarządu Izby

II posiedzenie Zarządu odbyło się dnia 28 listopada 2018 r. w siedzibie Izby. Zarząd podjął uchwałę, która rekomenduje wystąpienie Izby z ECTA (na wniosek SOT). Decyzję o wystąpieniu z tej organizacji podejmować będzie Rada Izby. Przyjęto plany działania Izby i Zarządu oraz budżet na rok 2019, które zostaną przedłożone Radzie Izby do zatwierdzenia na posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2018 roku.  Omówiono także wykonanie budżetu Izby za III kwartały 2018 roku. Budżet jest realizowany bez przekroczeń i zagrożeń. Omówiono działania podejmowane przez sekcje SOT (sprawy związane z uwalnianiem dostępu do infrastruktury, stawki FTR, poziomy PEM) oraz SEiP (skutki niekontrolowanego wzrostu cen energii elektrycznej i ich wpływ na kondycję firm, udział przedstawicieli Izby w Zespole Ministra Energii ds. AMI – Izbę będą reprezentowały 2 osoby: Wiceprezes Zarządu Jarosław Tworóg oraz Przewodniczący SEiPRadosław Fotyga). Kolejne posiedzenie Zarządu odbędzie się 17 grudnia 2018 roku i będzie miało charakter spotkania świątecznego.


I posiedzenie Zarządu Izby

I posiedzenie Zarządu odbyło się dnia 21 listopada 2018 r. w przerwie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków KIGEiT bezpośrednio po zakończeniu wyboru przez Radę Izby. Zgodnie ze Statutem przedmiotem I posiedzenia Zarządu były wybory Wiceprezesa, którym został ponownie Jarosław Tworóg. Kolejne posiedzenie Zarządu zaplanowano na 28 listopada 2018 r.

POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ  – LATA 2018-2021


VII Posiedzenie

W dniu 23 lipca 2021 r. o godz. 11:00 w siedzibie Izby w Warszawie odbyło się siódme  (w kadencji 2018-21) posiedzenie Komisji Rewizyjnej KIGEiT. Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z planem działań Izby i Zarządu na 2021 r oraz projektem budżetu na 2021 r. po dyskusji oraz uzyskanych wyjaśnieniach od Zarządu pozytywnie zaopiniowała przedstawione dokumenty. Powyższa pozytywna opinia wraz zostanie przedłożona Radzie na posiedzeniu 18 sierpnia 2021 roku.


VI Posiedzenie

W dniu 3 grudnia 2020 r. o godz. 12:06 w trybie zdalnym odbyło się szóste (w kadencji 2018-21) posiedzenie Komisji Rewizyjnej KIGEiT. Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z projektem planu działania Izby oraz planem działania Zarządu Izby na rok 2021 i po dyskusji oraz uzyskanych wyjaśnieniach od Zarządu – pozytywnie zaopiniowała oba dokumenty. Rada zapoznała się także z propozycją budżetu Izby przedstawioną przez Zarząd i po dyskusji oraz uzyskaniu wyjaśnień – zaopiniowała go pozytywnie.  Opinia Komisji Rewizyjnej będzie przedstawiona na najbliższym posiedzeniu Rady Izby w dniu 10.12.2020.


V Posiedzenie

W dniu 7 lipca 2020 r. o godz. 11:00 w trybie zdalnym odbyło się piąte (w kadencji 2018-21) posiedzenie Komisji Rewizyjnej KIGEiT. Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Zarządu Izby oraz sprawozdaniem finansowym za rok 2019 i po dyskusji oraz uzyskanych wyjaśnieniach od Zarządu – pozytywnie zaopiniowała oba dokumenty. Powyższa pozytywna opinia wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi Izby za 2019 rok zostanie przedłożona Radzie i Walnemu Zgromadzeniu KIGEiT. Następne posiedzenie Komisji Rewizyjnej zaplanowano na 18 listopada 2020 r.


IV Posiedzenie

W dniu 20 listopada 2019 r. o godz. 11:00 w siedzibie Izby w Warszawie odbyło się czwarte  (w kadencji 2018-21) posiedzenie Komisji Rewizyjnej KIGEiT. Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z planem działań Izby i Zarządu na 2020 r oraz projektem budżetu na 2020 r. po dyskusji oraz uzyskanych wyjaśnieniach od Zarządu pozytywnie zaopiniowała przedstawione dokumenty. Powyższa pozytywna opinia wraz zostanie przedłożona Radzie na posiedzeniu 4 grudnia 2019 roku. Komisja Rewizyjna postanowiła również pozytywnie zaopiniować propozycje zmian do statutu Izby (zmiany dot. kompetencji Komisji Rozjemczej przy rozstrzyganiu sporów i zmiany dotyczą członkostwa w Izbie w przypadku wystąpienia, wykreślenia lub wykluczenia), które Zarząd Izby po zasięgnięciu opinii Rady Izby zaproponuje do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie Członków Izby.


III Posiedzenie

W dniu 22 maja 2019 r. o godz. 11:00 w siedzibie Izby w Warszawie odbyło się trzecie (w kadencji 2018-21) posiedzenie Komisji Rewizyjnej KIGEiT. Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Zarządu Izby oraz sprawozdaniem finansowym za rok 2018 i po dyskusji oraz uzyskanych wyjaśnieniach od Zarządu – pozytywnie zaopiniowała oba dokumenty. Powyższa pozytywna opinia wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi Izby za 2018 rok zostanie przedłożona Radzie i Walnemu Zgromadzeniu KIGEiT. Następne posiedzenie Komisji Rewizyjnej zaplanowano na 22 listopada 2019 r.


II Posiedzenie

W dniu 30 listopada 2018 r. o godz. 11:00 w siedzibie Izby w Warszawie odbyło się drugie (w kadencji 2018-21) posiedzenie Komisji Rewizyjnej KIGEiT. Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z projektem planu działania Izby oraz planem działania Zarządu Izby na rok 2019 i po dyskusji oraz uzyskanych wyjaśnieniach od Zarządu – pozytywnie zaopiniowała oba dokumenty. Rada zapoznała się także z propozycją budżetu Izby przedstawioną przez Zarząd i po dyskusji oraz uzyskaniu wyjaśnień – zaopiniowała go pozytywnie.  Rada zobowiązała Prezydium Komisji do przedstawienia tych opinii Radzie Izby na posiedzeniu Rady w dniu 12 grudnia 2018 r.  Następne posiedzenie Komisji Rewizyjnej zaplanowano na 15 maja 2018 r.


I Posiedzenie

W dniu 21 listopada 2018 roku w Warszawie w przerwie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, odbyło się I posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Podczas posiedzenia wybrano Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Następne posiedzenie Komisji Rewizyjnej zaplanowano na 30 listopada 2018 r.


Komisja Rewizyjna KIGEiT jest powołana do prowadzenia bieżących i rocznych kontroli całokształtu działalności Izby, a w szczególności gospodarki finansowej ze szczególnym uwzględnieniem realizacji budżetu KIGEiT oraz zgodności wydatków z działalnością statutową. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola realizacji uchwał organów Izby;
 2. kontrola zarządzania majątkiem Izby;
 3. kontrola działalności gospodarczej Izby;
 4. przeprowadzanie bieżących i rocznych kontroli całokształtu działalności Izby, a zwłaszcza jej gospodarki finansowej;
 5. badanie dokumentów rachunkowych i zgodności wydatków z planem finansowym Izby;
 6. przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu i Radzie wniosków i spostrzeżeń dotyczących bieżącej działalności;
 7. wybór biegłego rewidenta dla zbadania sprawozdania finansowego;
 8. weryfikacja bilansu, rachunku zysków i strat oraz innych składników rocznego sprawozdania finansowego Izby i przedstawianie Radzie opinii o sprawozdaniu finansowym;
 9. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swej działalności wraz z wnioskami w sprawie udzielenia absolutorium Radzie i Zarządowi Izby;
 10. wystąpienie do Zgromadzenia o odwołanie Prezesa;
 11. wnioskowanie do Rady Izby o odwołanie członka Zarządu;
 12. występowanie do Walnego Zgromadzenia o rozwiązanie Izby.

POSIEDZENIA KOMISJI ROZJEMCZEJ – 2018-2021


IV Posiedzenie Komisji Rozjemczej

W dniu 27 lipca 2021 roku w Warszawie odbyło się IV posiedzenie Komisji Rozjemczej (w kadencji 2018-21). Podczas posiedzenia przyjęto sprawozdanie na ZWZ KIGEiT 2021 r. Następne posiedzenie planowane jest w maju 2022 roku.


III Posiedzenie Komisji Rozjemczej

W dniu 9 lipca 2020 roku w Warszawie odbyło się III posiedzenie Komisji Rozjemczej (w kadencji 2018-21). Podczas posiedzenia przyjęto sprawozdanie na ZWZ KIGEiT 2020 r.
Następne posiedzenie planowane jest w maju 2021 roku.


II Posiedzenie Komisji Rozjemczej

W dniu 23 maja 2019 roku w Warszawie odbyło się II posiedzenie Komisji Rozjemczej. Podczas posiedzenia przyjęto sprawozdanie na ZWZ KIGEiT 2019 r.


I Posiedzenie Komisji Rozjemczej

W dniu 21 listopada 2018 roku w Warszawie w przerwie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, odbyło się I posiedzenie Komisji Rozjemczej. Podczas posiedzenia wybrano Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Rozjemczej. Następne posiedzenie Komisji Rozjemczej zostało zaplanowane na 17 maja 2019 r. i będzie poświęcone przyjęciu sprawozdania na ZWZ KIGEiT 2019 r.


Komisja Rozjemcza jest powołana do orzekania w sporach zgłaszanych przez członków Izby lub Organy Izby.

Do kompetencji Komisji Rozjemczej należy orzekanie w sprawach naruszania praw i obowiązków członkowskich wynikających ze Statutu oraz naruszania zasad etyki pomiędzy:

 1. Członkami Izby;
 2. członkami Organów Izby;
 3. członkami Organów Izby a Członkami Izby.