Sekcja Energii i Paliw Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (SEiP)

Sekcja Energii i Paliw Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (SEiP) powstała  10 lipca 2014 roku.

Sekcję założyło 12 firm – członków KIGEiT.

Członkami sekcji są przedsiębiorcy prowadzący działalność produkcyjną lub usługową na rynku energii elektrycznej, ciepła, paliw do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła oraz instrumentów pochodnych rynku energii.

Do podstawowych zadań SEiP KIGEiT należy:

  • Wspieranie inicjatyw ustawodawczych i organizacyjnych zmierzających do uregulowania oraz wypracowania zasad funkcjonowania działalności na rynkach wymienionych powyżej;

  • Reprezentowanie i ochrona interesów członków Sekcji względem osób trzecich, w tym w szczególności wobec organów ustawodawczych i wykonawczych Rzeczypospolitej Polskiej jak i branżowych organizacji międzynarodowych, a także Unii Europejskiej;

  • Przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji.

Aktualności SEiP

Władze Sekcji

Radosław Fotyga

Przewodniczący

Novum S.A.

Waldemar Gałkiewicz

Wiceprzewodniczący

Green S.A.

Damian Lindner

Sekretarz

Energetyczne Centrum S.A.

CZŁONKOSTWO W SEKCJI

Firma starająca się o członkostwo w Sekcji musi być członkiem Izby. Aby firma mogła zostać członkiem Sekcji branżowej powinna zapoznać się z regulaminem sekcji (69 kB) i po jego zaakceptowaniu wypełnić deklarację członkowską (26 kB), którą po podpisaniu przez osoby upoważnione w firmie składa do KIGEiT. Razem z deklaracją członkowską należy złożyć upoważnienie (27 kB) dla osoby, która będzie reprezentowała firmę w sekcji branżowej. Firma może należeć jednocześnie do kilku sekcji branżowych.