Sekcja Energii i Paliw KIGEiT (SEiP)

Sekcja Energii i Paliw Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (SEiP) powstała  10 lipca 2014 roku. Sekcję założyło 12 firm – członków KIGEiT. Członkami sekcji są przedsiębiorcy prowadzący działalność produkcyjną lub usługową na rynku energii elektrycznej, ciepła, paliw do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła oraz instrumentów pochodnych rynku energii. Do podstawowych zadań SEiP KIGEiT należy:

 • Wspieranie inicjatyw ustawodawczych i organizacyjnych zmierzających do uregulowania oraz wypracowania zasad funkcjonowania działalności na rynkach wymienionych powyżej.

 • Reprezentowanie i ochrona interesów członków Sekcji względem osób trzecich, w tym w szczególności wobec organów ustawodawczych i wykonawczych Rzeczypospolitej Polskiej jak i branżowych organizacji międzynarodowych, a także Unii Europejskiej.

 • Przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji.

Aktualności SEiP

Władze Sekcji

 1. Radosław Fotyga – Przewodniczący (NOVUM)
 2. Waldemar Gałkiewicz – Wiceprzewodniczący (GREEN)
 3. Damian Lindner  – Sekretarz (ENERGETYCZNE CENTRUM)

Członkowie Sekcji

 1. 4VOD
 2. DATA BRIDGE
 3. FLEX-TRADE
 4. GREEN
 5. MULTIMEDIA POLSKA
 6. NOVUM
 7. ONE
 8. POLSKA ENERGIA

CZŁONKOSTWO W SEKCJI ENERGII I PALIW KIGEiT

Firma starająca się o członkostwo w Sekcji Energii i Paliw musi być członkiem Izby. Firma aby zostać członkiem Sekcji branżowej powinna zapoznać się z regulaminem sekcji  i po jego zaakceptowaniu wypełnić deklarację członkowską, którą po podpisaniu przez osoby upoważnione (do składania oświadczeń woli w imieniu firmy) składa do KIGEiT. Razem z deklaracją członkowską należy złożyć upoważnienie dla osoby, która będzie reprezentowała firmę w sekcji branżowej. Firma może należeć jednocześnie do kilku sekcji branżowych w KIGEiT.

Posiedzenia Zarządu SEiP w kadencji 2018-2021

VIII Posiedzenia Zarządu SEiP w kadencji 2018-2021 w dniu 07.07.2020 r.

VIII wyjazdowe posiedzenie zarządu odbyło się 7 lipca 2020 roku. Na posiedzeniu zatwierdzono sprawozdanie z działalności sekcji za ostatnie 12 miesięcy. Omówiono sytuację na rynku obrotu energią ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń jakie niesie dla Spółek Obrotu zamrożenie rynku wynikające z COVID-19 i co za tym idzie zmienności, nieprzewidywalności cen energii na Giełdzie. Ustalono również termin Zgromadzenia Członków oraz kolejnego spotkania Zarządu Sekcji na 03.09.2020 r.

VII Posiedzenia Zarządu SEiP w kadencji 2018-2021 w dniu 15.01.2020 r.

VII posiedzenie zarządu odbyło się 15 stycznia 2020 roku w siedzibie Firmy NOVUM ul. Tadeusza Czackiego 7/9/11 w Warszawie. Na posiedzeniu podsumowano działania sekcji z minionego roku, do najważniejszych wydarzeń zaliczono prace zespołu ME ds. AMI, w których uczestniczy Przewodniczący Sekcji oraz spotkanie w URE. Następnie omówiono temat, poruszony na spotkaniu u Zarządcy Rozliczeń, udzielania rekompensat w związku z zamrożeniem stawek sprzedaży energii elektrycznej. Ustalono, że kolejne spotkanie Zarządu Sekcji odbędzie się w marcu 2020 roku.

VI Posiedzenia Zarządu SEiP w kadencji 2018-2021 w dniu 02.10.2019 r.

VI posiedzenie zarządu odbyło się 2 października 2019 roku w siedzibie KIGEiT. Na posiedzeniu omówiono temat udzielania rekompensat w związku z zamrożeniem stawek sprzedaży energii elektrycznej – 7 października 2019 roku upływa termin składania wniosków, o wypłatę rekompensaty za okres I półrocza 2019 roku, do Zarządcy Rozliczeń S.A. Przewodniczący poinformował o planowanym na 09.10.2019 spotkaniu z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki Rafałem Gawinem. Ustalono, że kolejne spotkanie Zarządu Sekcji odbędzie się w grudniu 2019 roku.

V Posiedzenia Zarządu SEiP w kadencji 2018-2021 w dniu 15.05.2019 r.

V posiedzenie zarządu odbyło się 15 maja 2019 roku w siedzibie KIGEiT.  Na posiedzeniu omówiono zmiany w Ustawie o OZE i Ustawę o zmianie podatku akcyzowego. Omówiono także problemy jakie niesie za sobą brak Rozporządzenia ME w sprawie zasad udzielania rekompensat w związku z zamrożeniem stawek sprzedaży energii elektrycznej. Jednogłośnie przyjęto dwie nowe firmy (4vod i Polska Energia) do Sekcji . Ustalono termin zgromadzenia Członków Sekcji na 26 czerwca 2019 r.

IV Posiedzenia Zarządu SEiP w kadencji 2018-2021 w dniu 12.12.2018 r.

IV posiedzenie zarządu odbyło się 12 grudnia 2018 roku w siedzibie KIGEiT.  Na posiedzeniu dokonano przeglądu działań sekcji w roku 2018. Omówiono także propozycje działań na rok 2019. Wytypowano Przewidniczącego SEiP do prac w Zespole ds. Inteligentnego Opomiarowania powołanego przez Ministra Energii. Kolejne spotkanie odbędzie się w I kwartale 2019 roku.

III Posiedzenia Zarządu SEiP w kadencji 2018-2021 w dniu 10.10.2018 r.

III posiedzenie zarządu odbyło się 10 października 2018 roku w siedzibie KIGEiT. Na posiedzeniu omówiono zmiany w Polityce Energetycznej Państwa oraz dokonano przeglądu cenników taryfy G na rok 2019. Kolejne posiedzenie zaplanowano na 12 grudnia 2018, które ma być posiedzeniem otwartym dla wszystkich członków Sekcji.

II Posiedzenia Zarządu SEiP w kadencji 2018-2021 w dniu 12.09.2018 r.

II posiedzenie zarządu odbyło się 12 września 2018 roku w siedzibie KIGEiT. Na posiedzeniu dokonano przeglądu aktywności członków Sekcji, zadecydowano aby nie zwoływać Zadzwyczajnego Zgromadzenia Członków, które miało dokonać wyboru kandydatów do Rady Izby. Omówiono sytuację na hurtowym rynku energii i perspektywy na rok 2019. Omówiono również sprawę handlu Zielonymi Certyfikatami oraz zmiany cenników dla taryfy G. Kolejne posiedzenie zaplanowano na 10 października 2018 roku.

I Posiedzenia Zarządu SEiP w kadencji 2018-2021 w dniu 13.06.2018 r.

I posiedzenie odbyło się dnia 13 czerwca 2018 r. w siedzibie KIGEiT. Podczas posiedzenia omówiono sytuację na hurtowym rynku energii elektrycznej w roku 2018. Omówiono także status interwencji SEiP w URE, UOKiK i ME. Przedsyskutowano występujące na rynku działania obstrukcyjne i antykonkurencyjne na rynku energii i gazu. Kolejne posiedzenie planowane jest na 12 września 2018.