Sekcja Energii i Paliw KIGEiT (SEiP)

Sekcja Energii i Paliw Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (SEiP) powstała  10 lipca 2014 roku. Sekcję założyło 12 firm – członków KIGEiT. Członkami sekcji są przedsiębiorcy prowadzący działalność produkcyjną lub usługową na rynku energii elektrycznej, ciepła, paliw do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła oraz instrumentów pochodnych rynku energii. Do podstawowych zadań SEiP KIGEiT należy:

  • Wspieranie inicjatyw ustawodawczych i organizacyjnych zmierzających do uregulowania oraz wypracowania zasad funkcjonowania działalności na rynkach wymienionych powyżej.

  • Reprezentowanie i ochrona interesów członków Sekcji względem osób trzecich, w tym w szczególności wobec organów ustawodawczych i wykonawczych Rzeczypospolitej Polskiej jak i branżowych organizacji międzynarodowych, a także Unii Europejskiej.

  • Przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji.

Aktualności SEiP

Władze Sekcji

  1. Radosław Fotyga – Przewodniczący (NOVUM)
  2. Waldemar Gałkiewicz – Wiceprzewodniczący (GREEN)
  3. Damian Lindner  – Sekretarz (ENERGETYCZNE CENTRUM)

Członkostwo w Sekcji Energii i Paliw KIGEiT

Firma starająca się o członkostwo w Sekcji Energii i Paliw musi być członkiem Izby. Firma aby zostać członkiem Sekcji branżowej powinna zapoznać się z regulaminem sekcji  i po jego zaakceptowaniu wypełnić deklarację członkowską, którą po podpisaniu przez osoby upoważnione (do składania oświadczeń woli w imieniu firmy) składa do KIGEiT. Razem z deklaracją członkowską należy złożyć upoważnienie dla osoby, która będzie reprezentowała firmę w sekcji branżowej. Firma może należeć jednocześnie do kilku sekcji branżowych w KIGEiT.