Sekcja Energii i Paliw KIGEiT (SEiP)

Sekcja Energii i Paliw Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (SEiP) powstała  10 lipca 2014 roku. Sekcję założyło 12 firm – członków KIGEiT. Członkami sekcji są przedsiębiorcy prowadzący działalność produkcyjną lub usługową na rynku energii elektrycznej, ciepła, paliw do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła oraz instrumentów pochodnych rynku energii. Do podstawowych zadań SEiP KIGEiT należy:

 • Wspieranie inicjatyw ustawodawczych i organizacyjnych zmierzających do uregulowania oraz wypracowania zasad funkcjonowania działalności na rynkach wymienionych powyżej.

 • Reprezentowanie i ochrona interesów członków Sekcji względem osób trzecich, w tym w szczególności wobec organów ustawodawczych i wykonawczych Rzeczypospolitej Polskiej jak i branżowych organizacji międzynarodowych, a także Unii Europejskiej.

 • Przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji.

Aktualności SEiP

Władze Sekcji

 1. Radosław Fotyga – Przewodniczący (NOVUM)
 2. Waldemar Gałkiewicz – Wiceprzewodniczący (GREEN)
 3. Marek Dobies  – Sekretarz (POLSKA ENERGIA)

Członkowie Sekcji

 1. 4VOD
 2. DATA BRIDGE
 3. FLEX-TRADE
 4. GREEN
 5. MULTIMEDIA POLSKA
 6. NOVUM
 7. ONE
 8. POLSKA ENERGIA

CZŁONKOSTWO W SEKCJI ENERGII I PALIW KIGEiT

Firma starająca się o członkostwo w Sekcji Energii i Paliw musi być członkiem Izby. Firma aby zostać członkiem Sekcji branżowej powinna zapoznać się z regulaminem sekcji  i po jego zaakceptowaniu wypełnić deklarację członkowską, którą po podpisaniu przez osoby upoważnione (do składania oświadczeń woli w imieniu firmy) składa do KIGEiT. Razem z deklaracją członkowską należy złożyć upoważnienie dla osoby, która będzie reprezentowała firmę w sekcji branżowej. Firma może należeć jednocześnie do kilku sekcji branżowych w KIGEiT.

Posiedzenia Zarządu SEiP w kadencji 2021-2024

XII Posiedzenia Zarządu SEiP w kadencji 2021-2024 w dniu 24.05.2023 r.

XII posiedzenie zarządu odbyło się 24 maja 2023 roku w siedzibie KIGEiT. Na posiedzeniu zatwierdzono sprawozdanie z działalności sekcji za ostatnie 12 miesięcy. Krótko omówiono zmiany w prawie, odniesiono się do autopoprawki do Ustawy Prawo energetyczne i ustawy o odnawialnych źródłach energii (UC 74), która w ostatnich dniach została przekazana do prac w Sejmie. Ustalono również termin Zgromadzenia Członków 14.06.2023 r.

XI Posiedzenia Zarządu SEiP w kadencji 2021-2024 w dniu 25.05.2022 r.

XI posiedzenie zarządu odbyło się 25 maja 2022 roku w siedzibie KIGEiT. Na posiedzeniu zatwierdzono sprawozdanie z działalności sekcji za ostatnie 12 miesięcy. Poruszono temat aktualnych cen energii i ich powiązania z działaniem OZE i fotowoltaiki. Ustalono również termin Zgromadzenia Członków 14.06.2022 r.

Posiedzenia Zarządu SEiP w kadencji 2018-2021

X Posiedzenia Zarządu SEiP w kadencji 2018-2021 w dniu 20.05.2021 r.

X posiedzenie zarządu odbyło się 20 maja 2021 roku w postaci wideokonferencji. Na posiedzeniu zatwierdzono sprawozdanie z działalności sekcji za ostatnie 12 miesięcy. Omówiono zmiany do Ustawy zmieniającej Ustawę Prawo Energetyczne, który aktualnie jest po pracach w komisji senackiej, zwrócono uwagę na usunięcie zapisów szczegółowych w zakresie koncesjonowania, wprowadzenie kary pozbawienia wolności za prowadzenie działalności bez koncesji, konieczności wpłacania zabezpieczeń art. 24. Postanowiono, że po zapoznaniu na kolejnym spotkaniu zostaną bardziej szczegółowo omówione. Ustalono również termin Zgromadzenia Członków 16.06.2021 r.

IX Posiedzenia Zarządu SEiP w kadencji 2018-2021 w dniu 17.02.2021 r.

IX posiedzenie zarządu odbyło się 17 lutego 2021 roku w postaci wideokonferencji. Na posiedzeniu wysłuchano prezentacji dot. nowego projektu członka sekcji SEiP B. Charzyńskiego prezesa firmy DATA BRIDGE. Następnie omówiono planowane zmiany w prawie i ustalono konieczność opracowania pisma dot. zakazu zawierania umowy na dostawy energii poza siedzibą firmy. Ustalono, że termin kolejnego spotkanie Zarządu Sekcji zostanie ustalony w trybie obiegowym.

VIII Posiedzenia Zarządu SEiP w kadencji 2018-2021 w dniu 07.07.2020 r.

VIII wyjazdowe posiedzenie zarządu odbyło się 7 lipca 2020 roku. Na posiedzeniu zatwierdzono sprawozdanie z działalności sekcji za ostatnie 12 miesięcy. Omówiono sytuację na rynku obrotu energią ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń jakie niesie dla Spółek Obrotu zamrożenie rynku wynikające z COVID-19 i co za tym idzie zmienności, nieprzewidywalności cen energii na Giełdzie. Ustalono również termin Zgromadzenia Członków oraz kolejnego spotkania Zarządu Sekcji na 03.09.2020 r.

VII Posiedzenia Zarządu SEiP w kadencji 2018-2021 w dniu 15.01.2020 r.

VII posiedzenie zarządu odbyło się 15 stycznia 2020 roku w siedzibie Firmy NOVUM ul. Tadeusza Czackiego 7/9/11 w Warszawie. Na posiedzeniu podsumowano działania sekcji z minionego roku, do najważniejszych wydarzeń zaliczono prace zespołu ME ds. AMI, w których uczestniczy Przewodniczący Sekcji oraz spotkanie w URE. Następnie omówiono temat, poruszony na spotkaniu u Zarządcy Rozliczeń, udzielania rekompensat w związku z zamrożeniem stawek sprzedaży energii elektrycznej. Ustalono, że kolejne spotkanie Zarządu Sekcji odbędzie się w marcu 2020 roku.

VI Posiedzenia Zarządu SEiP w kadencji 2018-2021 w dniu 02.10.2019 r.

VI posiedzenie zarządu odbyło się 2 października 2019 roku w siedzibie KIGEiT. Na posiedzeniu omówiono temat udzielania rekompensat w związku z zamrożeniem stawek sprzedaży energii elektrycznej – 7 października 2019 roku upływa termin składania wniosków, o wypłatę rekompensaty za okres I półrocza 2019 roku, do Zarządcy Rozliczeń S.A. Przewodniczący poinformował o planowanym na 09.10.2019 spotkaniu z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki Rafałem Gawinem. Ustalono, że kolejne spotkanie Zarządu Sekcji odbędzie się w grudniu 2019 roku.

V Posiedzenia Zarządu SEiP w kadencji 2018-2021 w dniu 15.05.2019 r.

V posiedzenie zarządu odbyło się 15 maja 2019 roku w siedzibie KIGEiT.  Na posiedzeniu omówiono zmiany w Ustawie o OZE i Ustawę o zmianie podatku akcyzowego. Omówiono także problemy jakie niesie za sobą brak Rozporządzenia ME w sprawie zasad udzielania rekompensat w związku z zamrożeniem stawek sprzedaży energii elektrycznej. Jednogłośnie przyjęto dwie nowe firmy (4vod i Polska Energia) do Sekcji . Ustalono termin zgromadzenia Członków Sekcji na 26 czerwca 2019 r.

IV Posiedzenia Zarządu SEiP w kadencji 2018-2021 w dniu 12.12.2018 r.

IV posiedzenie zarządu odbyło się 12 grudnia 2018 roku w siedzibie KIGEiT.  Na posiedzeniu dokonano przeglądu działań sekcji w roku 2018. Omówiono także propozycje działań na rok 2019. Wytypowano Przewidniczącego SEiP do prac w Zespole ds. Inteligentnego Opomiarowania powołanego przez Ministra Energii. Kolejne spotkanie odbędzie się w I kwartale 2019 roku.

III Posiedzenia Zarządu SEiP w kadencji 2018-2021 w dniu 10.10.2018 r.

III posiedzenie zarządu odbyło się 10 października 2018 roku w siedzibie KIGEiT. Na posiedzeniu omówiono zmiany w Polityce Energetycznej Państwa oraz dokonano przeglądu cenników taryfy G na rok 2019. Kolejne posiedzenie zaplanowano na 12 grudnia 2018, które ma być posiedzeniem otwartym dla wszystkich członków Sekcji.

II Posiedzenia Zarządu SEiP w kadencji 2018-2021 w dniu 12.09.2018 r.

II posiedzenie zarządu odbyło się 12 września 2018 roku w siedzibie KIGEiT. Na posiedzeniu dokonano przeglądu aktywności członków Sekcji, zadecydowano aby nie zwoływać Zadzwyczajnego Zgromadzenia Członków, które miało dokonać wyboru kandydatów do Rady Izby. Omówiono sytuację na hurtowym rynku energii i perspektywy na rok 2019. Omówiono również sprawę handlu Zielonymi Certyfikatami oraz zmiany cenników dla taryfy G. Kolejne posiedzenie zaplanowano na 10 października 2018 roku.

I Posiedzenia Zarządu SEiP w kadencji 2018-2021 w dniu 13.06.2018 r.

I posiedzenie odbyło się dnia 13 czerwca 2018 r. w siedzibie KIGEiT. Podczas posiedzenia omówiono sytuację na hurtowym rynku energii elektrycznej w roku 2018. Omówiono także status interwencji SEiP w URE, UOKiK i ME. Przedsyskutowano występujące na rynku działania obstrukcyjne i antykonkurencyjne na rynku energii i gazu. Kolejne posiedzenie planowane jest na 12 września 2018.