Sekcja Inteligentnych Sieci - Smart Grids KIGEiT (SIS-SG)

Sekcja Inteligentnych Sieci – Smart Grids Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (SIS-SG) powstała 8 kwietnia 2011 roku.
Sekcję założyło 29 firm – członków KIGEiT. Członkami sekcji są pomioty prowadzące działalność badawczą, produkcyjną lub usługową w dziedzinie elektroniki, informatyki, teleinformatyki lub automatyki przemysłowej mającą zastosowanie w inteligentnych sieciach – Smart Grids. Do podstawowych zadań SIS-SG KIGEiT należy:

 • wspieranie inicjatyw ustawodawczych i organizacyjnych zmierzających do budowy energetyki rozproszonej i sieci inteligentnych z uwzględnieniem mikroźródeł poprzez zniesienie ograniczeń w zakresie instalacji kluczowych elementów inteligentnych sieci (Smart Grids), w szczególności sieci elektroenergetycznych, gazowych, ciepłowniczych i wodnych,
 • promocja nowoczesnych rozwiązań technicznych – w szczególności krajowych,
 • reprezentowanie i ochrona interesów członków sekcji względem osób trzecich, w tym w szczególności wobec organów ustawodawczych i wykonawczych Rzeczypospolitej Polskiej jak i branżowych organizacji międzynarodowych, a także Unii Europejskiej,
 • Przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji.

Główne zagadnienia, które są w obszarze zainteresowania SIS-SG to:

 • zmiana Prawa energetycznego,
 • uczestnictwo w transpozycji dyrektyw III pakietu energetycznego UE,
 • działania na rzecz rozwoju rynku produktów energetyki rozproszonej w Polsce,
 • integracja firm zainteresowanych wdrożeniem koncepcji Smart Grids w Polsce,
 • podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie roli ICT dla poprawy efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Do głównych problemów z jakimi spotykają się firmy z tej branży zaliczono:

 • Brak rozwiązań prawnych i organizacyjnych zachęcających do instalowania rozproszonych źródeł energii;
 • Niska świadomość społeczna znaczenia energetyki rozproszonej w redukcji zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych;
 • Rozproszenie inicjatyw w tym zakresie.

Powyższe problemy powodują, że rynek odnawialnych źródeł energii rozwija się bardzo powoli i chaotycznie. Izba dostrzegając krajowy potencjał sektora ICT oraz producentów urządzeń i podzespołów mających zastosowanie w inteligentnych sieciach energetycznych (ogniwa słoneczne, ogniwa paliwowe, wiatraki, automatyka sterująca itp.) podejmuje szeroko zakrojone działania na rzecz wdrożenia sieci inteligentnych (Smart Grids) w Polsce. Pracujemy nad przygotowaniem odpowiednich ram prawnych wynikających z implementacji III Pakietu energetycznego do krajowego systemu prawnego. Nowe Prawo energetyczne przede wszystkim powinno znieść wszystkie ograniczenia w zakresie instalacji kluczowych elementów sieci inteligentnej a w szczególności inteligentnych liczników i odnawialnych źródeł energii. Celem SIS-SG jest koordynacja działań podmiotów działających na rynku energetycznym w celu:

 • zapewnienia właściwego udziału branży ICT w budowie AMI (Advanced Measurement Infrastructure),
 • rozwijania produkcji krajowej na potrzeby Smart Grids (nowa polska specjalność produkcyjna w sektorze elektronicznym),
 • otwarcia rynku energetycznego dla nowych podmiotów, a zwłaszcza: producentów standardowego sprzętu i oprogramowania, operatorów nowych systemów teleinformatycznych, operatorów nowych usług i integratorów systemów.

Sekcja tworzy zespoły i grupy problemowe do rozwiązywania konkretnych zagadnień, które zarząd sekcji uzna za ważne dla swoich członków. Sekcja przygotowuje stanowiska dla Zarządu KIGEiT. Sekcja i jej grupy robocze przyjmują stanowiska kierując się specjalnym Regulaminem.


Co to jest Smart Grid?

Inteligentne sieci (tzw. smart grids) to sieci, które zarządzane będą przy wykorzystaniu nowoczesnych technik telekomunikacyjnych i informatycznych (ICT). Pozwolą zapewnić odpowiednią jakość dostaw dając z jednej strony odbiorcom informacje pozwalające na racjonalizację zużycia energii, a z drugiej strony – wyposażą operatorów systemów w potrzebne i aktualne dane, które umożliwią odpowiednie zabezpieczenie systemu.
Budowa inteligentnych sieci jest jedną z form wypełnienia wymagań wobec rynku – poprawia efektywność nie tylko finalnego wykorzystania energii, ale i efektywność całego sektora energetycznego. Smart grid wpływa na zwiększenie konkurencyjności gospodarki, minimalizuje zagrożenie awariami, dostosowuje sieć do oczekiwań odbiorców (w tym wymagań e-mobilności), a także stymuluje rozwój energetyki odnawialnej.

Aktualności SIS-SG

Władze Sekcji

 1. Paweł Pisarczyk – Przewodniczący (ATENDE INDUSTRIES)
 2. Piotr Derbis – Wiceprzewodniczący (LANDIS+GYR)
 3. Mariola Sawczuk – Wiceprzewodnicząca (MODUS)
 4. Ryszard Rybus – Wiceprzewodniczący (GLOBEMA)
 5. Jarosław Wojtulewicz – Sekretarz (APATOR)

CZŁONKOSTWO W SEKCJI INTELIGENTNYCH SIECI- SMART GRIDS

Firma starająca się o członkostwo w Sekcji musi być członkiem Izby. Aby firma mogła zostać członkiem Sekcji branżowej powinna zapoznać się z regulaminem sekcji i po jego zaakceptowaniu wypełnić deklarację członkowską, którą po podpisaniu przez osoby upoważnione (do składania oświadczeń woli w imieniu firmy) składa do KIGEiT. Razem z deklaracją członkowską należy złożyć upoważnienie dla osoby, która będzie reprezentowała firmę w sekcji branżowej. Firma może należeć jednocześnie do kilku sekcji branżowych.

Posiedzenia Zarządu SIS-SG w kadencji 2020-2023

VI Posiedzenie Zarządu SIS-SG w kadencji 2020-2023 w dniu 19.05.2023

VI posiedzenie zarządu odbyło się w dniu 19 maja 2023 roku w postaci wideokonferencji. Zarząd Sekcji opracował sprawozdanie z działalności Sekcji za okres kadencji i zatwierdził je do przedstawienia Zgromadzeniu Członków. Omówiono temat finansowania biuletynów Zagranicznego, Krajowego oraz Strony Internetowej Sekcji. Omówiono temat zbliżającego się końca kadencji Zarządu. Postanowniono zarekomendować Zgromadzeniu Członków podwyższenie składek dla Członków Sekcji ze względu na zakres planowanych prac i potrzebę ich finansowania. Ustalono, że w ramach promocji Sekcji Przewodniczący i Sekretarz Sekcji wystąpią na VIII Konferencji Warsztatowej „Niezawodność i Cyberbezpieczeństwo Infrastruktury Krytycznej i Przemysłowej – IT/OT”. Zarząd Sekcji przyjął do wiadomości rezygnację firmy z członkostwa w Sekcji. Omówiono także najnowszy opracowany przez sekcję atykuł promocyjny, który ukarze się w czerwcu na łamach czasopisma „Nowa Energia”.

V Posiedzenie Zarządu SIS-SG w kadencji 2020-2023 w dniu 06.06.2022 r

V posiedzenie zarządu odbyło się w dniu 6 czerwca 2022 roku w postaci wideokonferencji. Zarząd Sekcji omówił i zatwierdził sprawozdanie z działalności Sekcji za minione 12 miesięcy. Omówiono temat finansowania biuletynów Zagranicznego, Krajowego oraz Strony Internetowej Sekcji. Postanowniono zarekomendować Zgromadzeniu Członków zatrudnienie redaktora Strony. Omówiono działania dla MKiŚ związane z pracami nad Analizami. Następnie zarząd omówił wydatki na Fundusz Celowy. Omówiono rekomendowane cele na przyszły rok działania sekcji. Poruszono też temat Spółdzielni energetycznych, które wydają się być przyszłością polskiej energetyki.

IV Posiedzenie Zarządu SIS-SG w kadencji 2020-2023 w dniu 27.09.2021 r.

IV posiedzenie zarządu odbyło się w dniu 27 września 2021 roku w postaci wideokonferencji. Zarząd Sekcji przyjął do wiadomości rezygnację dwóch firm z członkostwa w Sekcji. Zarząd omówił prace prowadzone nad portalem Sekcji. Strona jest dostępna pod trzema adresami: smartgrid.org.plenergetykaobywatelska.org.plsmart-energy.org. Członkowie zarządu poruszyli temat klastrów energetycznych i współpracy w ramach tych klastrów i spółdzielni energetycznych.

Omówiono także stan prac nad dwiema analizami zamówionymi przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska:

 1. Analizą i opracowaniem raportu dotyczącego wytycznych komunikacji pomiędzy licznikiem zdalnego odczytu a infrastrukturą oraz bramą sieci domowej,
 2. Analizą i opracowaniem raportu zawierającego ramowe propozycje w zakresie tworzenia taryf dynamicznych dla różnych grup odbiorców oraz ew. innych zmian w systemie taryfowania w związku z wprowadzeniem inteligentnego opomiarowania oraz przygotowanie i przeprowadzenie prezentacji.

Oba dokumenty do końca miesiąca powinny być zakończone i przekazane do MKiŚ.

III Posiedzenie Zarządu SIS-SG w kadencji 2020-2021 w dniu 11.06.2021 r.

III posiedzenie zarządu odbyło się w dniu 11 czerwca 2021 roku w postaci wideokonferencji. Zarząd Sekcji omówił i zatwierdził sprawozdanie z działalności Sekcji za minione 12 miesięcy. Członkowie zarządu poruszyli temat współpracy w projekcie KlastER (czynne uczestnictwo w seminariach) oraz Ministerstwem Klimatu i Środowiska. Omówiono działania dla MKiŚ związane z pracami nad Analizami. Następnie zarząd omówił wydatki na Fundusz Celowy. Omówiono rekomendowane cele na przyszły rok działania sekcji.  Poruszono także temat aktualnie trwających konsultacji (konsultacje rozpoczęto 2 czerwca2021r.) zmian w Ustawach. Przewodniczący powiadomił również o nowym adresie pod którym można się zapoznawać ze stroną Sekcji: smart-energy.org

II Posiedzenie Zarządu SIS-SG w kadencji 2020-2022 w dniu 15.01.2021 r.

II otwarte posiedzenie zarządu odbyło się dnia 15 stycznia 2021 roku w postaci wideokonferencji. Zarząd Sekcji wraz z przybyłymi członkami SIS-SG wysłuchał prezentacji prezesa nowoprzyjętej firmy DATA BRIDGE B. Charzyńskiego na temat projektu. Następnie ustalono, że zarząd sekcji podpisze list popierający projekt. Omówiono zakres tematów jakie mają być poruszane na 13 Forum Gospodarczym TIME. Omówiono także Strony sekcji, z którymi można się zapoznać pod adresami: smartgrid.org.pl i energetykaobywatelska.org.pl. Przewodniczący poinformował o pracach prowadzonych w celu popierania działalności Spółdzielni energetycznych, omówiono także ofertę dla Ministerstwa Klimatu i Środowiska na analizy taryf dynamicznych oraz komunikację z licznikami.

I Posiedzenie Zarządu SIS-SG w kadencji 2020-2023 w dniu 04.06.2020 r.

I Posiedzenie Zarządu odbyło się w dniu 4 czerwca 2020 roku. Spotkanie odbyło się zdalnie. Na posiedzeniu odbyły się wybory prezydium Zarządu Sekcji. W wyniku uzgodnień skład prezydium zarządu SIS-SG przedstawia się następująco:

 1. Paweł Pisarczyk – Przewodniczący (ATENDE SOFTWARE)
 2. Jarosław Wojtulewicz– Sekretarz (APATOR)
 3. Piotr Derbis – Wiceprzewodniczący (LANDIS + GYR)
 4. Ryszard Rybus – Wiceprzewodniczący (GLOBEMA)
 5. Mariola Sawczuk – Wiceprzewodniczący (MODUS)

Posiedzenia Zarządu SIS-SG w kadencji 2017-2020

VII Posiedzenie Zarządu SIS-SG w kadencji 2017-2020 w dniach 09.04.2020 r. i 16.04.2020 r.

VII posiedzenie zarządu, ze względu na mnogość omawianych tematów, odbyło się w dniach 9 i 16 kwietnia 2020 roku. Spotkania odbywały się zdalnie. Zarząd Sekcji zatwierdził sprawozdanie z działalności Sekcji za lata 2017/2020. Członkowie zarządu poruszyli temat prac Zespołu ds. Transformacji Przemysłowej przy MR oraz Zespołu ds. wprowadzenia w Polsce inteligentnego opomiarowania przy Ministerstwie Energii. Panowie J. Wojtulewicz, P. Derbis i P. Pisarczyk nadal uczestniczą w pracach Grup Roboczych. Następnie zarząd zatwierdził wydatki na Fundusz Celowy. Omówiono rekomendowane cele na przyszły rok działania sekcji.  Rozpoczęto prace nad oficjalnym portalem sekcji (domeny: smartgrid.org.pl i energetykaobywatelska.org.pl).

VI Posiedzenie Zarządu SIS-SG w kadencji 2017-2020 w dniu 05.11.2019 r.

VI posiedzenie zarządu odbyło się dnia 5 listopada 2019 roku w siedzibie firmy Atende Software. Zarząd Sekcji oficjalnie przyjął firmę HADATAP do grona członków sekcji. Następnie dokonał przeglądu Umów na Fundusz Celowy i zgodnie z Regulaminem zatwierdził listę firm, których członkostwo w Sekcji ustało na skutek niestosowania zapisów Regulaminu. Omówiono zakres tematów jakie mają być poruszane na stronach finansowanych przez Sekcję: smartgrid.org.pl i energetykaobywatelska.org.pl. Strony mają być uruchomione na początku 2020 roku. Przewodniczący poinformował o pracach prowadzonych z Głównym Urzędem Miar.

V Posiedzenie Zarządu SIS-SG w kadencji 2017-2020 w dniu 31.05.2019 r.

V posiedzenie zarządu odbyło się dnia 31 maja 2019 roku w siedzibie firmy Atende Software. Zarząd Sekcji dokonał przeglądu uwag, które wpłynęły w związku z przygotowanym wcześniej planem pracy Sekcji. Następnie ustalono, priorytety prac na nadchodzący rok. Uzgodniono przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu zmian w Regulaminie sekcji, dotyczących wprowadzenia obowiązku finansowego wsparcia prac sekcji. Na koniec została podjęta uchwała o zwołaniu Zgromadzenia Członków na 17 czerwca 2019 roku.

IV Posiedzenie Zarządu SIS-SG w kadencji 2017-2020 w dniu 05.04.2019 r.

IV posiedzenie zarządu odbyło się dnia 5 kwietnia 2019 roku w siedzibie KIGEiT. Na posiedzeniu przedstawiono podsumowanie prac za okres 2018/2019 oraz przyjęto sprawozdanie z tych prac. Następnie odbyła się dyskusja nad planem pracy i celami, które SIS-SG chciałaby osiągnąć w kolejnym roku. Na koniec została podjęta uchwała o zwołaniu Zgromadzenia Członków na 13 maja 2019 roku.

III Posiedzenie Zarządu SIS-SG w kadencji 2017-2020 w dniu 24.09.2018 r.

III posiedzenie zarządu odbyło się dnia 24 września 2018 roku w siedzibie firmy Atende Software Sp. z o.o. Na posiedzeniu przedstawiono wyniki przeprowadzonej ankiety i ustalono, że priorytety działalności Sekcji w kolejnym roku to: działania na rzecz AMI, klastry OZE, nowe techniki komunikacyjne, AI i IoT.

II Posiedzenie Zarządu SIS-SG w kadencji 2017-2020 w dniu 30.03.2018 r.

II posiedzenie zarządu odbyło się dnia 30 marca 2018 roku w siedzibie firmy Atende Software. Na posiedzeniu dokonano przeglądu aktywności członków Sekcji, ustalono konieczność przeprowadzenia ankiety wewnątrz firm członków sekcji na temat planu działań na rok obrachunkowy 2018/2019.

I Posiedzenie Zarządu SIS-SG w kadencji 2017-2020 w dniu 21.04.2017 r.

I posiedzenie zarządu odbyło się dnia 21 kwietnia 2017 roku w siedzibie firmy Atende Software Sp. z o.o. Na posiedzeniu odbyły się wybory prezydium Zarządu Sekcji. W wyniku uzgodnień skład prezydium zarządu SIS-SG przedstawia się następująco:

 1. Paweł Pisarczyk – Przewodniczący (ATENDE SOFTWARE)
 2. Jarosław Wojtulewicz– Sekretarz (APATOR)
 3. Tomasz Borkowski – Wiceprzewodniczący (MIND MADE)
 4. Mariola Sawczuk – Wiceprzewodniczący (MODUS)
 5. Mariusz Zejdler – Wiceprzewodniczący (NORDISK POLSKA)