Sekcja Inteligentnych Sieci - Smart Grids KIGEiT (SIS-SG)

Sekcja Inteligentnych Sieci – Smart Grids Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (SIS-SG) powstała 8 kwietnia 2011 roku.
Sekcję założyło 29 firm – członków KIGEiT. Członkami sekcji są pomioty prowadzące działalność badawczą, produkcyjną lub usługową w dziedzinie elektroniki, informatyki, teleinformatyki lub automatyki przemysłowej mającą zastosowanie w inteligentnych sieciach – Smart Grids. Do podstawowych zadań SIS-SG KIGEiT należy:

 • wspieranie inicjatyw ustawodawczych i organizacyjnych zmierzających do budowy energetyki rozproszonej i sieci inteligentnych z uwzględnieniem mikroźródeł poprzez zniesienie ograniczeń w zakresie instalacji kluczowych elementów inteligentnych sieci (Smart Grids), w szczególności sieci elektroenergetycznych, gazowych, ciepłowniczych i wodnych,
 • promocja nowoczesnych rozwiązań technicznych – w szczególności krajowych,
 • reprezentowanie i ochrona interesów członków sekcji względem osób trzecich, w tym w szczególności wobec organów ustawodawczych i wykonawczych Rzeczypospolitej Polskiej jak i branżowych organizacji międzynarodowych, a także Unii Europejskiej,
 • Przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji.

Główne zagadnienia, które są w obszarze zainteresowania SIS-SG to:

 • zmiana Prawa energetycznego,
 • uczestnictwo w transpozycji dyrektyw III pakietu energetycznego UE,
 • działania na rzecz rozwoju rynku produktów energetyki rozproszonej w Polsce,
 • integracja firm zainteresowanych wdrożeniem koncepcji Smart Grids w Polsce,
 • podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie roli ICT dla poprawy efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Do głównych problemów z jakimi spotykają się firmy z tej branży zaliczono:

 • Brak rozwiązań prawnych i organizacyjnych zachęcających do instalowania rozproszonych źródeł energii;
 • Niska świadomość społeczna znaczenia energetyki rozproszonej w redukcji zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych;
 • Rozproszenie inicjatyw w tym zakresie.

Powyższe problemy powodują, że rynek odnawialnych źródeł energii rozwija się bardzo powoli i chaotycznie. Izba dostrzegając krajowy potencjał sektora ICT oraz producentów urządzeń i podzespołów mających zastosowanie w inteligentnych sieciach energetycznych (ogniwa słoneczne, ogniwa paliwowe, wiatraki, automatyka sterująca itp.) podejmuje szeroko zakrojone działania na rzecz wdrożenia sieci inteligentnych (Smart Grids) w Polsce. Pracujemy nad przygotowaniem odpowiednich ram prawnych wynikających z implementacji III Pakietu energetycznego do krajowego systemu prawnego. Nowe Prawo energetyczne przede wszystkim powinno znieść wszystkie ograniczenia w zakresie instalacji kluczowych elementów sieci inteligentnej a w szczególności inteligentnych liczników i odnawialnych źródeł energii. Celem SIS-SG jest koordynacja działań podmiotów działających na rynku energetycznym w celu:

 • zapewnienia właściwego udziału branży ICT w budowie AMI (Advanced Measurement Infrastructure),
 • rozwijania produkcji krajowej na potrzeby Smart Grids (nowa polska specjalność produkcyjna w sektorze elektronicznym),
 • otwarcia rynku energetycznego dla nowych podmiotów, a zwłaszcza: producentów standardowego sprzętu i oprogramowania, operatorów nowych systemów teleinformatycznych, operatorów nowych usług i integratorów systemów.

Sekcja tworzy zespoły i grupy problemowe do rozwiązywania konkretnych zagadnień, które zarząd sekcji uzna za ważne dla swoich członków. Sekcja przygotowuje stanowiska dla Zarządu KIGEiT. Sekcja i jej grupy robocze przyjmują stanowiska kierując się specjalnym Regulaminem.


Co to jest Smart Grid?

Inteligentne sieci (tzw. smart grids) to sieci, które zarządzane będą przy wykorzystaniu nowoczesnych technik telekomunikacyjnych i informatycznych (ICT). Pozwolą zapewnić odpowiednią jakość dostaw dając z jednej strony odbiorcom informacje pozwalające na racjonalizację zużycia energii, a z drugiej strony – wyposażą operatorów systemów w potrzebne i aktualne dane, które umożliwią odpowiednie zabezpieczenie systemu.
Budowa inteligentnych sieci jest jedną z form wypełnienia wymagań wobec rynku – poprawia efektywność nie tylko finalnego wykorzystania energii, ale i efektywność całego sektora energetycznego. Smart grid wpływa na zwiększenie konkurencyjności gospodarki, minimalizuje zagrożenie awariami, dostosowuje sieć do oczekiwań odbiorców (w tym wymagań e-mobilności), a także stymuluje rozwój energetyki odnawialnej.

Aktualności SIS-SG

Władze Sekcji

 • Paweł Pisarczyk – Przewodniczący (ATENDE INDUSTRIES)
 • Piotr Derbis – Wiceprzewodniczący (LANDIS+GYR)
 • Mariola Sawczuk – Wiceprzewodnicząca (MODUS)
 • Ryszard Rybus – Wiceprzewodniczący (GLOBEMA)
 • Jarosław Wojtulewicz – Sekretarz (APATOR)

Członkowie Sekcji

CZŁONKOSTWO W SEKCJI INTELIGENTNYCH SIECI- SMART GRIDS

Firma starająca się o członkostwo w Sekcji musi być członkiem Izby. Aby firma mogła zostać członkiem Sekcji branżowej powinna zapoznać się z regulaminem sekcji i po jego zaakceptowaniu wypełnić deklarację członkowską, którą po podpisaniu przez osoby upoważnione (do składania oświadczeń woli w imieniu firmy) składa do KIGEiT. Razem z deklaracją członkowską należy złożyć upoważnienie dla osoby, która będzie reprezentowała firmę w sekcji branżowej. Firma może należeć jednocześnie do kilku sekcji branżowych.

Posiedzenia Zarządu SIS-SG w kadencji 2020-2023

I Posiedzenie Zarządu SIS-SG w kadencji 2020-2023 w dniu 04.06.2020 r.

I Posiedzenie Zarządu odbyło się w dniu 4 czerwca 2020 roku. Spotkanie odbyło się zdalnie. Na posiedzeniu odbyły się wybory prezydium Zarządu Sekcji. W wyniku uzgodnień skład prezydium zarządu SIS-SG przedstawia się następująco:

 1. Paweł Pisarczyk – Przewodniczący (ATENDE SOFTWARE)
 2. Jarosław Wojtulewicz– Sekretarz (APATOR)
 3. Piotr Derbis – Wiceprzewodniczący (LANDIS + GYR)
 4. Ryszard Rybus – Wiceprzewodniczący (GLOBEMA)
 5. Mariola Sawczuk – Wiceprzewodniczący (MODUS)

Posiedzenia Zarządu SIS-SG w kadencji 2017-2020

VII Posiedzenie Zarządu SIS-SG w kadencji 2017-2020 w dniach 09.04.2020 r. i 16.04.2020 r.

VII posiedzenie zarządu, ze względu na mnogość omawianych tematów, odbyło się w dniach 9 i 16 kwietnia 2020 roku. Spotkania odbywały się zdalnie. Zarząd Sekcji zatwierdził sprawozdanie z działalności Sekcji za lata 2017/2020. Członkowie zarządu poruszyli temat prac Zespołu ds. Transformacji Przemysłowej przy MR oraz Zespołu ds. wprowadzenia w Polsce inteligentnego opomiarowania przy Ministerstwie Energii. Panowie J. Wojtulewicz, P. Derbis i P. Pisarczyk nadal uczestniczą w pracach Grup Roboczych. Następnie zarząd zatwierdził wydatki na Fundusz Celowy. Omówiono rekomendowane cele na przyszły rok działania sekcji.  Rozpoczęto prace nad oficjalnym portalem sekcji (domeny: smartgrid.org.pl i energetykaobywatelska.org.pl).

VI Posiedzenie Zarządu SIS-SG w kadencji 2017-2020 w dniu 05.11.2019 r.

VI posiedzenie zarządu odbyło się dnia 5 listopada 2019 roku w siedzibie firmy Atende Software. Zarząd Sekcji oficjalnie przyjął firmę HADATAP do grona członków sekcji. Następnie dokonał przeglądu Umów na Fundusz Celowy i zgodnie z Regulaminem zatwierdził listę firm, których członkostwo w Sekcji ustało na skutek niestosowania zapisów Regulaminu. Omówiono zakres tematów jakie mają być poruszane na stronach finansowanych przez Sekcję: smartgrid.org.pl i energetykaobywatelska.org.pl. Strony mają być uruchomione na początku 2020 roku. Przewodniczący poinformował o pracach prowadzonych z Głównym Urzędem Miar.

V Posiedzenie Zarządu SIS-SG w kadencji 2017-2020 w dniu 31.05.2019 r.

V posiedzenie zarządu odbyło się dnia 31 maja 2019 roku w siedzibie firmy Atende Software. Zarząd Sekcji dokonał przeglądu uwag, które wpłynęły w związku z przygotowanym wcześniej planem pracy Sekcji. Następnie ustalono, priorytety prac na nadchodzący rok. Uzgodniono przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu zmian w Regulaminie sekcji, dotyczących wprowadzenia obowiązku finansowego wsparcia prac sekcji. Na koniec została podjęta uchwała o zwołaniu Zgromadzenia Członków na 17 czerwca 2019 roku.

IV Posiedzenie Zarządu SIS-SG w kadencji 2017-2020 w dniu 05.04.2019 r.

IV posiedzenie zarządu odbyło się dnia 5 kwietnia 2019 roku w siedzibie KIGEiT. Na posiedzeniu przedstawiono podsumowanie prac za okres 2018/2019 oraz przyjęto sprawozdanie z tych prac. Następnie odbyła się dyskusja nad planem pracy i celami, które SIS-SG chciałaby osiągnąć w kolejnym roku. Na koniec została podjęta uchwała o zwołaniu Zgromadzenia Członków na 13 maja 2019 roku.

III Posiedzenie Zarządu SIS-SG w kadencji 2017-2020 w dniu 24.09.2018 r.

III posiedzenie zarządu odbyło się dnia 24 września 2018 roku w siedzibie firmy Atende Software Sp. z o.o. Na posiedzeniu przedstawiono wyniki przeprowadzonej ankiety i ustalono, że priorytety działalności Sekcji w kolejnym roku to: działania na rzecz AMI, klastry OZE, nowe techniki komunikacyjne, AI i IoT.

II Posiedzenie Zarządu SIS-SG w kadencji 2017-2020 w dniu 30.03.2018 r.

II posiedzenie zarządu odbyło się dnia 30 marca 2018 roku w siedzibie firmy Atende Software. Na posiedzeniu dokonano przeglądu aktywności członków Sekcji, ustalono konieczność przeprowadzenia ankiety wewnątrz firm członków sekcji na temat planu działań na rok obrachunkowy 2018/2019.

I Posiedzenie Zarządu SIS-SG w kadencji 2017-2020 w dniu 21.04.2017 r.

I posiedzenie zarządu odbyło się dnia 21 kwietnia 2017 roku w siedzibie firmy Atende Software Sp. z o.o. Na posiedzeniu odbyły się wybory prezydium Zarządu Sekcji. W wyniku uzgodnień skład prezydium zarządu SIS-SG przedstawia się następująco:

 1. Paweł Pisarczyk – Przewodniczący (ATENDE SOFTWARE)
 2. Jarosław Wojtulewicz– Sekretarz (APATOR)
 3. Tomasz Borkowski – Wiceprzewodniczący (MIND MADE)
 4. Mariola Sawczuk – Wiceprzewodniczący (MODUS)
 5. Mariusz Zejdler – Wiceprzewodniczący (NORDISK POLSKA)