Kadencja 2006-2009

Rada:
Bogdan ROGALA — Przewodniczący
Marek WOŚKO — Wiceprzewodniczący
Aneta CIELEBĄK — członek
Wiesław CIEPLIŃSKI — członek
Wojciech GAWĘDA — członek
Krzysztof GAŁANDZIUK — rezygnacja 21.04.2008 r.
Andrzej GOŁYGA — członek
Dariusz JARZYNA — członek
Zbigniew KĄDZIELSKI — członek
Zbigniew KOZICKI — członek
Janusz MICHNIOWSKI — członek
Piotr MIROSŁAW — członek
Anna Katarzyna NIETYKSZA — członek
Jacek NIEWĘGŁOWSKI — członek
Piotr NOWAKOWSKI — członek
Andrzej OSTROWSKI — członek
Andrzej ROGOWSKI — członek
Sławomir ROTTER — członek
Jakub SAGAN — rezygnacja 13.11.2008 r.
Piotr SIEMION — rezygnacja 12.112008 r.
Maciej SREBRO — członek
Zbigniew STANASIUK — członek
Piotr STANISZEWSKI — członek
Dariusz WOŹNIAK — członek
Andrzej ZARĘBSKI — członek
Zarząd:
Stefan Kamiński — Prezes
Jarosław Tworóg — Wiceprezes
Jerzy Biernat — członek
Nina Brynczak — członek
Krzysztof Chełpiński — członek
Eugeniusz Gaca — członek
Józef Gromek — członek
Agnieszka Sieg-Trafalska — członek
Komisja Rewizyjna:
Danuta Nowaczyk — Przewodnicząca
Tomasz Ciesielski — Wiceprzewodniczący
Grzegorz Koprowski — członek
Paweł Stelmaszczyk — członek
Mariusz Zejdler — członek
Komisja Rozjemcza:
Zdzisław Kleszcz — Przewodniczący
Robert Uklański — Wiceprzewodniczący
Maciej Pabisiak — członek
Piotr Terlecki — członek
Jacek Silski — rezygnacja 9.05.2008 r.

WALNE ZGROMADZENIA CZŁONKÓW IZBY


Zwyczajne Walne Zgromadzenie KIGEiT 2009

Dnia 16 czerwca 2009 roku odbyło się w Centrum Konferencyjno-Kongresowym PWS-BiA w Warszawie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby, które po wysłuchaniu sprawozdań organów wybieralnych przyjęło sprawozdanie finansowe wraz z bilansem i rachunkiem zysków i strat oraz udzieliło absolutorium Zarządowi za 2008 r. Zgromadzenie przeznaczyło cały wypracowany zysk na cele statutowe Izby.


Zwyczajne Walne Zgromadzenie KIGEiT 2008

Dnia 19 czerwca 2008 roku odbyło się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym IRB przy Fundacji Centrum Prywatyzacji w Serocku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby, które po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Komisji Statutowo-Regulaminowej w głosowaniu jawnym wprowadziło zmiany w statucie, ordynacji i regulaminie WZ KIGEiT oraz zatwierdziło zmiany w regulaminach Rady, Komisji Rewizyjnej i Rozjemczej. Zgromadzenie przyjęło również sprawozdanie finansowe wraz z bilansem i rachunkiem zysków i strat oraz udzieliło absolutorium Zarządowi za 2007 r. Zgromadzenie przeznaczyło cały wypracowany zysk na cele statutowe Izby.


Zwyczajne Walne Zgromadzenie KIGEiT 2007

Dnia 20 czerwca 2007 roku odbyło się w Warszawie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby, które w głosowaniu jawnym zatwierdziło regulaminy Rady, Komisji Rewizyjnej i Rozjemczej, udzieliło absolutorium Zarządowi poprzedniej kadencji oraz przyjęło całe sprawozdanie finansowe wraz z bilansem i rachunkiem zysków i strat. Zgromadzenie przeznaczyło cały wypracowany zysk na cele statutowe Izby. Ponadto ZWZ powołało Komisję Statutowo-Regulaminową, która ma przejrzeć pod kątem spójności i kompletności regulaminy i statut.


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KIGEiT 2006

Dnia 25 listopada 2006 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby, które wybrało nowe Organy Izby na lata 2006-2009. W głosowaniu tajnym wybrano: Radę, Komisję Rewizyjną i Rozjemczą. Prezes Zarządu został wybrany bezpośrednio przez Walne Zgromadzenie, natomiast pozostałych członków Zarządu wybrała Rada Izby spośród kandydatów przedstawionych przez Prezesa.
Prezydia wybieralnych Organów Izby w kadencji 2006-2009 przedstawiają się następująco:
Prezes Zarządu — Stefan Kamiński.
Wiceprezes Zarządu — Jarosław Tworóg.
Przewodniczący Rady Izby — Bogdan Rogala.
Wiceprzewodniczący Rady Izby — Marek A. Wośko.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej — Danuta Nowaczyk.
Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej — Tomasz Ciesielski.
Przewodniczący Komisji Rozjemczej — Zdzisław Kleszcz.
Wiceprzewodniczący Komisji Rozjemczej — Robert Uklański.


Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Izby rozstrzygającą o wszystkich sprawach należących do zakresu jej działania, wynikających z realizacji celów statutowych.

Członkowie Izby uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu poprzez osoby fizyczne będące ich reprezentantami lub pełnomocnikami.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku, nie później jednak niż 30 czerwca.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 • uchwalanie wieloletnich kierunków i programów działania Izby oraz ocena ich realizacji;
 • wybór i odwołanie w głosowaniu tajnym członków Rady, Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozjemczej;
 • wybór i odwołanie w głosowaniu tajnym Prezesa Zarządu Izby;
 • udzielanie absolutorium Radzie i Zarządowi Izby na wniosek Komisji Rewizyjnej;
 • zatwierdzanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozjemczej;
 • uchwalanie Statutu i jego zmian;
 • rozpatrywanie odwołań od decyzji innych organów Izby, w przypadkach wskazanych w Statucie;
 • podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

RADA IZBY – ARCHIWUM 2006-2009


IX posiedzenie Rady Izby.

IX posiedzenie Rady Izby odbyło się dnia 15 czerwca 2009 r. w Centrum Konferencyjno-Kongresowym PWS-BiA w Warszawie. Rada zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Zarządu, sekcji i komitetów za 2008 r. i przyjęła uchwałę potwierdzającą wykonanie przez Zarząd zadań zapisanych w Uchwale nr 3 Rady. Rada upoważniła Prezydium do złożenia Walnemu Zgromadzeniu KIGEiT sprawozdania wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi Izby za 2008 rok


VIII posiedzenie Rady Izby

VIII posiedzenie Rady Izby odbyło się dnia 29 kwietnia 2009 r. w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie. Rada przyjęła bilans KIGEiT na 31.12.2008 r. oraz rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. Rada przeznaczyła cały wypracowany zysk na cele statutowe KIGEiT. Kolejne posiedzenie zaplanowano na 15 czerwca 2009 r. w przeddzień ZWZ KIGEiT 2009.


VII posiedzenie Rady Izby

VII posiedzenie Rady Izby odbyło się dnia 10 grudnia 2008 r. w Hotelu Hilton w Warszawie. Rada przyjęła rezygnację Jakuba Sagana i Piotra Siemiona z członkostwa w Radzie, przyjęła plan działania Izby i budżet na 2009 rok oraz zatwierdziła plan działania Zarządu Izby na 2009 r. Zebrani zostali zapoznani z planami Zarządu w zakresie organizacji konferencji i seminariów w pierwszym półroczu 2009 r. Kolejne posiedzenie zaplanowano na 29 kwietnia 2009 r.


VI posiedzenie Rady Izby

VI posiedzenie Rady Izby odbyło się dnia 18 czerwca 2008 r. w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym IRB przy Fundacji Centrum Prywatyzacji w Serocku. Rada przyjęła rezygnację Krzysztofa Gałandziuka z członkostwa w Radzie, zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Zarządu, sekcji i komitetów za 2007 r. i przyjęła uchwałę potwierdzającą wykonanie przez Zarząd zadań zapisanych w Uchwale nr 6 Rady.Rada upoważniła Prezydium do złożenia Walnemu Zgromadzeniu KIGEiT sprawozdania wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi Izby za 2007 rok. Kolejne posiedzenie zaplanowano na 3 grudnia 2008 r.


V posiedzenie Rady Izby

V posiedzenie Rady Izby odbyło się dnia 29 kwietnia 2008 r. w Hotelu Mrówka w Warszawie-Powsinie. Na wstępie Przewodniczący Rady i Prezes Zarządu Izby dokonali uroczystego wręczenia dyplomu „Zasłużony dla KIGEiT w ostatnim 15-leciu” profesorowi Wiesławowi Czyżowiczowi, który nie mógł jej odebrać podczas styczniowej Gali. Następnie Rada przyjęła bilans KIGEiT na 31.12.2007 r. oraz rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. Rada przeznaczyła cały wypracowany zysk na cele statutowe KIGEiT. Ponadto Rada zapoznała się ze sprawozdaniem Komisji Statutowo-Regulaminowej i przyjęła uchwałę wprowadzającą zmiany w swoim regulaminie sugerowane przez Komisję oraz zatwierdziła podobne zmiany w Regulaminie Zarządu. W sprawach różnych zebrani zapoznali się z podsumowaniem uroczystych obchodów 15-lecia KIGEiT oraz wysłuchali prelekcji Przewodniczącego KOS na temat KRESI. Kolejne posiedzenie zaplanowano na 18 czerwca 2008 r. w przeddzień ZWZ KIGEiT 2008.


IV posiedzenie Rady Izby

IV posiedzenie Rady Izby odbyło się dnia 5 grudnia 2007 r. w siedzibie Instytutu Łączności w Warszawie-Miedzeszynie. Rada przyjęła plan działania Izby i budżet na 2008 rok oraz zatwierdziła plan działania Zarządu Izby na 2008 r. Ponadto Rada rozpatrzyła 3 odwołania od decyzji Zarządu o wykreśleniu z listy członków Izby z powodu zaległości w opłacaniu składek członkowskich. W sprawach różnych zebrani zapoznali się ze stanem przygotowań do uroczystych obchodów 15-lecia KIGEiT oraz wysłuchali prelekcji na temat funduszów UE dostępnych w latach 2007-2013. Kolejne posiedzenie zaplanowano na 29 kwietnia 2008 r.


III posiedzenie Rady Izby

III posiedzenie Rady Izby odbyło się dnia 19 czerwca 2007 r. w Warszawie. Rada przyjęła bilans KIGEiT na 31.12.2006 r. oraz rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. Rada przeznaczyła cały wypracowany zysk na cele statutowe KIGEiT. Kolejne posiedzenie zaplanowano na 5 grudnia 2007 r.


II posiedzenie Rady Izby

II posiedzenie Rady Izby odbyło się dnia 18 stycznia 2007 r. w siedzibie firmy Philips Polska Sp. z o.o. w Warszawie. Rada przyjęła swój regulamin pracy, zatwierdziła regulamin pracy Zarządu, przyjęła program działania Izby na 2007 rok, zatwierdziła plan działania Zarządu na 2007 rok i zatwierdziła budżet Izby na 2007 rok.


I posiedzenie Rady Izby

I posiedzenie Rady Izby odbyło się dnia 25 listopada 2006 r. w przerwie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków KIGEiT, bezpośrednio po zakończeniu wyborów. Zgodnie ze Statutem przedmiotem I posiedzenia Rady były wybory Prezydium Rady (Przewodniczący i Wiceprzewodniczący) oraz Zarządu Izby.


Członkowie Rady Izby

Zgodnie z Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KIGEiT z dnia 25 listopada 2006 r. w kadencji 2006-2009 Rada liczy 25 członków


Rada Izby

Rada jest najwyższą władzą Izby pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami. Do jej kompetencji należy:

 • wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia;
 • ustalanie rocznych programów działania Izby;
 • uchwalanie rocznego budżetu Izby oraz dokonywanie zmian w budżecie w trakcie roku, jeśli będą tego wymagały potrzeby Izby;
 • zatwierdzanie i nadzór nad realizacją planów działania Zarządu;
 • zatwierdzanie bilansu, rachunku zysków i strat i innych składników rocznego sprawozdania finansowego Izby;
 • podejmowanie, na wniosek Zarządu, uchwał w sprawie podjęcia, prowadzenia oraz zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez Izbę;
 • podejmowanie, na wniosek Zarządu, decyzji w sprawach przystępowania do istniejących lub tworzonych z udziałem Izby spółek, spółdzielni, fundacji i innych organizacji, w tym gospodarczych i społecznych;
 • podejmowanie, na wniosek Zarządu, decyzji w sprawach zbycia i nabycia nieruchomości;
 • uchwalanie stanowiska Izby w sprawach ważnych dla działalności gospodarczej Członków Izby,
 • podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia Oddziałów Izby;
 • podejmowanie decyzji o wstąpieniu lub wystąpieniu Izby do organizacji krajowych lub zagranicznych;
 • rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Izby z prawem skierowania ich do rozpatrzenia przez Komisję Rozjemczą;
 • ustalanie zasad wynagradzania Prezesa i Wiceprezesa;
 • nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z Prezesem i Wiceprezesem na podstawie umowy o pracę;
 • występowanie do Walnego Zgromadzenia o rozwiązanie Izby;
 • podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych niniejszym statutem do kompetencji Rady.

Ponadto Rada ma prawo na równi z Walnym Zgromadzeniem do ustalania wysokości składki celowej, jej przeznaczenia, zakresu obowiązywania oraz terminu i trybu jej uiszczenia.

ZARZĄD IZBY – LATA 2006-2009


XVIII posiedzenie Zarządu Izby.

XVIII posiedzenie Zarządu Izby odbyło się dnia 12 października 2009 r. w Warszawie. Zarząd podjął uchwałę o zwołaniu na dzień 17 listopada Nadzwyczajnego Zgromadzenia KIGEiT poświęconego wyborom organów na kadencję 2009-12 i drugą uchwałę o powołaniu Komitetu Polityki Przemysłowej.


XVII posiedzenie Zarządu Izby.

XVII posiedzenie Zarządu Izby odbyło się dnia 7 września 2009 r. w Warszawie. Zarząd podjął uchwałę o objęciu patronatem konferencji „Jak zbudować Contact Center i uniknąć większości błędów ” i o podjęciu współpracy z wydawnictwem Presspublika nad serwicem internetowym poświęconym rynkowi telekomunikacyjnemu. Zarząd zaakceptował treść apelu do członków Izby o uczestnictwo w wyborach organów wybieralnych na nową kadencję. Przewodniczący sekcji branżowych i komitetów podzielili się informacjami z prowadzonej działalności. Następne posiedzenie zaplanowano na 12 października 2009 r. w Warszawie.


XVI posiedzenie Zarządu Izby.

XVI posiedzenie Zarządu Izby odbyło się dnia 11 maja 2009 r. w Warszawie. Zarząd podjął uchwałę o objęciu patronatem konferencji „Wyzwania i bariery polskich eksporterów teleinformatycznych” , o przyjęciu do Izby firmy WorldIXI Polska S.A., o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności w 2008 r. oraz o zwołaniu ZWZ KIGEiT 2009 dnia 16 czerwca 2009 r. Przewodniczący sekcji branżowych i komitetów podzielili się informacjami z prowadzonej działalności. Następne posiedzenie zaplanowano na 7 września 2009 r. w Warszawie.


XV posiedzenie Zarządu Izby.

XV posiedzenie Zarządu Izby odbyło się dnia 23 lutego 2009 r. w Warszawie. Zarząd podjął uchwałę o objęciu patronatem III edycji kongresu „Telekomunikacja i Media 2009” i o przyjęciu do Izby firmy TeleKontakt24 sp. z o.o. Przewodniczący sekcji branżowych i komitetów podzielili się informacjami z prowadzonej działalności.

Następne posiedzenie zaplanowano na 4 kwietnia 2009 r. w Mikołajkach.


XIV posiedzenie Zarządu Izby.

XIV posiedzenie Zarządu Izby odbyło się dnia 22 grudnia 2008 r. w Warszawie. Zarząd podjął uchwałę o objęciu patronatem IX Sympozjum Świata Telekomunikacji. Omówiono rezultaty VII posiedzenia Rady 10 grudnia. Przewodniczący sekcji branżowych podzielili się informacjami z prowadzonej działalności.

Następne posiedzenie zaplanowano na 23 lutego 2009 r.


XIII posiedzenie Zarządu Izby.

XIII posiedzenie Zarządu Izby odbyło się dnia 17 listopada 2008 r. w Warszawie. Zarząd omówił i zatwierdził projekty planów działania Izby i Zarządu oraz projekt budżetu na przyszły rok oraz omówił tematykę VII posiedzenia Rady Izby. Przewodniczący sekcji branżowych podzielili się informacjami z prowadzonej działalności.

Następne posiedzenie zaplanowano na 21 grudnia 2008 r.


XII posiedzenie Zarządu Izby.

XII posiedzenie Zarządu Izby odbyło się dnia 15 września 2008 r. w Warszawie. Zarząd podjął uchwałę o objęciu patronatem Konferencji „Infrastruktura i systemy optotelekomunikacyjne – doświadczenia, rozwiązania, innowacje”. Omówiono tematykę VII posiedzenia Rady 3 grudnia. Została przejrzana i zaktualizowana lista priorytetów dla EICTA. Przewodniczący komitetów i sekcji branżowych podzielili się informacjami z prowadzonej działalności.

Następne posiedzenie zaplanowano na 17 listopada 2008 r.


XI posiedzenie Zarządu Izby.

XI posiedzenie Zarządu Izby odbyło się dnia 12 maja 2008 r. w Warszawie. Zarząd podjął uchwały: (1) o utworzeniu Sekcji Operatorów Kablowych KIGEiT, (2) o objęciu patronatem Konferencji „Systemy informatyczne EURO 2012”, (3) o zwołaniu 19 czerwca ZWZ KIGEiT. Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2007 r. zostanie przyjęte w trybie obiegowym. Omówiono tematykę konferencji środowiskowej 18 czerwca. Przewodniczący komitetów i sekcji branżowych podzielili się informacjami z prowadzonej działalności.

Następne posiedzenie zaplanowano na 15 września 2008 r.


X posiedzenie Zarządu Izby.

X posiedzenie Zarządu Izby odbyło się dnia 7 kwietnia 2008 r. w Warszawie. Zarząd podjął uchwały: (1) o przyjęciu firmy PSN sp. z o.o. w poczet członków KIGEiT, (2) o wykreśleniu firm AGITOR i STOKROTEK z listy członków KIGEiT, (3) o przyjęciu bilansu i rachunku wyników Izby za 2007 rok, (4) o rozliczeniu funduszu celowego obchodów 15-lecia powstania Izby. Omówiono tematykę V posiedzenia Rady. Przewodniczący komitetów i sekcji branżowych podzielili się informacjami z prowadzonej działalności.

Następne posiedzenie zaplanowano na 12 maja 2008 r.


IX posiedzenie Zarządu Izby.

IX posiedzenie Zarządu Izby odbyło się dnia 3 marca 2008 r. w Warszawie. Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniem Komisji Statutowo-Regulaminowej, podjął uchwałę o zmianach w swoim regulaminie pracy i wysłuchał sprawozdania Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego obchodów 15-lecia powstania Izby. W zwiazku z niezakończonymi rozliczeniami, Zarząd postanowił podjąć uchwałę o zamknięciu i rozliczeniu funduszu celowego obchodów 15-lecia powstania Izby w trybie obiegowym. Przewodniczący komitetów i sekcji branżowych podzielili się informacjami z prowadzonej działalności.

Następne posiedzenie zaplanowano na 7 kwietnia 2008 r.


VIII posiedzenie Zarządu Izby.

VIII posiedzenie Zarządu Izby odbyło się dnia 19 grudnia 2007 r. w Warszawie. Zarząd podjął uchwałę o przyjęciu firmy Technisat Digital i TPV Displays Polska w poczet członków KIGEiT, wysłuchał relacji Prezesa z IV posiedzenia Rady i sprawozdania Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego obchodów 15-lecia powstania Izby.

Następne posiedzenie zaplanowano na 25 lutego 2008 r.


VII posiedzenie Zarządu Izby.

VII posiedzenie Zarządu Izby odbyło się dnia 19 listopada 2007 r. w siedzibie Izby w Warszawie. Zebrani omówili projekty planów działania Izby i Zarządu oraz projekt budżetu na przyszły rok, wysłuchał sprawozdania Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego obchodów 15-lecia powstania Izby oraz omówił tematykę IV posiedzenia Rady Izby. Przewodniczący komitetów i sekcji branżowych podzielili się informacjami z prowadzonej działalności. Z powodu braku kworum uchwały będą głosowane w trybie obiegowym.

Następne posiedzenie zaplanowano na 19 grudnia 2007 r.


VI posiedzenie Zarządu Izby.

VI posiedzenie Zarządu Izby odbyło się dnia 17 września 2007 r. w siedzibie Izby w Warszawie. Zarząd przyjął uchwałę w sprawach członkowskich, powołał do życia Komitet Organizacyjny obchodów 15-lecia powstania Izby, omówił tematykę IV posiedzenia Rady Izby oraz zapoznał się z propozycją KIG w sprawie przystąpienia do Konfederacji Pracodawców „Lewiatan”. Przewodniczący komitetów i sekcji branżowych podzielili się informacjami z prowadzonej działalności.

Następne posiedzenie zaplanowano na 19 listopada 2007 r.


V posiedzenie Zarządu Izby.

V posiedzenie Zarządu Izby odbyło się dnia 30 maja 2007 r. w siedzibie Izby w Warszawie. Zarząd przyjął uchwałę w sprawach członkowskich, powołał do życia Komitet Otwartych Standardów, przyjął bilans oraz rachunek zysków i strat KIGEiT za 2006 r., zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie KIGEiT na 20 czerwca 2007 r. Przewodniczący sekcji branżowych podzielili się informacjami z działalności prowadzonej w swoich sekcjach.

Następne posiedzenie zaplanowano na 17 września 2007 r.


IV posiedzenie Zarządu Izby.

IV posiedzenie Zarządu Izby odbyło się dnia 21 marca 2007 r. w biurze firmy Alcatel-Lucent Polska S.A. w Warszawie. Zarząd zatwierdził harmonogram spotkań Organów wybieralnych na 2007 rok, zatwierdził Regulamin Biura KIGEiT, przyjął dwie uchwały w sprawach członkowskich. Ponadto Zarząd zapoznał się ze stanem przygotowań do powołania trzech nowych komitetów. Przewodniczący sekcji branżowych podzielili się informacjami z działalności prowadzonej w swoich sekcjach.

Następne posiedzenie zaplanowano na 30 maja 2007 r.


III posiedzenie Zarządu Izby.

III posiedzenie Zarządu Izby odbyło się dnia 24 stycznia 2007 r. w siedzibie firmy JPMorgan Chase w Warszawie. Zarząd omówił harmonogram spotkań Organów wybieralnych na 2007 rok, zatwierdził Regulamin Komitetu KIGEiT, przyjął dwie uchwały w sprawach członkowskich. Ponadto Zarząd zdecydował o podjęciu prac nad opracowaniem zasad udostępniania logo Izby i obejmowania patronatem konferencji i seminariów. Przewodniczący sekcji branżowych podzielili się informacjami z działalności prowadzonej w swoich sekcjach.


II posiedzenie Zarządu Izby.

II posiedzenie Zarządu KIGEiT odbyło się dnia 19 grudnia 2006 r. w siedzibie firmy Philips Polska w Warszawie. Zarząd omówił zasady i wyniki wyborów Organów Izby, zapoznał się z projektami regulaminów prac Organów wybieralnych, omówił roczny harmonogram ramowy posiedzeń Organów, ustalił zasady publikacji sylwetek członków Organów na stronie www oraz przyjął projekty: budżetu, programu działania Izby i Zarządu na rok 2007.


I posiedzenie Zarządu Izby.

I posiedzenie Zarządu odbyło się dnia 25 listopada 2006 r. w przerwie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków KIGEiT bezpośrednio po zakończeniu wyboru przez Radę. Zgodnie ze Statutem przedmiotem I posiedzenia Zarzadu były wybory Wiceprezesa, którym został ponownie Jarosław Tworóg.


Członkowie Zarządu Izby.

Zgodnie z Uchwałą nr 3 Rady KIGEiT z dnia 25 listopada 2006 r. w kadencji 2006-2009 Zarząd liczy 8 członków

W skład Zarządu wchodzą:

 1. Prezes,
 2. Wiceprezes,
 3. Członkowie.

Prezes i Wiceprezes są etatowymi pracownikami Izby.


ZARZĄD IZBY

Zarząd jest Organem wykonawczym i reprezentującym Izbę. Zarząd reprezentuje Izbę na zewnątrz i kieruje jej bieżącą działalnością, podejmując uchwały we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych Organów Izby. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

 1. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia i Rady Izby;
 2. opracowywanie planów działania Zarządu;
 3. opracowywanie preliminarzy finansowych i projektu budżetu Izby oraz jego zmian w trakcie roku;
 4. sporządzanie bilansu, rachunku zysków i strat oraz innych składników rocznego sprawozdania finansowego Izby;
 5. zarządzanie majątkiem Izby;
 6. prowadzenie działalności gospodarczej Izby;
 7. wydawanie i publiczne prezentowanie informacji, opinii i stanowisk Izby;
 8. prowadzenie promocji działalności Izby;
 9. wyrażanie zgody na patronaty Izby, wykorzystanie logo KIGEiT oraz sponsorowanie imprez przez Izbę;
 10. podejmowanie, na wniosek Prezesa, decyzji o tworzeniu funduszy celowych;
 11. podejmowanie, na wniosek Prezesa, uchwał w sprawie tworzenia Sekcji i Komitetów;
 12. bieżąca współpraca z Sekcjami, Komitetami i innymi organami kolegialnymi;
 13. powoływanie, na wniosek Prezesa, Kolegium Ekspertów i prowadzenie listy Ekspertów i Rzeczoznawców Izby;
 14. zatwierdzanie, na wniosek Prezesa, struktury organizacyjnej Izby;
 15. ustalanie, na wniosek Prezesa, zasad wynagradzania pracowników Biura;
 16. podpisywanie umów z osobami prawnymi i fizycznymi;
 17. rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Izby;
 18. przygotowywanie wniosków i projektów we wszystkich sprawach należących do kompetencji Rady Izby;
 19. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów Izby.

Zasady pracy Zarządu, jak też zadania i obowiązki Prezesa i Wiceprezesa związane z prowadzeniem spraw Izby, zarządzanie jej majątkiem i wykonywaniem zadań statutowych określa regulamin uchwalony przez Zarząd, zatwierdzony przez Radę Izby a dostępny tutaj: (57kB).

KOMISJA REWIZYJNA – LATA 2006-2009


IX posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

IX posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się dnia 28 maja 2009 r. w siedzibie KIGEiT w Warszawie. Komisja zaakceptowała sprawozdanie z działalności Zarządu, sekcji i komitetów za rok 2007. Komisja upoważniła Prezydium do złożenia tych opinii Radzie na posiedzeniu 15 czerwca 2009 r. i Walnym Zgromadzeniu 16 czerwca 2009 r. Komisja ustaliła termin następnego posiedzenia na 21 października 2009 roku.


VIII posiedzenie Komisji Rewizyjnej

VIII posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się dnia 21 kwietnia 2009 r. w siedzibie KIGEiT w Warszawie. Komisja zaakceptowała bilans, rachunek zysków i strat Izby za 2008 r. oraz upoważniła Prezydium Komisji do złożenia Radzie i Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania wraz z wnioskiem, aby cały wypracowany zysk przeznaczyć na cele statutowe Izby. Komisja ustaliła termin następnego posiedzenia na 19 maja 2009 roku.


VII posiedzenie Komisji Rewizyjnej

VII posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się dnia 21 listopada 2008 r. w siedzibie KIGEiT w Warszawie. Komisja oceniła pozytywnie przedstawione przez Prezesa Zarządu Izby projekty planu działania Izby i Zarządu oraz projekt budżetu Izby na rok 2009. Komisja upoważniła Prezydium do złożenia tych opinii Radzie na posiedzeniu 10 grudnia 2008 r. Komisja ustaliła termin następnego posiedzenia na 22 kwietnia 2009 roku.


VI posiedzenie Komisji Rewizyjnej

VI posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się dnia 28 maja 2008 r. w siedzibie KIGEiT w Warszawie. Komisja oceniła pozytywnie przedstawione przez Prezesa Zarządu Izby sprawozdanie z działalności Zarządu, sekcji i komitetów za rok 2007. Komisja upoważniła Prezydium do złożenia tych opinii Radzie na posiedzeniu 18 czerwca 2008 r. i Walnym Zgromadzeniu 19 czerwca 2008 r. Komisja ustaliła termin następnego posiedzenia na 26 listopada 2008 roku.


V posiedzenie Komisji Rewizyjnej

V posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się dnia 16 kwietnia 2008 r. w siedzibie KIGEiT w Warszawie.Komisja zaakceptowała bilans, rachunek zysków i strat Izby za 2007 r. oraz upoważniła Prezydium Komisji do złożenia Radzie i Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania wraz z wnioskiem, aby cały wypracowany zysk przeznaczyć na cele statutowe Izby. Komisja zapoznała się następnie ze sprawozdaniem Komisji Statutowo-Regulaminowej KIGEiT i wprowadziła zmiany w swoim regulaminie. Komisja przyjęła również sprawozdanie Prezesa Zarządu z uroczystych obchodów 15-lecia KIGEiT i rozliczenie funduszu celowego. Komisja ustaliła termin następnego posiedzenia na 28 maja 2008 roku.


IV posiedzenie Komisji Rewizyjnej

IV posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się dnia 29 listopada 2007 r. w siedzibie KIGEiT w Warszawie. Komisja oceniła pozytywnie przedstawione przez Prezesa Zarządu Izby projekty planu działania Izby i Zarządu oraz projekt budżetu Izby na rok 2008. Komisja upoważniła Prezydium do złożenia tych opinii Radzie na posiedzeniu 5 grudnia 2007 r. Komisja ustaliła termin następnego posiedzenia na 16 kwietnia 2008 roku.


III posiedzenie Komisji Rewizyjnej

III posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się dnia 29 maja 2007 r. w siedzibie KIGEiT w Warszawie. Komisja zaakceptowała bilans, rachunek zysków i strat Izby za 2006 r. oraz upoważniła Przewodniczącą Komisji do złożenia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania wraz z wnioskiem aby cały wypracowany zysk przeznaczyć na cele statutowe Izby. Komisja ustaliła termin następnego posiedzenia na 29 listopada 2007 roku.


II posiedzenie Komisji Rewizyjnej

II posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się dnia 7 lutego 2007 r. w siedzibie firmy Philips Polska w Warszawie. Komisja przyjęła swój regulamin pracy, zapoznała się z rezultatami II posiedzenia Rady Izby i ustaliła kalendarz posiedzeń do końca 2007 roku.


I posiedzenie Komisji Rewizyjnej

I posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się dnia 25 listopada 2006 r. w przerwie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków KIGEiT bezpośrednio po zakończeniu wyborów. Zgodnie ze Statutem przedmiotem I posiedzenia Komisji były wybory Prezydium (Przewodniczący i Wiceprzewodniczący).


Członkowie Komisji Rewizyjnej

Zgodnie z Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KIGEiT z dnia 25 listopada 2006 r. w kadencji 2006-2009 Komisja liczy 5 członków


Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna KIGEiT jest powołana do prowadzenia bieżących i rocznych kontroli całokształtu działalności Izby, a w szczególności gospodarki finansowej ze szczególnym uwzględnieniem realizacji budżetu KIGEiT oraz zgodności wydatków z działalnością statutową. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola realizacji uchwał organów Izby;
 2. kontrola zarządzania majątkiem Izby;
 3. kontrola działalności gospodarczej Izby;
 4. przeprowadzanie bieżących i rocznych kontroli całokształtu działalności Izby, a zwłaszcza jej gospodarki finansowej;
 5. badanie dokumentów rachunkowych i zgodności wydatków z planem finansowym Izby;
 6. przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu i Radzie wniosków i spostrzeżeń dotyczących bieżącej działalności;
 7. wybór biegłego rewidenta dla zbadania sprawozdania finansowego;
 8. weryfikacja bilansu, rachunku zysków i strat oraz innych składników rocznego sprawozdania finansowego Izby i przedstawianie Radzie opinii o sprawozdaniu finansowym;
 9. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swej działalności wraz z wnioskami w sprawie udzielenia absolutorium Radzie i Zarządowi Izby;
 10. wystąpienie do Zgromadzenia o odwołanie Prezesa;
 11. wnioskowanie do Rady Izby o odwołanie członka Zarządu;
 12. występowanie do Walnego Zgromadzenia o rozwiązanie Izby.

KOMISJA ROZJEMCZA – LATA 2006-2009


III posiedzenie Komisji Rozjemczej.

III posiedzenie Komisji Rozjemczej odbyło się dnia 15 maja 2008 r. w siedzibie KIGEiT. Komisja przyjęła rezygnację Jacka Silskiego z członkostwa w komisji, zapoznała się ze sprawozdaniem Komisji Statutotwo-Regulaminowej KIGEiT i zmieniła swój regulamin pracy oraz oceniła obchody 15-lecia KIGEiT. Komisja ustaliła termin następnego posiedzenia na 47. tydzień 2008 roku.


II posiedzenie Komisji Rozjemczej

II posiedzenie Komisji Rozjemczej odbyło się dnia 14 maja 2007 r. w siedzibie KIGEiT. Komisja przyjęła swój regulamin pracy, zapoznała się z rezultatami II posiedzenia Rady Izby i ustaliła kalendarz posiedzeń do końca 2007 roku. Komisja ustaliła termin następnego posiedzenia na 14 listopada 2007 roku.


I posiedzenie Komisji Rozjemczej

I posiedzenie Komisji Rozjemczej odbyło się dnia 25 listopada 2006 r. w przerwie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków KIGEiT bezpośrednio po zakończeniu wyborów. Zgodnie ze Statutem przedmiotem I posiedzenia Komisji były wybory Prezydium (Przewodniczący i Wiceprzewodniczący).


Członkowie Komisji Rozjemczej

Zgodnie z Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KIGEiT z dnia 25 listopada 2006 r. w kadencji 2006-2009

Komisja liczy 5 członków.


Komisja Rozjemcza

Komisja Rozjemcza jest powołana do orzekania w sporach zgłaszanych przez członków Izby lub Organy Izby. Do kompetencji Komisji Rozjemczej należy orzekanie w sprawach naruszania praw i obowiązków członkowskich wynikających ze Statutu oraz naruszania zasad etyki pomiędzy:

 1. Członkami Izby;
 2. członkami Organów Izby;
 3. członkami Organów Izby a Członkami Izby.