Sekcja Ochrony Własności Intelektualnej KIGEiT (SOWI)

Sekcja Ochrony Własności Intelektualnej (SOWI) powstała 11 czerwca 2014. Sekcję założyło 14 firm – członków KIGEiT. Członkami sekcji są przedsiębiorcy działający na rynku audiowizualnym lub świadczący usługi na rzecz takich przedsiębiorców. Do podstawowych zadań sekcji należy:

  • Wspieranie inicjatyw ustawodawczych i organizacyjnych zmierzających do ochrony praw własności intelektualnej, w szczególności treści audiowizualnych w Internecie.

  • Reprezentowanie i ochrona interesów członków Sekcji względem osób trzecich, w tym w szczególności wobec organów ustawodawczych i wykonawczych Rzeczypospolitej Polskiej jak i branżowych organizacji międzynarodowych, a także Unii Europejskiej.

  • Przeciwdziałanie naruszaniu praw własności intelektualnej i innym formom wspierania nielegalnej dystrybucji treści audiowizualnych.

Sekcja tworzy zespoły i grupy problemowe do rozwiązywania konkretnych zagadnień, które zarząd sekcji uznał za ważne dla swoich członków. Sekcja przygotowuje stanowiska dla Zarządu KIGEiT.

Sekcja tworzy zespoły i grupy problemowe do rozwiązywania konkretnych zagadnień, które zarząd sekcji uznał za ważne dla branży telekomunikacyjnej. Sekcja przygotowuje stanowiska dla zarządu KIGEiT. Członkiem Sekcji może stać się podmiot będący członkiem KIGEiT, spełniający wymogi stawiane przez Regulamin SOWI KIGEiT .

Aktualności SOWI

Władze Sekcji

  1. Teresa Wierzbowska – Przewodnicząca (CYFROWY POLSAT)
  2. Karolina Makowska – Wiceprzewodnicząca (TVN WARNER BROS. DISCOVER)
  3. Mariusz Busiło – Sekretarz (POLKOMTEL)

CZŁONKOSTWO W SEKCJI OCHRONY WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ KIGEiT

Firma starająca się o członkostwo w Sekcji musi być członkiem Izby. Aby firma mogła zostać członkiem Sekcji branżowej powinna zapoznać się z regulaminem sekcji i po jego zaakceptowaniu wypełnić deklarację członkowską, którą po podpisaniu przez osoby upoważnione w firmie składa do KIGEiT. Razem z deklaracją członkowską należy złożyć upoważnienie dla osoby, która będzie reprezentowała firmę w sekcji branżowej. Firma może należeć jednocześnie do kilku sekcji branżowych.