Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło prekonsultacje założeń wdrożenia Aktu ws. Sztucznej Inteligencji do polskiego prawa. W pierwszym etapie konsultacji Ministerstwo chce uzyskać wstępną opinię interesariuszy sektora AI dot. kierunków wprowadzania Aktu do polskiego systemu prawnego. W tym celu chcielibyśmy poprosić Państwa o podzielenie się uwagami poprzez odpowiedź na 4 pytania:
  1. Czy w związku z wdrożeniem Aktu powinien powstać w polskim porządku prawnym zupełnie nowy, przeznaczony temu obszarowi organ nadzoru rynku czy też może tę funkcję powinny pełnić obecnie istniejące organy lub organ? Prosimy uzasadnić swoją odpowiedź i, jeśli to zasadne, wskazać istniejące instytucje publiczne, które powinny pełnić tę funkcję.
  2. Czy w związku z wdrożeniem Aktu funkcja organu notyfikującego powinna być pełniona przez obecnie istniejący podmiot lub podmioty publiczne czy też przez nowy, powołany w tym celu podmiot?  Prosimy uzasadnić swoją odpowiedź i, jeśli jest to zasadne, wskazać istniejący podmiot, który powinien pełnić tę funkcję.
  3. Czy w związku z wdrożeniem Aktu funkcję organu nadzoru rynku oraz organu notyfikującego powinny być realizowane przez  samą instytucję czy też poprzez niezależne od siebie organy na zasadzie współpracy opartej na podziale zadań? Prosimy uzasadnić swoją odpowiedź oraz, jeśli jest to zasadne, wskazać istniejące podmioty, które powinny pełnić te funkcje.
  4. Jakie kategorie interesariuszy – np. organów, instytucji, organizacji, przedsiębiorstw, grup społecznych, kategorii obywateli i in. – powinny być traktowane priorytetowo w zakresie działań komunikacyjnych edukacyjnych w związku z procesem wchodzenia w życie europejskiego rozporządzenia dot. Sztucznej inteligencji? Prosimy uzasadnić swoją odpowiedź.

Pełna treść Aktu w języku polskim dostępna jest  <tutaj>.

Zapraszamy do przesyłania uwag do dnia do dnia 20 kwietnia 2024 roku na adres poczty elektronicznej naszego Biura.


W dniu 23 kwietnia 2024 złożono pismo z uwagami ws. prekonsultacji dotyczących wdrożenia Aktu o AI.


Z podsumowania Prekonsultacji Ministerstwa Cyfryzacji wynika, że powstanie nowy urząd ds. AI. Szczegóły <tutaj>
Żaden urząd w Polsce nie ma kompetencji ustawowych, które wystarczyłyby do wdrożenia #AIAct. Dlatego Ministerstwo chce powołać nowy organ. Ma nim zostać Komisja Nadzoru nad #AI. Urząd ma przypominać Komisję Nadzoru Finansowego jak zapowiedział Dariusz Standerski , wiceminister cyfryzacji w mediach społecznościowych