KOMITET GOSPODARKI INNOWACYJNEJ

Komitet Gospodarki Innowacyjnej Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji zajmuje się działaniami związanymi z innowacyjnością ze szczególnym uwzględnieniem wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw i wspierania rozwiązań innowacyjnych w gospodarce, a także promowania innowacyjnych technik i technologii oraz wspierania nowoczesnych rozwiązań z zakresu ICT na szczeblu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim.

Do zadań Komitetu należy:

  • wspieranie rozwoju infrastruktury (zwłaszcza teleinformatycznej) ułatwiającej przyrost, a także przekazywanie informacji, wiedzy i umiejętności, jak również wzrost synergii pomiędzy nauką, techniką, gospodarką i społeczeństwem,
  • angażowanie się w działalność standaryzacyjną, normalizacyjną oraz działalność na rzecz ochrony własności przemysłowej i intelektualnej,
  • wspieranie działań związanych z podnoszeniem poziomu edukacji i wykształcenia,
  • wspieranie działań na rzecz efektywnego wykorzystania funduszy UE przeznaczonych na innowacyjną gospodarkę, wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów oraz informatyzację gospodarki i administracji, z uwzględnieniem interesów członków KIGEiT,
  • opiniowanie i udział w konsultacjach środowiskowych projektów ustaw i ich nowelizacji, przygotowywanie oraz prezentowanie opinii i ekspertyz w dziedzinie polityki gospodarczej Państwa w zakresie innowacyjności,
  • wyszukiwanie i doradztwo w zakresie finansowania działalności innowacyjnej w tym wykorzystywania funduszy UE w zakresie innowacyjnych rozwiązań i technologii, opiniowanie i tworzenie projektów do dofinansowania z funduszy UE,
  • organizacja konferencji, seminariów, warsztatów wspierających działania i rozwiązania proinnowacyjne w zakresie działalności gospodarczej członków Izby,
  • pomoc w transferze technologii ze sfery nauki do biznesu – poprzez wspieranie i współpracę z parkami i platformami technologicznymi.

Aktualności KGI

Skład Komitetu:


Kontakt do Komitetu Gospodarki Innowacyjnej: kgi@kigeit.org.pl