Konsultacje Ustawy o OZE rozpoczęły się 4 czerwca 2024r. Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) ogłosiło Projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (UD 41). Opublikowno również uzasadnienieOcenę Skutków Regulacji (OSR) oraz tabelę zgodności. Z procesem legislacyjnym mogą się Państwo zaponać na RCL.

Proponowane zmiany do ustawy z dnia 20.02.2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1436, z późn. zm.).

Zmiany wynikają z konieczności dostosowania krajowych przepisów do Wytycznych CEEAG. Wytyczne CEEAG zastępują poprzednie wytyczne w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014-2020 (2014/C 200/01). Zmiany dotyczą ustawy o OZE i ustawy z dnia 14.12.2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 553). Powyższe wytyczne określają zasady dotyczące przyznawania większości podlegającej zgłoszeniu pomocy na ochronę klimatu i środowiska oraz na cele związane z energią. W związku z tym państwa członkowskie będą dokonywały modyfikacji w istniejących programach pomocy w celu dostosowania ich do CEEAG. Realizacja wymogów CEEAG ma na celu utrzymanie konkurencyjności polskiego sektora energochłonnego. Z tego powodu powinna nastąpić jak najszybciej pozwalając przedsiębiorcom i Urzędowi Regulacji Energetyki, na przygotowanie się do nowych reguł.

Zakresy zmian.

Dostosowanie ulg dla odbiorców energochłonnych do CEEAG:

  • Konieczność aktualizacji listy sektorów objętych systemem wsparcia
  • Konieczność wprowadzenia kryterium warunkowości
  • Zapewnienie minimalnej stawki opłat po ulgach (konieczność wprowadzenia kryterium proporcjonalności)
  • Zawężenie pomocy publicznej dla instalacji termicznego przekształcania odpadów
  • Wyłączenie wsparcia kogeneracji opartej na paliwach węglowych

Dostosowanie przepisów krajowych do rozporządzenia GBER i rozporządzenia rynkowego.

Przyspieszenie wydawania zezwoleń w obszarze OZE.

Zmiany porządkujące w związku z wejściem w życie Centralnego Systemu Informacji rynku energii (CSIRE).

Zmiany w systemie rozliczeń net-billing

Rozliczanie prosumenta energii odnawialnej – przejście z systemu net-metering do net-billing.

Korekta rynkowej ceny energii.

Uwagi do dokumentu mogą Państwo zgłaszać w tabeli do dnia 20 czerwca do godziny 12tej na adres e-mail Izby ze względu na konieczność pzeprowadzenia wewnątrzizbowych konsultacji.
Tematyką energetyki w ramach Izby zajmuje się Sekcja Inteligentnych Sieci – Smart Grids (SIS-SG KIGEiT), więc w niej będą prowadzone konsultacje.