Sekcja Inteligentnych Sieci - Smart Grids KIGEiT (SIS-SG)

Sekcja Inteligentnych Sieci – Smart Grids Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (SIS-SG) powstała 8 kwietnia 2011 roku.
Sekcję założyło 29 firm – członków KIGEiT. Członkami sekcji są pomioty prowadzące działalność badawczą, produkcyjną lub usługową w dziedzinie elektroniki, informatyki, teleinformatyki lub automatyki przemysłowej mającą zastosowanie w inteligentnych sieciach – Smart Grids. Do podstawowych zadań SIS-SG KIGEiT należy:

 • wspieranie inicjatyw ustawodawczych i organizacyjnych zmierzających do budowy energetyki rozproszonej i sieci inteligentnych z uwzględnieniem mikroźródeł poprzez zniesienie ograniczeń w zakresie instalacji kluczowych elementów inteligentnych sieci (Smart Grids), w szczególności sieci elektroenergetycznych, gazowych, ciepłowniczych i wodnych,
 • promocja nowoczesnych rozwiązań technicznych – w szczególności krajowych,
 • reprezentowanie i ochrona interesów członków sekcji względem osób trzecich, w tym w szczególności wobec organów ustawodawczych i wykonawczych Rzeczypospolitej Polskiej jak i branżowych organizacji międzynarodowych, a także Unii Europejskiej,
 • Przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji.

Główne zagadnienia, które są w obszarze zainteresowania SIS-SG to:

 • zmiana Prawa energetycznego,
 • uczestnictwo w transpozycji dyrektyw III pakietu energetycznego UE,
 • działania na rzecz rozwoju rynku produktów energetyki rozproszonej w Polsce,
 • integracja firm zainteresowanych wdrożeniem koncepcji Smart Grids w Polsce,
 • podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie roli ICT dla poprawy efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Do głównych problemów z jakimi spotykają się firmy z tej branży zaliczono:

 • Brak rozwiązań prawnych i organizacyjnych zachęcających do instalowania rozproszonych źródeł energii;
 • Niska świadomość społeczna znaczenia energetyki rozproszonej w redukcji zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych;
 • Rozproszenie inicjatyw w tym zakresie.

Powyższe problemy powodują, że rynek odnawialnych źródeł energii rozwija się bardzo powoli i chaotycznie. Izba dostrzegając krajowy potencjał sektora ICT oraz producentów urządzeń i podzespołów mających zastosowanie w inteligentnych sieciach energetycznych (ogniwa słoneczne, ogniwa paliwowe, wiatraki, automatyka sterująca itp.) podejmuje szeroko zakrojone działania na rzecz wdrożenia sieci inteligentnych (Smart Grids) w Polsce. Pracujemy nad przygotowaniem odpowiednich ram prawnych wynikających z implementacji III Pakietu energetycznego do krajowego systemu prawnego. Nowe Prawo energetyczne przede wszystkim powinno znieść wszystkie ograniczenia w zakresie instalacji kluczowych elementów sieci inteligentnej a w szczególności inteligentnych liczników i odnawialnych źródeł energii. Celem SIS-SG jest koordynacja działań podmiotów działających na rynku energetycznym w celu:

 • zapewnienia właściwego udziału branży ICT w budowie AMI (Advanced Measurement Infrastructure),
 • rozwijania produkcji krajowej na potrzeby Smart Grids (nowa polska specjalność produkcyjna w sektorze elektronicznym),
 • otwarcia rynku energetycznego dla nowych podmiotów, a zwłaszcza: producentów standardowego sprzętu i oprogramowania, operatorów nowych systemów teleinformatycznych, operatorów nowych usług i integratorów systemów.

Sekcja tworzy zespoły i grupy problemowe do rozwiązywania konkretnych zagadnień, które zarząd sekcji uzna za ważne dla swoich członków. Sekcja przygotowuje stanowiska dla Zarządu KIGEiT. Sekcja i jej grupy robocze przyjmują stanowiska kierując się specjalnym Regulaminem.


Co to jest Smart Grid?

Inteligentne sieci (tzw. smart grids) to sieci, które zarządzane będą przy wykorzystaniu nowoczesnych technik telekomunikacyjnych i informatycznych (ICT). Pozwolą zapewnić odpowiednią jakość dostaw dając z jednej strony odbiorcom informacje pozwalające na racjonalizację zużycia energii, a z drugiej strony – wyposażą operatorów systemów w potrzebne i aktualne dane, które umożliwią odpowiednie zabezpieczenie systemu.
Budowa inteligentnych sieci jest jedną z form wypełnienia wymagań wobec rynku – poprawia efektywność nie tylko finalnego wykorzystania energii, ale i efektywność całego sektora energetycznego. Smart grid wpływa na zwiększenie konkurencyjności gospodarki, minimalizuje zagrożenie awariami, dostosowuje sieć do oczekiwań odbiorców (w tym wymagań e-mobilności), a także stymuluje rozwój energetyki odnawialnej.

Aktualności SIS-SG

CZŁONKOSTWO W SEKCJI INTELIGENTNYCH SIECI - SMART GRIDS

Firma starająca się o członkostwo w Sekcji musi być członkiem Izby. Aby firma mogła zostać członkiem Sekcji branżowej powinna zapoznać się z regulaminem sekcji i po jego zaakceptowaniu wypełnić deklarację członkowską, którą po podpisaniu przez osoby upoważnione (do składania oświadczeń woli w imieniu firmy) składa do KIGEiT. Razem z deklaracją członkowską należy złożyć upoważnienie dla osoby, która będzie reprezentowała firmę w sekcji branżowej. Firma może należeć jednocześnie do kilku sekcji branżowych.