Mimo braku zaproszenia do konsultacji, Izba w dniu 30 kwietnia 2019 r. wysłała do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju stanowisko do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

Izba pozytywnie oceniła kierunek i wydźwięk noweli mające na celu uproszczenie procesu inwestycyjno-budowlanego oraz zapewnienie większej stabilności podejmowanych w nim rozstrzygnięć. Poza częścią szczegółową stanowiska, z uwagi na trwające w Ministerstwie Cyfryzacji prace dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw, w tym prawa budowlanego, Izba wniosła również o korelację prac między resortami, tak, aby te nowelizacje były spójne.