Na stronie Rządowego Centrum Legislacji (RCL) został zamieszczony projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji (OSR). Zmiany zaproponowane w ustawie mają na celu m.in. usunięcie nadmiarowych obowiązków inwestora oraz doprecyzowanie regulacji budzących wątpliwości interpretacyjne.

Projekt został skierowany w dniu 12 kwietnia 2019 roku przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (MIIR) do uzgodnień międzyresortowych wyznaczając 14 dni na zgłoszenie uwag. Środowiska gospodarcze nie otrzymały projektu do zaopiniowania. Niemniej jednak z racji opublikowania projektu na stronach RCL, zachęcamy wszystkich zainteresowanych do składania uwag, w zestawieniu tabelarycznym (tabela), w terminie do 23 kwietnia 2019 roku na adres poczty elektronicznej naszej izby: kigeit@kigeit.org.pl. Prace w naszej Izbie nad zbieraniem uwag i komentarzy będą prowadzone w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT).


Wyniki konsultacji: Sekcja Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT) przygotowała stanowisko z uwagami, które przesłano do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w dniu 30 kwietnia 2019 roku.