Na stronie Rządowego Centrum Legislacji (RCL) został zamieszczony projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo celne oraz niektórych innych ustaw wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji (OSR).  Proponowane zmiany dotyczą m.in.:
  • odformalizowania wpisu osoby na listę agentów celnych,
  • doprecyzowania przepisów w zakresie postępowania w sprawach celnych,
  • usprawnienia wydawania decyzji w zakresie należności celnych i podatkowych oraz opłaty paliwowej i opłaty emisyjnej, należnych z tytułu importu towarów,
  • doprecyzowania przepisów ustawy o podatku akcyzowym w zakresie dotyczącym importu towarów,
  • ujednolicenia zasad prowadzenia spraw z zakresu gier hazardowych (m.in. elektronizacji w zakresie przekazywania informacji wymaganych ustawą o grach hazardowych),
  • ujednolicenia trybu prowadzenia kontroli celno-skarbowych w zakresie przestrzegania przepisów prawa celnego i prawa podatkowego w związku z przywozem towarów w obrocie między obszarem celnym Unii Europejskiej a państwami trzecimi.
Zmiana ustawy Prawo celne oraz niektórych innych ustaw spowodowana jest potrzebą ujednolicenia procedury wydawania przez naczelnika urzędu celno-skarbowego decyzji związanych z wymiarem należności celnych i podatkowych z tytułu importu w sytuacji, gdy dotyczy to tego samego zdarzenia powodującego powstanie długu celnego i zobowiązania podatkowego.
Projekt został skierowany w dniu 19 kwietnia 2019 roku przez Ministerstwo Finansów (MIF) do uzgodnień międzyresortowych wyznaczając 14 dni na zgłoszenie uwag. Środowiska gospodarcze nie otrzymały projektu do zaopiniowania. Niemniej jednak z racji opublikowania projektu na stronach RCL, zachęcamy wszystkich zainteresowanych do składania uwag w terminie do 30 kwietnia 2019 roku na adres poczty elektronicznej naszej Izby. Prace nad zbieraniem uwag i komentarzy będą prowadzone w ramach Komitetu Polityki Handlowej (KPH).