Izba w dniu 22 kwietnia 2024 r.  w związku z konsultacjami Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), wysłała wspólnie z Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji (PIIT), Polską Izbą Komunikacji Elektronicznej (PIKE), Polską Izbą Radiodyfuzji Cyfrowej (PIRC) oraz Związkiem Pracodawców Prywatnych Mediów Lewiatan (ZPPM Lewiatan)  stanowisko do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2025. Stanowisko zostało wysłane do Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz dodatkowo do Prezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji.

W stanowisku Izby przedstawiły uwagi do badania odbioru sygnału programów telewizyjnych i radiowych w Polsce na podstawie ścieżki zwrotnej (Return Path Data). Zasadnicza uwaga odnosi się do zmiany charakteru badania z fakultatywnego na obowiązkowe. Warto także przypomnieć, że już na etapie wprowadzania pierwszej wersji badania począwszy od 2022 r. cała koncepcja tego badania wywoływała bardzo duże kontrowersje i zastrzeżenia ze strony rynku. Izby zgodnie wnioskują w stanowisku o wykreślenie z programu badań statystycznych GUS na 2025 r. oraz na kolejne lata przedmiotowego badania. Jeżeli ten wniosek nie spotka się ze zrozumieniem projektodawcy, wnieśliśmy o pozostawienie badania odbioru sygnału programów telewizyjnych na podstawie RPD w dotychczas obowiązującej wersji, która zakłada dobrowolny udział operatorów w badaniu.

Stanowisko Izb