Komisja Europejska opublikowała projekt rozporządzenia wykonawczego ws. określenia wskaźników produktu istotnych dla Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów. Wskaźniki produktu określone w projekcie nie powinny stanowić obciążenia dla państw członkowskich, dlatego też w projekcie określono wskaźniki produktu jedynie w odniesieniu do informacji, które w innym przypadku nie byłyby dostępne Komisji. W oparciu o dane dostarczone przez państwa członkowskie Komisja planuje zgodnie z projektem co roku sporządzać sprawozdanie podsumowujące i udostępniać je opinii publicznej.

Poniżej prezentujemy wskaźniki produktu, o których mowa w art. 1 niniejszego rozporządzenia:

  1. Zasoby przydzielone organom nadzoru rynku (personel i budżet);
  2. Całkowita liczba zgłoszeń konsumentów lub innych zainteresowanych stron dotyczących kwestii bezpieczeństwa przesłanych bezpośrednio do organów nadzoru rynku (z wyłączeniem informacji przesłanych na podstawie art. 34 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2023/988);
  3. Liczba i rodzaj dochodzeń (skontrolowane produkty, sposoby i rodzaje kontroli);
  4. Liczba kontroli osoby odpowiedzialnej i wynik takich kontroli;
  5. Średni czas rozpatrywania sprawy przez organy nadzoru rynku;
  6. Liczba wniosków o wzajemną pomoc składanych przez organy nadzoru rynku;
  7. Liczba i rodzaj podjętych środków;
  8. Całkowita liczba przypadków, w których podmioty gospodarcze nie współpracowały lub nie przekazały informacji wymaganych na podstawie art. 15 rozporządzenia (UE) 2023/988;
  9. Liczba i wartość nałożonych kar.

Powyższa sprawozdawczość będzie dotyczyła wszystkich Państw członkowskich i ich organów nadzoru rynku wyznaczonych na mocy rozporządzenia (UE) 2023/988.

Konsultacje potrwają do 14 maja 2024 roku. Przebieg konsultacji mogą Państwo śledzić <tutaj>


Przeczytaj również artykułu nt. bezpieczeństwa instalacji fotowoltaicznych przygotowany przez Eksperta Sekcji Producentów Aparatury Elektrycznej (SPAE).


Źródło obrazu: <a href=”http://www.freepik.com”>Designed by redgreystock / Freepik</a>