W dniu 8 marca 2024 r. nasza Izba wraz z Polską Izbą Komunikacji Elektronicznej, Krajową Izbą Komunikacji Ethernetowej, Fundacją Open Allies oraz  Związkiem Pracodawców Mediów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych Mediakom, wysłały do Ministerstwa Cyfryzacji wspólne stanowisko wraz z postulatami zmian w projekcie ustawy Prawo komunikacji elektronicznej.

Główne postulaty Izb do projektu ustawy Pke:

  • sprzeciwiamy się zwiększeniu opłat administracyjnych związanych z działalnością telekomunikacyjną;
  • dążymy do zapewnienia polskim przedsiębiorcom telekomunikacyjnym prawa dokonywania zmian warunków umów abonenckich (w tym podwyżek) na takich zasadach, jakie są stosowane w innych krajach Unii Europejskiej. Zwracamy także uwagę na to, że działania UOKiK uniemożliwiły branży dostosowywanie cen usług do ciągłego wzrostu kosztów;
  • nie zgadzamy się na obniżenie wysokości odszkodowań za bezpodstawne zerwanie umów terminowych przez abonentów, co stanowi nieuzasadnioną dyskryminację rynku telekomunikacyjnego względem innych branż;
  • zwracamy uwagę na brak uzasadnienia dla wprowadzenia dodatkowych ograniczeń w sprzedaży usług telekomunikacyjnych w systemie door2door. Szczególnie, że od ubiegłego roku obowiązują przepisy chroniące konsumentów w niniejszym zakresie, tj. dotyczą wszystkich produktów i usług;
  • nie akceptujemy ingerencji w strukturę dokumentów abonenckich poprzez narzucanie przedsiębiorcom możliwości przedstawiania ogólnych warunków umownych wyłącznie w dwóch dokumentach;
  • dążymy do jak najszerszego i zgodnego z EKŁE zliberalizowania wymogów względem indywidualnie negocjowanych umów zawieranych z abonentami B2B;
  • zależy nam na ograniczeniu wymogów w zakresie dostarczania abonentom narzędzia do monitorowania zużycia usługi i wyczerpania pakietów, które w ściślejszej interpretacji mogą wymagać przebudowy systemów bilingowych telefonii stacjonarnej;
  • kwestionujemy zaostrzenie zasad poboru płatności za usługi zewnętrznych podmiotów (tj. ubezpieczenia czy subskrypcje), które są doliczane do rachunku jako tzw. UFOR (usług fakultatywnego obciążania rachunku);
  • wnosimy o wycofanie się z wykraczających poza wymagania EKŁE obowiązków w zakresie zwrotu niewykorzystanych środków pre-paid;
  • nalegamy na szereg uszczegółowień i zmian redakcyjnych, których wprowadzenie usunie zbędne wątpliwości i ułatwi stosowanie przyszłych przepisów.

Ponadto Izba wysłała do Ministerstwa Cyfryzacji również stanowisko KIGEiT z dodatkowymi uwagami do projektu ustawy.