W dniu 11 marca 2024 r. nasza Izba wraz z Polską Izbą Komunikacji Elektronicznej, Krajową Izbą Komunikacji Ethernetowej, Fundacją Open Allies oraz  Związkiem Pracodawców Mediów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych Mediakom, wysłały do Ministerstwa Cyfryzacji  wspólne stanowisko Izb wraz z postulatami zmian w projekcie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo komunikacji elektronicznej.

Główne uwagi do projektu ustawy wPke:

  • rekomendujemy racjonalizację zasad vacatio legis ustawy. W szczególności postulujemy o wydłużenie okresu przejściowego dla zakazu zawierania umów abonenckich na okres dłuższy niż 24 miesiące. Zasadne byłoby również skrócenie vacatio legis w zakresie możliwości stosowania nowych metod weryfikacji abonenta (np. za pomocą aplikacji mObywatel). Ich użytkowanie nie jest obowiązkowe, ale ułatwiłoby przedsiębiorcom zawieranie umów na odległość;
  • proponujemy wzmocnienie egzekwowania obecnych obowiązków deweloperów poprzez wprowadzenie rozwiązań zapewniających skuteczniejsze wykonywanie ich zobowiązań, zwłaszcza w zakresie wyposażania budynku w niezbędną infrastrukturę telekomunikacyjną;
  • apelujemy o uproszczenie raportowania przebiegu sieci. Wskazujemy na nadmiarowość obowiązku raportowania przebiegu linii kablowych oraz na skutki rozszerzenia obowiązku raportowania z budynków na obiekty budowlane.
  • Postulujemy o ułatwienia w prowadzeniu inwestycji. Proponujemy szereg rozwiązań, których przyjęcie pozwoli znacznie ułatwić rozbudowę sieci telekomunikacyjnych, w szczególności w zakresie dostępu do dróg publicznych, do nieruchomości oraz zasad korzystania z energii elektrycznej w budynkach.