Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki

i Telekomunikacji

A k t u a l n o ś c i

O Izbie

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT) powstała w 1992 roku i działa na podstawie ustawy o izbach gospodarczych.  Jesteśmy organizacją typu not-for-profit zrzeszającą grupę podmiotów gospodarczych zajmujących się produkcją, handlem, usługami lub pracami naukowo-badawczymi w zakresie lub na rzecz elektroniki, telekomunikacji, informatyki, teleinformatyki, energetyki, elektrotechniki, automatyki przemysłowej a także w zakresie audiowizualnych mediów elektronicznych.

Zostań członkiem Izby

Członkiem Izby może zostać przedsiębiorca, który prowadzi na terenie Polski działalność gospodarczą w zakresie lub na rzecz: elektroniki, telekomunikacji, informatyki, teleinformatyki, energetyki, elektrotechniki, automatyki przemysłowej a także w zakresie audiowizualnych mediów elektronicznych.

Sekcje

Czym są sekcje? 
Sekcje to grupy, składające się przedstawicieli firm członkowskich KIGEiT – wywodzących się z pewnego, określonego podsektora branżowego (operatorzy telekomunikacyjni, dostawcy urządzeń fiskalnych, dostawcy sprzętu i usług na potrzeby sieci inteligentnych,  nadawcy telewizyjni, producenci osprzętu elektroinstalacyjnego, producenci i dostawcy sprzętu elektroniki użytkowej, firmy zainteresowane ochroną własności intelektualnej, dostawcy elektronicznych nośników audiowizualnych, sprzedawcy energii i paliw, firmy z obszaru elektroniki azotkowej, firmy zajmującej się sportem elektronicznym, itp.). Prace prowadzone w poszczególnych sekcjach dotyczą kwestii wspólnych dla danej grupy. Podejmowane są zagadnienia wspólne dla wszystkich członków sekcji stwarzające trudności lub istotne z punktu widzenia bieżącej działalności. Sekcje tworzą wyłącznie członkowie KIGEiT. W celu stworzenia sekcji branżowej wymagana jest inicjatywa co najmniej 10 członków Izby wyrażających wolę jej założenia. Procedurę powoływania sekcji opisuje § 38 Statutu Izby. Więcej szczegółów dotyczących sekcji można uzyskać zaglądając na strony poszczególnych sekcji.

Dlaczego istnieją sekcje?

Firmy, które na co dzień ze sobą konkurują, dostrzegają konieczność współpracy przy rozwiązywaniu wspólnych problemów. Na podstawie dotychczasowej działalności można bez wahania stwierdzić, iż sekcje są doskonałym, kompetentnym i sprawnie działającym forum konsultacji i wymiany doświadczeń w gronie specjalistów ściśle określonej branży. W grupie także łatwiej o nowe pomysły i dopracowane rozwiązania.
Sekcje są więc neutralną platformą współpracy i wymiany informacji, zapewnioną i obsługiwaną przez KIGEiT. Sekcje przygotowują opinie i stanowiska jako ciało doradcze dla Zarządu Izby oraz wypowiadają się na zewnątrz w sprawach istotnych dla danego sektora.

Sekcje w KIGEiT

Sekcje a Komitety

Różnica pomiędzy sekcjami a komitetami polega na tym, że sekcje skupiają się wyłącznie na problemach dotykających określony sektor. Komitety natomiast mają charakter bardziej ogólny. Sekcje analizują zagadnienia istotne z punktu widzenia pewnej specyficznej branży, podczas gdy komitety pracują nad zagadnieniami szerszymi, wielośrodowiskowymi. Posługując się terminologia marketingową można powiedzieć, iż sekcje zorientowane są w swej działalności wertykalnie, komitety zaś mają orientację horyzontalną.

Komitety

Czym są komitety?

Komitety to grupy składające się z przedstawicieli wyższego szczebla kierowniczego firm członkowskich KIGEiT. Pracują nad kwestiami, leżącymi w zakresie zainteresowań danego komitetu np.: polityka przemysłowa, polityka celna i podatkowa, sprawy utylizacji sprzętu elektronicznego, badania statystyczne sektora, prawa autorskie, nowe trendy w technice i technologiach.

Zakres ten w przypadku komitetów, inaczej niż w sekcjach, jest szeroki i dotyczy wszystkich firm niezależnie od tego w jakiej branży sektora elektronicznego działają. Są to więc kwestie natury ogólnej jak regulacje prawne, standardy, procedury postępowania które odnoszą się do wszystkich produktów elektronicznych. W ramach tych grup roboczych przygotowywane są oficjalne stanowiska KIGEiT dotyczące spraw podległych danemu komitetowi.

Komitety mają wspólny regulamin uchwalony przez Zarząd Izby 24 stycznia 2007 r.

Usługi

Izba prowadzi szeroki zakres usług informacyjnych ogólnodostępnych i tylko dla członków KIGEiT. Wydajemy elektroniczne biuletyny informacyjne oraz prowadzimy grupy problemowe, gdzie zainteresowane firmy uzyskują informacje na wybrany temat. Organizujemy szkolenia specjalistyczne i ogólne, przeznaczone dla całego sektora elektronicznego i telekomunikacyjnego. Współpracujemy z najlepszymi specjalistami i wykładowcami w Polsce. 

Dzięki współpracy z grupą liczącą ponad 30 stałych ekspertów możemy świadczyć usługi doradcze w szerokim zakresie. Oferujemy zarówno usługi doradcze proste jak też wyspecjalizowane dotyczące wąskich dziedzin elektroniki i telekomunikacji. Usługi te są świadczone głównie na potrzeby członków Izby.

Informacyjne

Izba prowadzi szeroki zakres usług informacyjnych ogólnodostępnych i tylko dla członków KIGEiT. Wydajemy elektroniczne biuletyny informacyjne oraz prowadzimy grupy problemowe, gdzie zainteresowane firmy uzyskują informacje na wybrany temat.

Doradcze

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji świadczy usługi doradcze Część usług oferowana jest nieodpłatnie dla członków KIGEiT.
W celu uzyskania szczegółowych informacji o usługach prosimy kontaktować się z nami pod adresem: kigeit@kigeit.org.pl

Szkoleniowe

Organizujemy szkolenia specjalistyczne i ogólne, przeznaczone dla całego sektora elektronicznego i telekomunikacyjnego. Współpracujemy z najlepszymi specjalistami i wykładowcami w Polsce.

Eksperckie

Kolegium Ekspertów Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (KE KIGEiT) jest ciałem pomocniczym, powołanym przez Zarząd Izby dla osiągania najwyższej jakości oferowanych usług..

wspolpraca

Współpraca

rozwoj

Rozwój

paragraf2

Legislacja

partnerstwo

Partnerstwo

raporty

Raporty

oze

OZE

Projekty

Programy

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji

ul. Stępińska 22/30,
00-739 Warszawa
+48 22 8406522 ,
+48 22 8510309,
+48 22 8510300
kigeit@kigeit.org.pl

Konto bankowe:
BNP Paribas, Bank Polska S.A.
ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa
52 1600 1374 0003 0052 2279 1001 – dla PLN
PL 13 1600 1374 0003 0052 2279 1024 – dla Euro
BIC: PPAB PLPK

REGON: 010132136
NIP: 526-00-29-121
Numer KRS: 0000200670

© 2018 KIGEiT. All Rights Reserved.