MAZOWIECKI KLASTER - MAŁE KINA SPOŁECZNOŚCIOWE

Mazowiecki Klaster – Małe Kina Społecznościowe jest inicjatywą powołaną przez przedsiębiorców w celu stworzenia innowacyjnego systemu dystrybucji dóbr kultury narodowej dla odbiorców lokalnych w oparciu o nowoczesne systemy teleinformatyczne.

OKRES TRWANIA PROJEKTU 01.02.2012-31.05.2015

CELE:

Podstawowym wspólnym działaniem Klastra jest realizowane, przez powiązanie kooperacyjne w wyniku realizacji projektu nowych narzędzi do zarządzania Siecią „Kin Za Rogiem” opartej na innowacyjnej technologii cyfrowej dystrybucji kopii filmów, a także udoskonalanie tej usługi i rozszerzanie działalności klastra. Odegranie uzupełniających się wzajemnie ról przez każdego z członków powiązania pozwoli na zaproponowaniu unikalnej usługi, która zapewni szerokiej grupie odbiorców dostęp do alternatywy kulturalnej a przedsiębiorcom da możliwość rozwoju oraz podniesienia konkurencyjności i udoskonalania swoich produktów.

USŁUGI:

Usługa polega na dostarczaniu zainteresowanemu przedsiębiorcy:

 • doradztwa w zakresie wyposażenia kina w podstawowy sprzęt techniczny (projektor, ekran, system nagłośnienia, STB itp.),
 • pomocy w zakresie organizacji sali kina (wytyczne odnośnie wentylacji, automatyki zaciemnienia, dróg ewakuacyjnych, zabezpieczeń p.poż.),
 • szkoleń z zakresu obsługi aplikacji oraz organizacji pomieszczeń,
 • łatwego w obsłudze systemu dystrybucji i opłat z tytułu wyświetlania obrazów cyfrowych,
 • dostępu do portalu zapewniającego możliwość „wglądu” do rozliczeń, baz danych utworów multimedialnych, systemu szkoleń e-learningowych,
 • zapewnieniu funkcjonowania w sieci o znanej, wypromowanej marce „Kino za Rogiem”,
 • zapewnieniu prowadzonych na bieżąco działań w zakresie PR.

IDEA:

Ideą projektu Kino za Rogiem jest stworzenie nowej filozofii kina odwołującego się do tęsknoty za kameralną wspólnotą, do pomysłu na kino dla przyjaciół. Naszym zamiarem jest zbudowanie sieci małych kin, tanich w obsłudze i utrzymaniu, ale takich, które zachowują najważniejsze zalety współczesnych kin sieciowych, w szczególności cyfrową jakość obrazu i dźwięku. Kina za Rogiem to przede wszystkim sale multimedialne adaptowane do funkcji małego kina, tworzone w ramach istniejącej infrastruktury publicznej i prywatnej w domach kultury, bibliotekach, szkołach, ośrodkach edukacyjnych i sportowych, remizach strażackich, sanatoriach, klubach czy kawiarniach.
Kino za Rogiem to alternatywna propozycja zaspokajania potrzeb kulturowych.

W dużych aglomeracjach rolą Kina za Rogiem będzie przede wszystkim poszerzenie możliwości kontaktu ze sztuką filmową poprzez udostępnianie filmów rzadko lub nigdy nie trafiających do multipleksów. W małych miasteczkach i wsiach chcielibyśmy przywrócić modę na oglądanie filmów w kinie. Alternatywa polega również na tym, że nie tylko animator kina, ale także widz ma wpływ na dobór repertuaru. W naszym kinie będzie można obejrzeć nie tylko filmy, ale też transmisje na żywo wydarzeń kulturalnych i sportowych oraz własne prezentacje multimedialne.

PORTAL PROJEKTU:

www.kinozarogiem.pl

FINANSOWANIE:

Mazowiecki Klaster – Małe Kina Społecznościowe jest projektem współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu”. Działanie 1.6 „Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 8 740 469,63 PLN
CAŁKOWITE WYDATKI KWALIFIKOWANE PROJEKTU: 7 111 441,25 PLN
WKŁAD WŁASNY W WYSOKOŚCI: 2 936 822,43 PLN
W TYM WYDATKI KWALIFIKOWANE: 1 307 794,05 PLN

KOORDYNATOR:

Koordynatorem projektu jest Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji

CZŁONKOWIE:

 • Instytut Łączności Państwowy Instytut Badawczy
 • KPD Sp. z o.o.
 • KzR sp. z o.o.
 • Cyfrowe Repozytorium Filmowe Sp. z o.o.
 • Logoland
 • 4vod Sp. z o.o.
 • Fundacja Działań Artystycznych i Filmowych Ruchome Obrazy
 • Dream World
 • ProNova
 • HODOS Sp. z o.o.
 • Kancelaria Rzeczników Patentowych Sitko, Czubkowska S&C Patent sp.p.

SIEDZIBA KLASTRA:

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji
ul. Stępińska 22/30
00-739 Warszawa
Tel.:   +48 22 8406522
kigeit@kigeit.org.pl