MODELOWANIE SYSTEMU OFERT DLA INNOWACJI

Profesjonalizacja proinnowacyjnych usług doradczych partnerstwa Instytucji Otoczenia Biznesu Mazowsza jest inicjatywą powołaną przez przedsiębiorców w celu stworzenia siedmiu innowacyjnych usług, które będą świadczone firmom sektora MMŚP.

Aktualności MSODI

OKRES TRWANIA PROJEKTU 05.01.2021-31.10.2022

CELE:

Celem niniejszego projektu jest stworzenie i wdrożenie siedmiu nowych usług, które staną się nową siłą napędową czterech konsorcjantów. Dzięki wysokiej jakości świadczonych usług, a także wykorzystaniu zwinnych metodyk zarządzania projektami, usługi te będą odpowiadały na potrzeby odbiorców i będą przez nich współtworzone. Usługi te będą miały charakter proinnowacyjny i rozwojowy.

USŁUGI:

 1. Wycena – przygotowanie firmy pod inwestycje kapitałowe przedsiębiorcy:
  Głównym celem przeprowadzenia usługi będzie zebranie wszechstronnych informacji niezbędnych do wyceny wartości przedsiębiorstwa oraz identyfikacji czynników mających na nią znaczący wpływ. Czas trwania usługi może trwać od tygodnia do kilku miesięcy, w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i zakresu jego działalności, zakresu usługi oraz czy firma ma bardzo niszową specjalizację. Ostatnim etapem usługi będzie przedstawienie raportu, na podstawie którego zainteresowane strony mogą podjąć decyzję o dalszej współpracy, mając kompleksowy obraz przedsiębiorstwa.
 2. Startup Online Academy
  Głównym celem realizowanych działań będzie stworzenie w pełni funkcjonalnej platformy umożliwiającej odbywania konsultacji biznesowych online oraz oglądanie edukacyjnych materiałów video dotyczących różnych dziedzin biznesu.
 3. Startup International Academy
  Głównym celem realizowanych działań będzie stworzenie usługi polegającej na sieciowaniu przedsiębiorców z sektora MMŚP z zagranicznymi ośrodkami oraz inwestorami, a także edukowanie ich w zakresie internacjonalizacji działań.
 4. Innowacyjna platforma do optymalizacji BoM-ów produkcyjnych
  Głównym celem realizowanych działań będzie stworzenie usługi, która pomoże firmom z sektora MŚP zwiększyć ich konkurencyjność na rynku. Usługa ta będzie polegała na udoskonaleniu zestawień materiałowych niezbędnych do wykonania urządzeń/płytek, jednocześnie zdejmując z firm część prac przygotowawczych związanych z doborem odpowiedników komponentów, co znacznie skróci czas ofertowania i wyceniania prac a docelowo również obniży koszt usługi montażu.
 5. Monitorowanie i prognozowanie rynku
  Głównym celem realizowanych działań będzie stworzenie usługi, która poprzez dostarczanie dogłębnej i rzetelnej wiedzy o ściśle określonym rynku pomoże firmom z sektora MŚP zwiększyć ich konkurencyjność.
 6. Usługa doradcza w zakresie zobowiązań prawnoautorskich w kontekście rozwoju TIK
  Głównym celem realizowanych działań będzie stworzenie usługi, która poprzez dostarczanie dogłębnej i rzetelnej wiedzy prawniczej i logistycznej z zakresu odprowadzania opłat od tzw. czystych nośników (opłaty reprograficzne), pomoże firmom z sektora MŚP zwiększyć ich konkurencyjność i innowacyjność. Dzięki uzyskanej wiedzy menedżerowie będą mogli podejmować śmielsze decyzje związane z innowacjami, gdyż nie będą się obawiali konieczności odprowadzania opłat, które nie wynikają z obowiązującego porządku prawnego.
 7. inter MiM
  Usługa komplementarna mająca na celu wsparcie MŚP w zakresie rozpoczęcia lub rozwoju eksportu jej produktów bądź usług. Usługa ta skierowana jest do przedsiębiorców z sektora spożywczego.

FINANSOWANIE:

Profesjonalizacja proinnowacyjnych usług doradczych partnerstwa Instytucji Otoczenia Biznesu Mazowsza jest projektem współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w osi priorytetowej III Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości Działanie 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu Poddziałanie 3.1.2 Rozwój MŚP

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU:         2 327 763,02 PLN
CAŁKOWITE WYDATKI KWALIFIKOWANE PROJEKTU: 2 074 586,45 PLN
WKŁAD WŁASNY W WYSOKOŚCI:                253 176,57 PLN

KOORDYNATOR/LIDER:

Liderem projektu jest Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji

CZŁONKOWIE:

Członkowie partnerstwa współpracują ze sobą tworząc mazowiecki ekosystem wspierania innowacji i rozwoju MMŚP w regionie. Dzięki tej kooperacji oraz różnym doświadczeniom, strukturom organizacyjnym, modelom finansowania każdego z partnerów powstaje ogromny potencjał kompetencyjny i organizacyjny, dzięki któremu wypracowane w partnerstwie usługi będą miały zarówno wysoką jakość jak i kanały dystrybucji. Każdy z członków partnerstwa odpowiada za swoje usługi, niemniej ich wypracowanie opierać się będzie o potencjał pozostałych uczestników.

CZIiTT jest ośrodkiem wspierającym transfer technologii i zarządzanie innowacjami oraz prowadzącym badawcze projekty innowacyjne w tych dziedzinach. Dysponuje przestrzenią do inkubacji i rozwoju pomysłów biznesowych, kadrą naukową, departamentami badawczymi oraz renomą Politechniki Warszawskiej. Działania CZIiTT skierowane są na wzmacnianie społeczności akademickiej i przedsiębiorców, poprzez dostarczenie im kompleksowej oferty usług pozwalających na weryfikację, rozwój i skalowanie pomysłów biznesowych.

ARM SA jako instytucja mazowiecka posiada szeroką sieć kontaktów i doświadczenie organizacyjne w realizacji licznych projektów.  Od momentu powstania spółki, realizuje działania i projekty skierowane do przedsiębiorców – eksporterów oraz przyszłych eksporterów. Wspiera przedsiębiorców poprzez m.in. informowanie o zasadach prowadzenia działalności na danym rynku, pomoc w nawiązywaniu kontaktów z firmami zagranicznymi, organizacją oraz obsługą misji gospodarczych, organizuje szkolenia z zakresu handlu zagranicznego i spotkania branżowe. Podczas realizacji swych działań  Agencja ściśle współpracuje z IOB, ministerstwami, ambasadami i Konsulatami Rzeczpospolitej Polskiej, Zagranicznymi Biurami Handlowymi, Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A. oraz Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi.

KIGET zrzesza kilkuset przedsiębiorców, którzy wspierają technologiczny rozwój Mazowsza i Polski. Jako akredytowana mazowiecka IOB o profilu szkoleniowo-doradczym organizuje szkolenia oraz oferuje usługi doradcze proste i wyspecjalizowane dla sektora elektronicznego i telekomunikacyjnego. Ma skutecznie wdrożony System Zarządzania Jakością ISO 9001:2009. Prowadzi szeroki zakres usług informacyjnych ogólnodostępnych i członkowskich. Wydaje elektroniczne biuletyny informacyjne oraz prowadzi grupy problemowe. Bierze udział w tworzeniu i zmianie przepisów prawnych w obrębie działalności firm członkowskich. Patronuje targom, sympozjom i konferencjom branżowym.

IKP (działający pod marką Startup Academy) posiada grono kilkudziesięciu sprawdzonych mentorów, trenerów i konsultantów, którzy mogą sprawnie realizować projekty doradcze o dużej skali. Wspiera samorządy i instytucje publiczne w rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Pomaga firmom generować innowacje i budować kulturę innowacyjności.


Celem konsorcjum jest podniesienie konkurencyjności konsorcjantów, poprzez wprowadzenie do portfolio nowych, proinnowacyjnych usług rozwojowych, które w dłuższej perspektywie czasowej pozwolą na budowanie alternatywnych strumieni przychodów, które uniezależnią organizacje od projektów unijnych, wprowadzą większy balans w strukturze finansowej organizacji a także pozwolą personelowi na podniesienie kompetencji.

Nowe usługi będą wsparciem dla osób planujących założenie własnej firmy w zaplanowaniu swojej drogi do sukcesu, a także pomoc już istniejącym przedsiębiorstwom w zwiększeniu swoich przewag konkurencyjnych poprzez wprowadzanie nowych produktów, modeli biznesowych czy rozwiązań technologicznych.
Dodatkowe korzyści dla odbiorców usług:

 • Pomoc w zidentyfikowaniu mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa oraz sformułowaniu listy rekomendacyjnej pozwalającej zwiększyć potencjał innowacyjności organizacji.
 • Pomoc w Identyfikacji potrzeb, wskazanie kierunków rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o najnowsze rozwiązania technologiczne
 • Poprawa wizerunku firm oraz pomoc w zapewnieniu wsparcia przy podejmowaniu racjonalnych i optymalnych decyzji inwestycyjnych

SIEDZIBA LIDERA:

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji
ul. Stępińska 22/30
00-739 Warszawa
Tel.:   +48 22 8406522
kigeit@kigeit.org.pl