Izba objęła patronatem przygotowany z inicjatywy naszego członka – firmy NEXERA oraz firmy Fiberhost,

Przewodnik dla starostów dotyczący postępowań prowadzących do wydania decyzji administracyjnych ograniczających sposób korzystania z nieruchomości przez udzielanie zezwoleń na umieszczanie na tych nieruchomościach infrastruktury telekomunikacyjnej.

Szybki Internet jest dziś niezbędny dla tworzenia miejsc pracy oraz zapewnienia obywatelom i przedsiębiorstwom zarówno dostępu do treści i usług, jak i możliwości ich udostępniania. Pandemia Covid-19 sprawiła, że nikt z nas nie ma już wątpliwości, jak niezbędne jest posiadanie niezawodnego dostępu do sieci. Dzięki rozwojowi sieci światłowodowej maleje odsetek osób wykluczonych cyfrowo. Niestety rozbudowa infrastruktury światłowodowej wciąż natrafia na wiele problemów. Rozwiązanie części z nich leży w gestii Starostów. Do nich właśnie skierowany jest niniejszy Przewodnik.

Kluczowe dla terminowej budowy sieci jest pozyskanie zgód na udostępnienie nieruchomości przez właścicieli. Brak pisemnej zgody uniemożliwia sprawne przeprowadzenie inwestycji. Jeśli takiego sporu nie da się rozwiązać inną ścieżką, polskie i unijne prawo pozwala wówczas ograniczyć sposób korzystania z nieruchomości przez właściciela na drodze administracyjnej.  W jaki sposób, tłumaczymy szczegółowo w niniejszym opracowaniu.

Jesteśmy przekonani, że dzięki Poradnikowi szybki internet zagości niedługo na wielu obszarach, do których inaczej nie miałby szansy dotrzeć, a ich mieszkańcy odczują znaczną poprawę komfortu codziennego życia.

Odcinek I – Wprowadzenie do Przewodnika

 • Wyjaśnienie podstawowych kwestii związanych z Przewodnikiem: Do kogo skierowany jest Przewodnik? Co się w nim znajduje? Jak z niego korzystać? Jaka jest jego struktura? Jakich decyzji administracyjnych dotyczy? Jaka jest rola starostów w wydawaniu tych decyzji administracyjnych? Jakie są przyczyny wydłużonego czasu trwania postępowania w sprawie wydania decyzji administracyjnych ograniczających korzystanie z nieruchomości?
 • Krótkie omówienie kontekstu prawnego, gospodarczego i społecznego prowadzonych postepowań dotyczących ograniczenia korzystania z nieruchomości.
 • Informację dotyczące utrudnień, które pojawiają się w toku postępowań dotyczących nieruchomości i które mają wpływ na wydłużenie ich trwania.

Odcinek II – Pozytywne i negatywne przesłanki wydania decyzji dotyczącej ograniczenia korzystania z nieruchomości

 •  Objaśnienie podstaw prawnych wydania decyzji ograniczającej korzystanie z nieruchomości.
 • Omówienie obowiązku umożliwienia umieszczenia na nieruchomości urządzeń telekomunikacyjnych.
 • Wyjaśnienie przesłanek pozytywnych, które muszą zostać spełnione, aby wydać decyzję administracyjną zgodną z treścią wniosku oraz tych negatywnych, które uniemożliwiają jej wydanie.
 • Informację czy wnioskodawca ma obowiązek uwzględnienia innego zaproponowanego przez właściciela przebiegu inwestycji.

Odcinek III – Odmienności w prowadzeniu postępowania w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

 • Wyjaśnienie co należy rozumieć pod pojęciem nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
 • Omówienie czy nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym mogą być przedmiotem postępowania o wydanie decyzji ograniczającej korzystanie z nieruchomości.
 • Informację jakie odrębności pojawiają się w postępowaniu, którego przedmiotem jest nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym

Odcinek IV – Rokowania . Czym są, jak je przeprowadzić, jak udokumentować

 • Wyjaśnienie wymogów konieczności przeprowadzenia rokowań z właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości oraz wyjątków dotyczących sytuacji w której nieruchomość jest nieruchomością o nieuregulowanym stanie prawnym.
 • Omówienie wymogu przeprowadzenia rokowań. Ich przebieg, wyjątki, rezultaty i sposób udokumentowania.

Odcinek V – Kwestie, które starosta powinien ustalić we własnym zakresie. Przeprowadzanie rozpraw administracyjnych

 • Omówienie zakresu wymagań formalnych wniosku o wydanie decyzji ograniczającej korzystanie z nieruchomości.
 • Wyjaśnienie działania starosty jako organu administracji publicznej. Zasada prawdy obiektywnej oraz zasada współdziałania z innymi organami administracji publicznej.
 • Wyjaśnienie przeprowadzania rozpraw administracyjnych. Kiedy mają miejsce i w jaki sposób przebiega ich proces.

Odcinek VI – Uzgodnienie decyzji z prezesem UKE

 • Wyjaśnienie czym jest postępowanie uzgodnieniowe.
 • Omówienie kiedy starosta jest zobowiązany uzgodnić z Prezesem UKE decyzję dotyczącą nieruchomości. Tryb jego dokonania, kwestie podlegające i niepodlegające ocenie w postępowaniu uzgodnieniowym.
 • Informację o trybie odwoławczym od postanowienia uzgodnieniowego Prezesa UKE oraz o możliwości wydania decyzji przez starostę wyłącznie po „ostatecznym” postanowieniu uzgodnieniowym