Aktualności DINNOCAP

Warsztaty

Projekt DINNOCAP uzyskał akceptację Funduszu Programu Regionu Morza Bałtyckiego latem 2020 roku i rozpoczął się na początku 2021 roku.

Okres realizacji projektu trwa 1 rok, a jego głównym celem jest wykorzystanie wyników projektu DIGINNO i zwiększenie możliwości wykorzystania ICT przez MŚP, organizacje branżowe i władze sektora publicznego. Nacisk kładziony jest na pozatechnologiczne budowanie potencjału i wdrażanie narzędzi stworzonych w ramach projektu DIGINNO, a tym samym wspieranie cyfrowej transformacji.

Celem projektu jest wspieranie wdrażania wybranych narzędzi, rozwiązań i zaleceń dostarczonych przez DIGINNO, a tym samym optymalizacja wpływu projektu na cyfrową transformację MŚP w Regionie Morza Bałtyckiego.

Projekt będzie bazował na wybranych narzędziach i rozwiązaniach DIGINNO, w przypadku których zainteresowanie i potencjał innowacyjny są największe. Projekt będzie skierowany bezpośrednio do MŚP i odpowiednich sektorów przemysłu, aby zachęcić do korzystania z narzędzi i rozwiązań DIGINNO wspierających transformację cyfrową, a także aby wdrożyć wybrane wyniki DIGINNO w Rosji oraz przetestować zainteresowanie i możliwości adaptacyjne w odniesieniu do transformacji cyfrowej rosyjskiego przemysłu.

Ogólnym rezultatem będzie stworzenie zestawu innowacyjnych instrumentów transformacji cyfrowej wspierających zwiększanie zdolności MŚP, stowarzyszeń branżowych i decydentów.

Wspieranie wyników:

  • Lista ponadnarodowych działań do przyjęcia przez społeczność zajmującą się cyfryzacją przemysłu w Regionie Morza Bałtyckiego, tj. transnarodowe działania mające na celu poprawę wykorzystania ICT wśród MŚP.
  • Praktyczny raport zawierający informacje i zalecenia pomagające we wdrażaniu ICT, do wykorzystania przez platformy Przemysłu 4.0, MŚP i instytucje publiczne zaangażowane w cyfryzację przemysłu.
  • System wymiany danych e-CMR, który umożliwia bezpieczną wymianę danych między rządem a biznesem, do wykorzystania przez agencje rządowe i stowarzyszenia biznesowe jako inspiracja i porada jak zapewnić i korzystać z instrumentów transgranicznej wymiany danych.
  • Metodologia mająca na celu pokazać rządowym agencjom oraz instytucjom Regionu Morza Bałtyckiego jak skutecznie wdrażać transgraniczne e-usług
  • Międzynarodowa społeczność interesariuszy, której zadaniem jest wpływanie i promocja wdrażania modelowych przykładów na poziomie krajowym.

Oczekiwane wyniki i zmiany dla regionu RMB:

  • Znaczna liczba MŚP w Regionie Morza Bałtyckiego będzie zaznajomiona z narzędziami cyfryzacji i budowania świadomości cyfrowej opracowanymi w projekcie DIGINNO, uzyskując tym samym lepsze możliwości digitalizacji i lepsze przygotowanie do wdrożenia ICT. W dłuższej perspektywie poprawi to konkurencyjność MŚP i przemysłu Regionu Morza Bałtyckiego.
  • Zrównoważony międzynarodowy dialog między społecznościami zajmującymi się cyfryzacją w Regionie Morza Bałtyckiego wzmocni sieć współpracy między publicznymi i prywatnymi interesariuszami zajmującymi się cyfrową transformacją usług publicznych w Regionie Morza Bałtyckiego. W dłuższej perspektywie poprawi to zdolności innowacyjne MŚP oraz zachęci i wesprze cyfryzację MŚP w oparciu o transnarodowe uczenie się.