Sekcja Producentów Aparatury Elektrycznej KIGEiT (SPAE)

Sekcja Producentów Aparatury Elektrycznej Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (SPAE) powstała 7 stycznia 2016 roku. Sekcję założyło 6 firm – członków KIGEiT. Członkami sekcji są pomioty prowadzące działalność badawczą, rozwojową, produkcyjną (w tym firmy z grupy kapitałowej), usługową, normalizacyjną lub certyfikacyjną w zakresie aparatury elektrycznej.

Szczegółowe informacje na temat sekcji znajda Państwo tutaj >>>>>

Do podstawowych zadań SPAE należy:

 • proponowanie i wspieranie inicjatyw mających na celu identyfikowanie i eliminowanie niebezpiecznych lub niezgodnych z normami i przepisami prawa produktów i systemów z zakresu aparatury elektrycznej, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób, towarów, mienia lub gospodarki krajowej, a także dla środowiska. Współpraca z właściwymi organami w ramach tych inicjatyw,
 • wspieranie oraz implementowanie na terenie Polski wybranych europejskich inicjatyw, co do których istnieje konsensus członków sekcji; jedną z takich inicjatyw jest Market Surveillance Support Initiative (MSSI),
 • reprezentowanie i ochrona interesów członków Sekcji względem osób trzecich, w tym w szczególności wobec organów ustawodawczych i wykonawczych Rzeczypospolitej Polskiej, jak i branżowych organizacji międzynarodowych, a także Unii Europejskiej,
 • przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji.

Główne zagadnienia, którymi zajmuje się SPAE:

 • monitorowanie rynku w obszarze produktów i systemów z zakresu infrastruktury elektrycznej, elektrotechnicznej oraz instalacyjnej niskiego napięcia,
 • badanie zgodności produktów i systemów, do których zachodzi podejrzenie ich niezgodności z obowiązującymi przepisami prawa i branżowymi normami technicznymi,
 • informowanie właściwych organów nadzoru rynku i uczestników rynku o produktach, co do których zachodzi podejrzenie ich niezgodności, jak też podejmowanie współpracy z tymi organami w ramach prowadzonych przez nie postępowań,
 • zwalczanie obrotu rynkowego produktami niebezpiecznymi lub niezgodnymi,
 • współdziałanie w obszarze regulacji i wdrażania obowiązujących branżowych norm technicznych i prawa ochrony konkurencji w zakresie wytwarzania, testowania, sprzedaży, stosowania i dystrybucji rozpatrywanych produktów i systemów.

Do głównych problemów z jakimi spotykają się firmy z tej branży zaliczono:

 • obecność na rynku detalicznym, hurtowym, internetowym oraz projektowym aparatów z zakresu: ochrony przeciwporażeniowej, ochrony przepięciowej, aparatury zabezpieczającej, kontrolnej i sterującej, które nie spełniają wymogów technicznych i deklarowanych parametrów definiujących,
 • wypieranie z rynku produktów bezpiecznych i pełnowartościowych poprzez nieuczciwą konkurencję,
 • rozproszenie inicjatyw w tym zakresie,
 • zastosowanie produktów nienormatywnych niesie za sobą zagrożenie dla zdrowia i mienia użytkowników.

Celem SPAE jest koordynacja i wsparcie podmiotów działających na rynku elektrotechnicznym w celu:

 • współtworzenia i wdrażania obowiązujących branżowych norm technicznych i prawa ochrony konkurencji w zakresie wytwarzania, testowania, sprzedaży, stosowania i dystrybucji produktów i systemów z zakresu infrastruktury elektrycznej, elektrotechnicznej oraz instalacyjnej niskiego napięcia,
 • przestrzegania obowiązujących branżowych norm technicznych i prawa ochrony konkurencji w zakresie wytwarzania, testowania,  sprzedaży. stosowania i dystrybucji produktów i systemów z zakresu infrastruktury elektrycznej, elektrotechnicznej oraz instalacyjnej niskiego napięcia,
 • monitorowania rynku w obszarze produktów i systemów z zakresu infrastruktury elektrycznej, elektrotechnicznej oraz instalacyjnej niskiego napięcia, w zakresie bezpieczeństwa  użytkowania tych produktów i systemów (dla osób, towarów, mienia, gospodarki krajowej i środowiska) oraz ich zgodności z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa i branżowymi normami technicznymi,
 • zwalczania obrotu rynkowego produktami niebezpiecznymi lub niezgodnymi,
 • współdziałania na szczeblu ogólnopolskim i  ogólnoeuropejskim oraz udzielanie wsparcia organom nadzoru rynku w zakresie wykonywania ich zadań,
 • zachęcania swoich członków, do uczestnictwa w działaniach Sekcji.

Do podstawowych zadań SPAE należy wspieranie oraz implementowanie na terenie Polski wybranych europejskich inicjatyw. Jedną z nich jest MSSI ELECTRICAL (Market Surveillance Support Initiative). Inicjatywa ta zrzesza europejskich wytwórców produktów i systemów z zakresu infrastruktury elektrycznej oraz instalacyjnej niskiego napięcia, organizacje branżowe oraz akredytowane organy oceny zgodności. W ramach podjętej współpracy, podmioty te wspierają lokalne organy w zakresie monitorowania rynku w obszarze produktów i systemów oraz podejmują stosowne działania poprzez informowanie właściwych organów nadzoru rynku o produktach, do których zachodzi podejrzenie ich niezgodności z normami i wymaganiami. Sekcja inicjuje także działania informacyjne oraz edukacyjne.

Co to jest MSSI (Market Surveillance Support Initiative)?

Co to jest MSSI (Market Surveillance Support Initiative)?

Wytwórcy produktów i systemów z zakresu infrastruktury elektrycznej oraz instalacyjnej niskiego napięcia, zlokalizowani w Europe oraz ich ogólnoeuropejskie (CECAPI) i krajowe organizacje branżowe, a także akredytowane europejskie organy oceny zgodności postanowiły połączyć siły, aby działać proaktywnie celem monitorowania rynku w obszarze ww. produktów i systemów.  Podmioty te podejmą stosowne działania poprzez informowanie właściwych organów nadzoru rynku o produktach, co, do których zachodzi podejrzenie ich niezgodności z normami i wymaganiami, jak też podejmą współpracę z tymi organami w ramach prowadzonych przez nie postępowań. Działania te mają na celu pomóc lokalnym władzom w każdym europejskim kraju oraz asygnowanym organom do nadzoru i monitorowania rynku, w zapewnieniu:

bezpieczeństwa klientom oraz

uczciwej konkurencji.

Obecni uczestnicy inicjatywy na rynku europejskim, to:

 • 7 aktywnie zaangażowanych firm: ABB, Benedict, Eaton, Hager, Legrand, Siemens, Schneider Electric, które zapraszają również innych uczestników rynku do przyłączenia się do ww. inicjatywy,
 • ogólnoeuropejskie i krajowe organizacje branżowe (między innymi Gimelec, ZVEI, AFME, GAMBICA, BEAMA, ANIE),
 • akredytowane europejskie organy oceny zgodności (między innymi LCIE Bureau Veritas, VDE, AENOR, UL).
 • Inicjatywa jest aktywnie wdrażana we Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii, a we Włoszech i w Polsce jest w fazie początkowej.
 • Oficjalny przedstawienie inicjatywy: 14.02.2016r na targach Light & Building w Niemczech.

Więcej informacji można znaleźć w Statucie MSSI <tutaj>. 

Aktualności SPAE

 • Konsultacje KE w sprawie oceny Dyrektywy maszynowej

  Komisja Europejska (KE) rozpoczęła konsultacje publiczne dotyczące oceny funkcjonowania Dyrektywy maszynowej. W ocenie KE Dyrektywa maszynowa wymaga aktualizacji w celu dalszego podniesienia poziomu bezpieczeństwa i uwzględnienia najnowszych innowacji z sektora IT.
  Czytaj więcej
 • Konsultacje w sprawie funkcjonowania Dyrektywy LVD

  Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne dotyczące oceny funkcjonowania Dyrektywy LVD. Celem konsultacji jest ocena, czy dyrektywa niskonapięciowa (LVD) 2014/35/UE jest odpowiednia pod względem skuteczności, wydajności, przydatności, spójności i wartości dodanej UE.
  Czytaj więcej
 • Nadzór rynku UE bez obciążeń dla producentów

  10 grudnia 2018 r. odbyło się pierwsze spotkanie  Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej i Rady, które podjęły wysiłek mający na celu ulepszenie wniosku Komisji ws. "Zapobiegania
  Czytaj więcej
 • Konferencja SPAE na Targach ENERGETAB 2018

  Właśnie zakończyła się konferencja prasowa pt.: „Bezpieczna aparatura elektryczna niskiego napięcia” organizowana przez Sekcję Producentów Aparatury Elektrycznej KIGEiT podczas drugiego dnia Międzynarodowych Targów ENERGETAB 2018. Dziękujemy
  Czytaj więcej

Bezpieczeństwo aparatów elektrycznych niskiego napięcia

  Decyzje urzędowe dot. niebezpiecznych produktów

  • Alert RAPEX – A12/0343/18

   Przedstawiamy najnowsze ostrzeżenie dot. aparatury niskiego napięcia, które pojawiło się w systemie RAPEX: Alert RAPEX Numer sprawy A12/0343/18 (raport) Category Electrical appliances and equipment Risk
   Czytaj więcej
  • Alert RAPEX – A12/0170/18

   Przedstawiamy najnowsze ostrzeżenie dot. aparatury niskiego napięcia, które pojawiło się w systemie RAPEX: Alert RAPEX Numer sprawy A12/0170/18 (raport) Category Electrical appliances and equipment Risk
   Czytaj więcej
  • Decyzja nr DNR-13/2018

   Przedstawiamy decyzje Prezesa UOKIK w zakresie systemu oceny zgodności. Numer decyzji:  DNR-13/2018 (decyzja) Data wydania decyzji:  2018-01-16 Sygnatura akt:  DNR-730-316(8)17/18(KS) Uczestnicy postępowania:  BEMKO spółka z ograniczoną
   Czytaj więcej
  • Decyzja nr DNR-2/335/2017

   Przedstawiamy decyzje Prezesa UOKIK w zakresie systemu oceny zgodności. Numer decyzji:  DNR-2/335/2017 (decyzja) Data wydania decyzji:   2017-12-29 Sygnatura akt:  DNR-730-219(17)/17(IS) Uczestnicy postępowania:  LC Spółka z ograniczoną
   Czytaj więcej

  Władze Sekcji

  1. Wojciech Świątek – Przewodniczący (SCHNEIDER ELECTRIC POLSKA)
  2. Marek Tabaka – Wiceprzewodniczący (EATON ELECTRIC)
  3. Magdalena Malewska – Członek Zarządu (ABB)

  CZŁONKOSTWO W SEKCJI PRODUCENTÓW APARATURY ELEKTRYCZNEJ KIGEiT

  Firma starająca się o członkostwo w Sekcji musi być członkiem Izby. Aby firma mogła zostać członkiem Sekcji branżowej powinna zapoznać się z regulaminem sekcji i po jego zaakceptowaniu wypełnić deklarację członkowską, którą po podpisaniu przez osoby upoważnione (do składania oświadczeń woli w imieniu firmy) składa do KIGEiT. Razem z deklaracją członkowską należy złożyć upoważnienie dla osoby, która będzie reprezentowała firmę w sekcji branżowej. Firma może należeć jednocześnie do kilku sekcji branżowych.