Sekcja Producentów Aparatury Elektrycznej KIGEiT (SPAE)

Sekcja Producentów Aparatury Elektrycznej Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (SPAE) powstała 7 stycznia 2016 roku. Sekcję założyło 6 firm – członków KIGEiT. Członkami sekcji są pomioty prowadzące działalność badawczą, rozwojową, produkcyjną (w tym firmy z grupy kapitałowej), usługową, normalizacyjną lub certyfikacyjną w zakresie aparatury elektrycznej.

Szczegółowe informacje na temat sekcji znajda Państwo tutaj >>>>>

Do podstawowych zadań SPAE należy:

 • proponowanie i wspieranie inicjatyw mających na celu identyfikowanie i eliminowanie niebezpiecznych lub niezgodnych z normami i przepisami prawa produktów i systemów z zakresu aparatury elektrycznej, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób, towarów, mienia lub gospodarki krajowej, a także dla środowiska. Współpraca z właściwymi organami w ramach tych inicjatyw,
 • wspieranie oraz implementowanie na terenie Polski wybranych europejskich inicjatyw, co do których istnieje konsensus członków sekcji; jedną z takich inicjatyw jest Market Surveillance Support Initiative (MSSI),
 • reprezentowanie i ochrona interesów członków Sekcji względem osób trzecich, w tym w szczególności wobec organów ustawodawczych i wykonawczych Rzeczypospolitej Polskiej, jak i branżowych organizacji międzynarodowych, a także Unii Europejskiej,
 • przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji.

Główne zagadnienia, którymi zajmuje się SPAE:

 • monitorowanie rynku w obszarze produktów i systemów z zakresu infrastruktury elektrycznej, elektrotechnicznej oraz instalacyjnej niskiego napięcia,
 • badanie zgodności produktów i systemów, do których zachodzi podejrzenie ich niezgodności z obowiązującymi przepisami prawa i branżowymi normami technicznymi,
 • informowanie właściwych organów nadzoru rynku i uczestników rynku o produktach, co do których zachodzi podejrzenie ich niezgodności, jak też podejmowanie współpracy z tymi organami w ramach prowadzonych przez nie postępowań,
 • zwalczanie obrotu rynkowego produktami niebezpiecznymi lub niezgodnymi,
 • współdziałanie w obszarze regulacji i wdrażania obowiązujących branżowych norm technicznych i prawa ochrony konkurencji w zakresie wytwarzania, testowania, sprzedaży, stosowania i dystrybucji rozpatrywanych produktów i systemów.

Do głównych problemów z jakimi spotykają się firmy z tej branży zaliczono:

 • obecność na rynku detalicznym, hurtowym, internetowym oraz projektowym aparatów z zakresu: ochrony przeciwporażeniowej, ochrony przepięciowej, aparatury zabezpieczającej, kontrolnej i sterującej, które nie spełniają wymogów technicznych i deklarowanych parametrów definiujących,
 • wypieranie z rynku produktów bezpiecznych i pełnowartościowych poprzez nieuczciwą konkurencję,
 • rozproszenie inicjatyw w tym zakresie,
 • zastosowanie produktów nienormatywnych niesie za sobą zagrożenie dla zdrowia i mienia użytkowników.

Celem SPAE jest koordynacja i wsparcie podmiotów działających na rynku elektrotechnicznym w celu:

 • współtworzenia i wdrażania obowiązujących branżowych norm technicznych i prawa ochrony konkurencji w zakresie wytwarzania, testowania, sprzedaży, stosowania i dystrybucji produktów i systemów z zakresu infrastruktury elektrycznej, elektrotechnicznej oraz instalacyjnej niskiego napięcia,
 • przestrzegania obowiązujących branżowych norm technicznych i prawa ochrony konkurencji w zakresie wytwarzania, testowania,  sprzedaży. stosowania i dystrybucji produktów i systemów z zakresu infrastruktury elektrycznej, elektrotechnicznej oraz instalacyjnej niskiego napięcia,
 • monitorowania rynku w obszarze produktów i systemów z zakresu infrastruktury elektrycznej, elektrotechnicznej oraz instalacyjnej niskiego napięcia, w zakresie bezpieczeństwa  użytkowania tych produktów i systemów (dla osób, towarów, mienia, gospodarki krajowej i środowiska) oraz ich zgodności z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa i branżowymi normami technicznymi,
 • zwalczania obrotu rynkowego produktami niebezpiecznymi lub niezgodnymi,
 • współdziałania na szczeblu ogólnopolskim i  ogólnoeuropejskim oraz udzielanie wsparcia organom nadzoru rynku w zakresie wykonywania ich zadań,
 • zachęcania swoich członków, do uczestnictwa w działaniach Sekcji.

Do podstawowych zadań SPAE należy wspieranie oraz implementowanie na terenie Polski wybranych europejskich inicjatyw. Jedną z nich jest MSSI ELECTRICAL (Market Surveillance Support Initiative). Inicjatywa ta zrzesza europejskich wytwórców produktów i systemów z zakresu infrastruktury elektrycznej oraz instalacyjnej niskiego napięcia, organizacje branżowe oraz akredytowane organy oceny zgodności. W ramach podjętej współpracy, podmioty te wspierają lokalne organy w zakresie monitorowania rynku w obszarze produktów i systemów oraz podejmują stosowne działania poprzez informowanie właściwych organów nadzoru rynku o produktach, do których zachodzi podejrzenie ich niezgodności z normami i wymaganiami. Sekcja inicjuje także działania informacyjne oraz edukacyjne.

Co to jest MSSI (Market Surveillance Support Initiative)?

Co to jest MSSI (Market Surveillance Support Initiative)?

Wytwórcy produktów i systemów z zakresu infrastruktury elektrycznej oraz instalacyjnej niskiego napięcia, zlokalizowani w Europe oraz ich ogólnoeuropejskie (CECAPI) i krajowe organizacje branżowe, a także akredytowane europejskie organy oceny zgodności postanowiły połączyć siły, aby działać proaktywnie celem monitorowania rynku w obszarze ww. produktów i systemów.  Podmioty te podejmą stosowne działania poprzez informowanie właściwych organów nadzoru rynku o produktach, co, do których zachodzi podejrzenie ich niezgodności z normami i wymaganiami, jak też podejmą współpracę z tymi organami w ramach prowadzonych przez nie postępowań. Działania te mają na celu pomóc lokalnym władzom w każdym europejskim kraju oraz asygnowanym organom do nadzoru i monitorowania rynku, w zapewnieniu:

bezpieczeństwa klientom oraz

uczciwej konkurencji.

Obecni uczestnicy inicjatywy na rynku europejskim, to:

 • 7 aktywnie zaangażowanych firm: ABB, Benedict, Eaton, Hager, Legrand, Siemens, Schneider Electric, które zapraszają również innych uczestników rynku do przyłączenia się do ww. inicjatywy,
 • ogólnoeuropejskie i krajowe organizacje branżowe (między innymi Gimelec, ZVEI, AFME, GAMBICA, BEAMA, ANIE),
 • akredytowane europejskie organy oceny zgodności (między innymi LCIE Bureau Veritas, VDE, AENOR, UL).
 • Inicjatywa jest aktywnie wdrażana we Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii, a we Włoszech i w Polsce jest w fazie początkowej.
 • Oficjalny przedstawienie inicjatywy: 14.02.2016r na targach Light & Building w Niemczech.

Więcej informacji można znaleźć w Statucie MSSI <tutaj>. 

Aktualności SPAE

 • Alert RAPEX – A12/1047/19

  Przedstawiamy najnowsze ostrzeżenie dot. aparatury niskiego napięcia, które pojawiło się w systemie RAPEX: Alert RAPEX: Numer sprawy: A12/1047/19 (raport) Category Electrical appliances and equipment Type of
  Czytaj więcej
 • Ostrzeżenia RAPEX przed niebezpiecznymi produktami

  Ukazało się kolejne ostrzeżenia (raport) w systemie RAPEX nt. przedłużaczy sieciowych sprzedawanych pod marką AOBOER. Powodem umieszczenia w systemie był fakt, że produkt nie spełniają wymagań dyrektywy niskonapięciowej i odpowiedniej normy europejskiej EN 60950, tzn.
  Czytaj więcej
 • Alert RAPEX – A11/0040/19

  Przedstawiamy najnowsze ostrzeżenie dot. aparatury niskiego napięcia, które pojawiło się w systemie RAPEX: Alert RAPEX: Numer sprawy: A11/0049/19 (raport) Category Electrical appliances and equipment Type of
  Czytaj więcej
 • Rozporządzenie ws. nadzoru rynku zostało opublikowane

  W dniu 25 czerwca 2019 roku opublikowano w Dzienniku Urzędowym UE (L 169/1) rozporządzenie PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/1020 w sprawie nadzoru rynku i zgodności produktów. Nowe
  Czytaj więcej

Bezpieczeństwo aparatów elektrycznych niskiego napięcia

  Decyzje urzędowe dot. niebezpiecznych produktów

  • Decyzja nr DNR-121/2016

   Przedstawiamy decyzje Prezesa UOKIK w zakresie systemu oceny zgodności. Numer decyzji:  DNR-121/2016 (decyzja) Data wydania decyzji:   2016-10-06 Sygnatura akt:   DNR-730-542(7)/16/KK Uczestnicy postępowania:   Ochronnik przepięć LUNO
   Czytaj więcej
  • Alert RAPEX – A12/0892/15

   Przedstawiamy najnowsze ostrzeżenie dot. aparatury niskiego napięcia, które pojawiło się w systemie RAPEX: Alert RAPEX Numer sprawy: A12/0892/15 (raport) Category Electrical appliances and equipment Risk
   Czytaj więcej
  • Alert RAPEX – A11/0016/16

   Przedstawiamy najnowsze ostrzeżenie dot. aparatury niskiego napięcia, które pojawiło się w systemie RAPEX: Alert RAPEX Numer sprawy: A11/0016/16 (raport) Risk level Other risk level Product
   Czytaj więcej

  Władze Sekcji

  1. Marek Tobiacelli – Przewodniczący (SIEMENS)
  2. Jacek Lubecki – Wiceprzewodniczący (HAGER POLO)
  3. Bostian Leban – Członek Zarządu (ETI POLAM)

  CZŁONKOSTWO W SEKCJI PRODUCENTÓW APARATURY ELEKTRYCZNEJ KIGEiT

  Firma starająca się o członkostwo w Sekcji musi być członkiem Izby. Aby firma mogła zostać członkiem Sekcji branżowej powinna zapoznać się z regulaminem sekcji i po jego zaakceptowaniu wypełnić deklarację członkowską, którą po podpisaniu przez osoby upoważnione (do składania oświadczeń woli w imieniu firmy) składa do KIGEiT. Razem z deklaracją członkowską należy złożyć upoważnienie dla osoby, która będzie reprezentowała firmę w sekcji branżowej. Firma może należeć jednocześnie do kilku sekcji branżowych.