W dniu 14 września 2021 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie członków Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji. Walne Zgromadzenie odbyło się w formule spotkania bezpośredniego w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie. Poniżej najważniejsze ustalenia z tego zgromadzenia:

  1. W spotkaniu brało udział 52 przedstawicieli firm na podstawie udzielonych pełnomocnictw (na 165 członków Izby – co daje frekwencję na poziomie 31,5%). Dziękujemy tym, którzy zdecydowali się na bezpośredni udział w Zgromadzeniu.


  2. Przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia odbyła się uroczystość wręczenia nagrody im. Wojciecha Gawędy. Pierwszym laureatem został Andrzej Abramczuk z firmy NETIA.


  3. Po wysłuchaniu sprawozdań Zarządu i Rady, Zgromadzenie udzieliło absolutorium Radzie Izby oraz Zarządowi za działania w roku 2020.


  4. Walne Zgromadzenie dokonało zmian w statucie Izby dotyczących kompetencji Komisji Rozjemczej przy rozstrzyganiu sporów. Proponowane zmiany wynikają z wniosku Komisji Rozjemczej, która nie mogła z przyczyn formalnych zająć się wnioskiem, który został skierowany przez jednego z członków na uchwałę podjętą przez Zarząd sekcji. Sekcja nie jest wymieniona wśród organów Izby, więc nie było podstawy do zajmowania się sporami, które wynikały z podejmowanych uchwał przez sekcje. Przyjęcie zaproponowanych poszerzy katalog sytuacji, którymi będzie mogła zajmować się Komisja Rozjemcza.


  5. Walne Zgromadzenie dokonało także zmian dotyczących członkostwa w Izbie w przypadku wystąpienia, wykreślenia lub wykluczenia. Proponowane zmiany służą do lepszego planowania budżetu Izby. Dotychczas planowane przychody ze składek na kolejny rok budżetowy były oparte o prognozę na podstawie wystawionych składek w IV kwartale roku bieżącego. Tak zaplanowany budżet był przedstawiany Radzie Izby do zatwierdzenia w pierwszej dekadzie grudnia z mocą obowiązywania od stycznia następnego roku. Zaproponowany system rezygnacji z członkostwa w Izbie (do 30 listopada) obowiązuje w większości organizacji tego typu w UE. Takie rozwiązanie pozwoli na stabilizację budżetu w danym roku.


  6. Walne Zgromadzenie przyjęło także program działania Izby na lata 2021-2022.


  7. W sprawach różnych przekazano informację o planowanym w dniu 24 listopada 2021 roku Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu członków KIGEiT, które będzie poświęcone wyborom nowych władz Izby na kadencje 2021-2024. Proponowany porządek obrad obejmuje wybory na Prezesa Izby oraz członków organów statutowych (Rada Izby, Komisja Rewizyjna i Komisja Rozjemcza). Rada Izby będzie składała się z 25 członków, 17 z nich będzie zgłoszonych po prawyborach z sekcji SDFUR (4 osoby), SIS-SG (4 osoby), SOT (3 osoby), SOWI (3 osoby), SSE (3 osoby). Reszta wolnych miejsc będzie obsadzona z kandydatów zgłaszanych podczas NWZ.

Dokładne informacje o NWZ będą przekazywane członkom Izby na bieżąco w osobnej korespondencji.