Zawiadamiamy, że Zarząd Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji obradujący w trybie zdalnym w dniu 30 czerwca 2020 roku, zgodnie z § 18 ust.1  Statutu w głosowaniu jawnym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie KIGEiT w pierwszym terminie w dniu 26 sierpnia 2020 roku o godz. 11:30 w trybie zdalnym. Drugi termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KIGEiT ustala się w tym samym miejscu, w tym samym dniu ale o godz. 12:00 (zgodnie z § 19 ust. 4 Statutu KIGEiT).

Proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KIGEiT:

 1. Otwarcie obrad i przypomnienie o zakazie naruszania zasad konkurencji w KIGEiT.
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 3. Uchwalenie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie Zarządu KIGEiT, sekcji i komitetów KIGEiT.
 5. Sprawozdanie Rady KIGEiT.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej KIGEiT.
 7. Sprawozdanie Komisji Rozjemczej KIGEiT.
 8. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu i Rady Izby oraz zatwierdzenie sprawozdań Komisji Rewizyjnej oraz Rozjemczej za 2019 rok.
 9. Plany działalności KIGEiT w latach 2020-21.
 10. Dyskusja.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad.
Do udziału w ZWZ KIGEiT uprawnieni są przedstawiciele firm członków KIGEiT, którzy mają pełnomocnictwo danej firmy do reprezentowania jej na Walnym Zgromadzeniu. Po jego wypełnieniu i podpisaniu przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu firmy, należy przesłać je  na adres poczty elektronicznej: kigeit@kigeit.org.pl do dnia 20 sierpnia 2020 roku.