Do Izby wpłynęło zaproszenie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego do udziału w konsultacjach publicznych projektu ustawy (wersja edytowalna) o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw (UC103), którego celem jest implementacja dyrektyw 2019/789 oraz 2019/790. Proces legislacyjny mogą Państwo śledzić na stronach RCL, tam również zostały umieszczone: OSR (Ocena Skutków Regulacji)tabela zgodnościodwrócona tabela zgodności oraz Uzasadnienie.

Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w konsultacjach zapraszamy do przesyłania uwag na adres biura naszej Izby do dn. 7.07.2022r.

Celem dyrektywy SATCAB II jest stworzenie na gruncie prawa autorskiego warunków umożliwiających szersze rozpowszechnianie w państwach członkowskich programów telewizyjnych i radiowych pochodzących z innych państw członkowskich. Dyrektywa ma ułatwić udzielanie licencji na korzystanie z utworów i przedmiotów praw pokrewnych w nadawanych programach telewizyjnych i radiowych, które są „ważnym narzędziem promowania różnorodności kulturowej i językowej, spójności społecznej oraz coraz większego dostępu do informacji” (motyw 1 dyrektywy).

W ramach implementacji dyrektywy SATCAB II zostaną wprowadzone następujące zmiany w polskim prawie autorskim:

1) nastąpi wskazanie jednego prawa krajowego właściwego w zakresie wykonywania praw autorskich i praw pokrewnych na potrzeby świadczenia przez organizacje radiowe i telewizyjne tzw. „dodatkowych usług online” (wg zasady państwa pochodzenia);

2) nastąpi ujednolicenie zasad licencjonowania usług reemisji programów radiowych i telewizyjnych bez względu na zastosowaną technikę reemisji (przymusowe pośrednictwo organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi);

3) nastąpi prawne uregulowanie rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych udostępnionych rozpowszechniającemu drogą „wprowadzenia bezpośredniego” (ang. „direct injection”, normatywne uznanie za reemisję).


Wyniki konsultacji:
Po zakończeniu konsultacji wśród naszych członków, KIGEiT przygotowała stanowisko, które w dniu 19 lipca 2022 r. zostało przesłane do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Stanowisko zostało przygotowane we współpracy Sekcji Nadawców Telewizji Naziemnej KIGEiT (SNTN) oraz Sekcji Ochrony Własności Intelektualnej KIGEiT (SOWI), działających w naszej Izbie.