Zapraszamy na indywidualne (bezpłatne) dyżury konsultacyjne dla firm z zakresu zobowiązań opłat prawnoautorskich (tzw. opłaty od czystych nośników).
Urządzenia i nośniki danych umożliwiające kopiowanie treści prawem chronionych, objęte są tzw. opłatą reprograficzną czy też inaczej nazywając opłatą od tzw. czystych nośników. Do naliczenia opłat i ich zapłaty zobowiązani są producenci i importerzy ustalonych przez ministra właściwego dla spraw kultury urządzeń i nośników.
Dyżury odbywają się w formule online od 9:00 do 11:00 we wtorki 5, 12, 19, 26 lipca 2022r.
Nieprzestrzeganie tych niejednoznacznych przepisów może narazić podmioty gospodarcze na poniesienie niepotrzebnych kosztów, a w skrajnych przypadkach mogą doprowadzić do odpowiedzialności karnej osoby odpowiedzialne za prowadzenie danej działalności gospodarczej, niezależnie od formuły tej działalności.
Aby skorzystać ze wsparcia eksperckiego należy:
  • wysyłać swoje zgłoszenie z podaniem nazwy firmy (wraz numerem NIP) na adres poczty elektronicznej: kigeit@kigeit.org.pl (zarezerwujemy Państwu godzinę spotkania),
  • zadzwonić na numer telefonu 22 8406522 do biura Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji w dniu konsultacji i umówić godzinę spotkania.
Konsultacje są organizowane w związku z realizowanym przez Krajową Izbę Elektroniki  Telekomunikacji projektem: Profesjonalizacja proinnowacyjnych usług doradczych partnerstwa Instytucji Otoczenia Biznesu Mazowsza, który  jest współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w osi priorytetowej III Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości Działanie 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu Poddziałanie 3.1.2 Rozwój MŚP.