Komisja Europejska zakończyła pracę nad aktualizacją tzw. Niebieskiego Przewodnika (Blue Guide 2022) dotyczącego wdrażania unijnych przepisów dotyczących produktów.

Uaktualnienie dokumentu jest związane z ostatnimi aktami legislacyjnymi UE, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1020 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie nadzoru rynku i zgodności produktów oraz zmieniającego dyrektywę 2004/42/WE oraz rozporządzenia (WE) nr 765/2008 i (UE) nr 305/2011 (Dz.U. UE L 169 z 25.6.2019, s. 1).

Od opublikowania pierwszej wersji Przewodnika w 2000 roku stała się ona jednym z głównych dokumentów referencyjnych dla osób odpowiedzialnych za wdrażanie przepisów opartych na koncepcji nowego podejścia, ujętych aktu alnie w nowych ramach prawnych. Przewodnik ma na celu wyjaśnienie poszczególnych elementów nowych ram prawnych, jak również elementów nadzoru rynku.