Z Ministerstwa Energii otrzymaliśmy pismo z zaproszeniem do konsultacji projektu rozporządzenia Ministra Energii w sprawie sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny, rekompensaty finansowej oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia. Projekt w wersji z dnia 4 lipca 2019 roku wraz z uzasadnieniem oraz z Oceną Skutków Regulacji (OSR) znajdą Państwo na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (RCL).

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie uwag (na formularzu wymaganym przez Ministerstwo Energii) w terminie do 09 lipca 2019 roku do godziny 12:00, na adres poczty elektronicznej naszej Izby.

Projektowane rozporządzenie jest aktem wykonawczym, wypełniającym upoważnienie ustawowe zawarte w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 2538). Projekt rozporządzenia wypełnia delegację do ustawy, która zakłada ustabilizowanie cen energii elektrycznej dla odbiorców końcowych w 2019 r. Regulacja dotyczy głównie relacji pomiędzy spółkami obrotu i odbiorcami końcowymi, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy a Funduszem Wypłaty Różnicy Ceny.
Głównym celem rozporządzenia jest określenie sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny i rekompensaty finansowej, w tym średnioważonej ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym oraz sposobu wyznaczania obowiązujących w dniu 30 czerwca 2018 r. cen i stawek opłat za energię elektryczną dla odbiorców końcowych (cen odniesienia). Na podstawie przepisów rozporządzenia oraz przepisów ustawy będą następowały rozliczenia pomiędzy Funduszem Wypłaty Różnicy Ceny a poszczególnymi przedsiębiorstwami obrotu oraz odbiorcami końcowymi, którzy kupują energię elektryczną bezpośrednio na giełdzie energii elektrycznej lub poprzez domy maklerskie. Ponadto rozporządzenie reguluje szczególne przypadki, w których trudno jest określić jednoznacznie cenę stosowaną dla odbiorcy końcowego w dniu 30 czerwca 2018 r. Takim przypadkiem jest np. zmiana sprzedawcy energii elektrycznej przez odbiorcę końcowego lub korzystanie przez niego w dniu 30 czerwca 2018 r. ze sprzedaży rezerwowej.


Wyniki konsultacji: Sekcja Energii i Paliw (SEiP) przeprowadziła proces konsultacji w środowisku, a wyniki konsultacji zostały przesłane do Ministerstwa Energii w dniu 10 lipca 2019 roku.