Komisja Europejska właśnie rozpoczęła konsultacje publiczne w sprawie raportu Technicznej Grupy Ekspertów (TEG) dot. taksonomii (dodatkowe informacje dostępne na końcu tej wiadomości). Komisja zwróciła się do zainteresowanych przedsiębiorców i organizacji o wypowiedzenie się na temat proponowanych przez TEG działalności, które dotyczą unijnego systemu klasyfikacji zrównoważonych działań mających przyczynić się do łagodzenia zmian klimatu i dostosowania się do zmian klimatu oraz ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje. Komisja prosi zainteresowane strony o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące użyteczności i przyszłego rozwoju taksonomii.
Konsultacje potrwają do  13 września 2019 roku. Na stronie internetowej Komisji znajdą Państwo informacje o konsultacjach oraz bezpośredni dostęp do Kwestionariusza. Na stronie tej znajdą także Państwo wszelkie inne ważne informacje jak:
Ze strony Polski sprawami taksonomii zajmuje się Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. W razie jakichkolwiek pytań, proszę o kontakt z p. Izabelą Domżalską, Wydział do spraw Agendy Rozwojowej 2030, Departament Analiz Gospodarczych, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, tel. (22) 262 97 24 lub poprzez pocztę elektroniczną.


Informacje dodatkowe:

W dniu 18 czerwca 2019 roku, TEG opublikował sprawozdanie techniczne dotyczące taksonomii UE. Raport określa podstawy przyszłej taksonomii UE w prawodawstwie. Raport zawiera:
  •      techniczne kryteria kontroli 67 działań w 8 sektorach, które mogą znacząco przyczynić się do łagodzenia zmian klimatu;
  •      metodologia i sprawdzone przykłady oceny istotnego wkładu w adaptację do zmian klimatu;
  •      wskazówki i studia przypadków dla inwestorów przygotowujących się do korzystania z taksonomii.
Taksonomia UE to lista rodzajów działalności gospodarczej z kryteriami wydajności dla ich wkładu w sześć celów środowiskowych. Taksonomie są wykorzystywane w branży inwestycyjnej i okazały się pomocne w dążeniu do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju. Aby zostać włączonym do proponowanej taksonomii UE, działalność gospodarcza musi w znacznym stopniu przyczyniać się do co najmniej jednego celu środowiskowego i nie wyrządzać znaczącej szkody pozostałym pięciu, a także spełniać minimalne zabezpieczenia społeczne.
Sześć celów środowiskowych taksonomii:
  1. Łagodzenie zmiany klimatu;
  2. Adaptacja do zmian klimatu;
  3. Zrównoważone użytkowanie i ochrona zasobów wodnych i morskich;
  4. Przejście do gospodarki o obiegu zamkniętym, zapobieganie powstawaniu odpadów i recykling;
  5. Zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola;
  6. Ochrona zdrowych ekosystemów.
Firmy i projekty, których działalność spełnia kryteria taksonomii, mogą skorzystać z kwalifikowania się zarówno do funduszy kapitałowych i dłużnych zorientowanych na ochronę środowiska. Dotyczy to również tych firm i projektów, które opracowują technologie i produkty, które mają kluczowe znaczenie dla innych firm sektora w celu osiągnięcia celów środowiskowych. Firmy lub projekty, które z czasem dążą do spełnienia kryteriów taksonomicznych, mogą pozyskać kapitał na sfinansowanie ekologizacji swojej działalności, np. obniżenie intensywności emisji dwutlenku węgla poprzez emisję obligacji lub pożyczek z tytułu wykorzystania środków.