Pierwsze posiedzenie Zespołu do spraw wprowadzenia w Polsce inteligentnego opomiarowania, odbędzie się 8 stycznia 2019 roku w Ministerstwie Energii. Podczas spotkania planowane jest omówienie następujących zagadnień:

 1. Dodanie definicji Punktu Poboru Energii (uwaga URE postuluje wprowadzenie takiej definicji zamiast definicji Punktu Pomiarowego) i ew. zmiany z tym związane (np. w art. 11u).
 2. Licznik przedpłatowy (pełnienie funkcji licznika przedpłatowego przez licznik zdalnego odczytu (LZO)).
 3. Zmiana definicji. LZO poprzez odwołanie się do funkcjonalności. Brak tego odwołania powoduje, że licznik który się komunikuje jest już LZO (uwaga ENERGI, PTPiREE i KIGEiT).
 4. Płatność za instalacje LZO poza kolejnością (w szczególności w przypadku grupy C biorąc pod uwagę zakaz subsydiowania skrośnego oraz przepisy nowelizacji dyrektywy 2009/72/WE, zgodnie z którymi (art. 21 ust. 1) odbiorca końcowy jest uprawniony do LZO (poza kolejnością, harmonogramem) ponosząc koszty z tym związane.).
 5. Brak danych pomiarowych z LZO (art. 4k ust. 2.) i dookreślenie czym jest analogiczny okres rozliczeniowy oraz uregulowanie kwestii korekty faktury wynikającej z nadpłaty lub niedopłaty, a także kwestia aproksymacji danych pomiarowych (uwaga KIGEiT).
 6. Harmonogram instalacji liczników zdalnego odczytu biorąc pod uwagę prace nad nowelizacją dyrektywy 2009/72/WE.
 7. Hipoteza normy prawnej art. 11u nakładającego obowiązek instalacji liczników zdalnego odczytu (obowiązek dotyczy każdego OSD, proponuje się aby % był liczony w odniesieniu do odbiorców końcowych bowiem nowelizacja dyrektywy 2009/72/WE odnosi się właśnie do odbiorców końcowych, będzie to zgodne z nowelizacją przepisów ustawy RM (zwolnienie z obowiązku instalacji LZO) i daje OSD większa elastyczność w wypełnieniu obowiązku; proponuje się w art. 11u wprowadzenie drugiego progu x(16 kW.
 8. W czyim imieniu odbywa się obsługa procesów rynku detalicznego przypisana OIPowi.
 9. Kategorie informacji (master data) dostarczanych do Centralnego Systemu Informacji Pomiarowych (CSIP).
 10. Ustalenie terminów poszczególnych etapów uruchomienia systemu inteligentnego opomiarowania.
 11. Uwagi szczegółowe, w szczególności URE, PTPiREE, ENERGII, TOE oraz KiGEIT.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie uwag lub komentarzy do w/w zagdanień do 7 stycznia 2019 roku do godz. 15:00 na adres kigeit@kigeit.org.pl. Naszą Izbę na spotkaniu będzie reprezentował Wiceprezes Izby p. Jarosław Tworóg oraz Przewodniczący Sekcji Energii i Paliw (SEiP) p. Radosław Fotyga. Prace w Zespole – powołanym przez Ministra Energii – do spraw wprowadzenia w Polsce inteligentnego opomiarowania koordynowane są w ramach naszej Izby przez dwie sekcji: Sekcję Inteligentnych – Sieci Smart Grids (SIS-SG) oraz Sekcję Energii i Paliw (SEiP).