Na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji (RCL) został zamieszczony projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie szczegółowego wykazu polskich kosztów kwalifikowalnych, parametrów utworów audiowizualnych oraz dokumentów związanych z udzielaniem wsparcia finansowego produkcji audiowizualnej przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Proponowane rozwiązanie jest nowatorskie i nieznane polskiemu porządkowi prawnemu. Zgodnie z przepisami ustawy koszty towarów lub usług będą mogły być zaliczone jako polskie wydatki kwalifikowane jeżeli przedsiębiorca dostarczający towary lub usługi ma siedzibę lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a same towary i usługi są nabywane lub świadczone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Honoraria, świadczenia i wynagrodzenia będą uznawane za koszty kwalifikowane jeżeli będą objęte obowiązkiem podatkowym w rozumieniu przepisów podatkowych. Projektowane rozporządzenie określa szczegółowy wykaz kosztów mogących stanowić polskie wydatki kwalifikowane, szczegółowy wykaz kosztów wyłączonych z kwalifikowania jako polskie wydatki kwalifikowane oraz wykaz zawodów, których koszty pracy mogą stanowić polskie wydatki kwalifikowane. Więcej szczegółów znajdą Państwo w uzasadnieniu oraz ocenie skutków regulacji (OSR) do projektu rozporządzenia.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie ewentualnych uwag lub komentarzy na adres kigeit@kigeit.org.pl do dnia 09 stycznia 2019 roku do godz. 14:00. Projekt będzie konsultowany w Izbie w ramach prac Sekcji Ochrony Własności Intelektualnej (SOWI).
Ministerstwo uprzedziło, że brak brak odpowiedzi w ww. terminie pozwoli sobie potraktować jako odstąpienie od zajęcia stanowiska.