19 grudnia 2018 roku trzy izby gospodarcze: KIGEiT, KIKE oraz PIKE wystosowały do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pismo o podjęcie intensywnych działań w zakresie uregulowania dostępu do słupów energetycznych dla operatorów telekomunikacyjnych. Izby podkreśliły, że konieczne jest doprecyzowanie regulacji w zakresie:

  • niezasadności wymagania przez Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (OSD) pozwoleń na budowę bądź przedstawienia zaświadczenia o dokonaniu zgłoszenia budowlanego,
  • braku podstaw do żądania od przedsiębiorców telekomunikacyjnych zgód na dysponowanie nieruchomościami,
  • nazbyt szerokiego uprawnienia OSD do ingerencji w inwestycje przedsiębiorców telekomunikacyjnych,
  • dowolnego wręcz decydowania przez OSD o sposobie dokonania montażu linii telekomunikacyjnych.