14 sierpnia 2023 roku KIGEiT otrzymała prośbę z Ministerstwa Finansów o wzięcie udziału w konsultacjach publicznych projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania (nr 770 w wykazie prac legislacyjnych Ministra Finansów) wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji (OSR).

Dostęp do dokumentów znajdą Państwo także na stronie Rządowego Centrum Legislacji <tutaj>:

Zmiana w rozporządzeniu następuje w związku z rozszerzeniem możliwości stosowania tego rodzaju kas przy sprzedaży wszelkich wyrobów objętych pozycją CN 2203 00 oraz wszelkich wyrobów zawierających mieszaninę piwa z napojami bezalkoholowymi, objętych pozycją CN 2206 00, jeżeli rzeczywista objętościowa moc alkoholu w tych wyrobach przekracza 0,5% objętości, a także innych napojów alkoholowych o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu do 4,5% objętości, przez jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Rozwiązanie to ma ułatwić tej grupie podatników prowadzenie ewidencji na kasach rejestrujących ww. napojów poprzez obniżenie całkowitych kosztów używania kas rejestrujących.

Ministerstwo zaapelowało, że z uwagi na pilność prac legislacyjnych, poprosiło o przekazanie ewentualnych uwag do projektu w terminie do 17 sierpnia 2023 roku.

KIGEiT , po konsultacjach wewnętrznych w Sekcji Dostawców Fiskalnych Urządzeń Rejestrujących,  w dn. 17 sierpnia 2023 wysłała do MF pismo w powyższej sprawie.

Stanowisko KIGEiT znajdą Państwo  <tutaj>.